Love Hurts-24

“Ikaw talaga, Moring. Bakit naman itinataboy mo nang mag-asawa itong pamangkin natin? Hayaan mong magsawa muna siya sa pagiging dalaga niya,” saway ng matandang lalaki.

“O, e, bakit ang anak natin?” usig ng matandang babae. “Basta ka na lang pumayag na mapangasawa ang lalaking iyon na kailan lang natin nakilala?”

“Theo Montes is a very good catch, Moring. Wala nang makikitang gayon katikas at gayon din kayaman na binata ang ating si Melissa, kahit na bali-baligtarin pa niya ang buong Maynila!”

“Gan’on ka kabilib sa Theo Montes na ‘yon?”

Tila nakalimutan na siya ng mga kaharap.

“Oo, Moring. Gumawa muna ako ng background investigation sa lalaking iyon. And I was very impressed.”

Kumunot ang noo ni Nerida ngunit hindi pa rin siya nagsalita. Pinagkasya pa rin niya ang sarili sa pakikinig.

“Ano’ng ibig mong sabihin, Peping?”

Sa wakas, matapos ang matiyagang paghihintay, nakakuha rin ng magandang tiyempo si Theo.

[Want to read the Start of Stories Online titled – LOVE HURTS…? Click Here!]

Everyday, Nerida went to his house to serve as a stay-out personal maid for Melissa.

The woman was elusive and slippery.

Nadoble ang pagiging mailap at maingat nito. Nagagawang mawala kapag lumilitaw siya sa isang lugar.

He had to wait and wait and wait…

At habang naghihintay siya ng tamang pagkakataon para makapiling uli ang babae, patuloy siyang nagiging bingi sa mga paalala ng kanyang konsensiya.

Paano’y hindi naman niya kayang maging matatag at matibay kapag tungkol kay Nerida na.

Isang linggo na ang nakakaraan magmula nang umalis ang mag-asawang matanda.

Naninigarilyo siya sa labas. Naglalakad-lakad sa hardin habang nagri-relax, nang mamataan niyang pumapasok mag-isa si Nerida sa pinto ng bahay niya.

He had just arrived from work. And thus, he was still feeling highly strung.

Dakong takipsilim na iyon. Kaya hindi siya nito nakita.

Tahimik niyang sinundan ang babaeng tila humahangos. Tuluy-tuloy ito sa kuwarto ni Melissa.

‘Don’t go after her, man! Maawa ka sa kinabukasan niya na sinisira mo,’ pang-uusig ng budhi niya.

But the devil’s whispers were more powerful than anything.

‘Para sa ‘yo ang babaeng ‘yan, Theo. Nakalimutan mo na ba ang lubos na pagpapaubaya niya sa ‘yo?’ ganting-bulong naman ng isang munting tinig na puno ng panunukso.

He went after her stealthily.

Buong ingat siyang sumunod sa babae. Nagawa niyang buksan ang pinto ng silid na pinuntahan nang hindi siya namamalayan nito.

Abala kasi ito agad sa paghahanap sa loob ng maluwang na built-in closet. May nakalimutan sigurong dalhin si Melissa sa shooting.

Nakasandal na siya sa sarado nang dahon ng pinto nang tumikhim siya upang kunin ang atensiyon ng dalaga.

“Nerida,” he murmured huskily.

There was a hint of a smile on his firm lips. Masayang-masaya siya, pero ayaw niyang ipahalata.

She jumped with fright. “H-huh, Theo — ! A-ano’ng ginagawa mo rito?”

Nanlalaki ang mga mata nito. At puno agad ng takot.

Theo wondered about the reason for her excessive fear. He was not expecting this kind of reaction from Nerida.

Hindi ganitong reaksiyon ang inaasahan niya mula sa babae.

They were lovers, for chrissake! bulalas niya sa sarili.

“Nasarili din kita,” sambit niya, “sa wakas!”

Umatras ang babae nang humakbang siyang palapit dito.

“Nangyari na sa atin ang ganito, hindi ba?” wika niya nang masukol na naman niya ang malambot na katawan. “Manlalaban ka pa rin ba, Nerida?”

“T-theo, kailangan kong bumalik agad kay Melissa. May ipinakuha lang siya at — ”

Her wavering voice faded when his fingers captured her rounded chin and caressed the velvety softness of her lips.

“Don’t fight me, Nerida. I need you,” he whispered entreatingly.

He was not ashamed to beg. Kahit na magsumamo pa siya para lang mapagbigyan ng babae, gagawin niya.

“N-naghihintay si Melissa, Theo,” ulit ni Nerida ngunit walang konbiksiyon ang nanginginig na tinig.

Para bang nakikipaghamok rin sa sarili.

“Hayaan mo siyang maghintay, Nerida,” utos niya, paungol.

Tinangka niyang hagkan ang mga labing may natural na pagkapula.

Ibinaling ni Nerida ang ulo upang hindi niya mabihag ang mala-talulot na tamis.

Hindi niya inalintana ang ginawa ng babae.

His meandering mouth landed on her neck. His teeth grazed her sensitive skin.

Nagiyagis ng mapuputing ngipin ang makinis na balikat bago siniil ng nagbabagang halik.

Hanggang sa hindi na niya napigil ang panggigigil. He nuzzled her satiny soft skin before giving her tiny, short bites.

She quivered when he nibbled his way to her mouth.

“Parang awa mo na, Theo. Ayaw ko na. Hindi na dapat maulit ang mga kasalanan natin,” pagmamakaawa ng babae. Tinangka nitong umiwas ngunit pigil-pigil na ng mga daliri niya ang magkabilang pisngi nito.

“Ikaw ang maawa sa akin, Nerida,” pakli niya, ngunit sa tonong nakikiusap. “Mababaliw na ako kapag hindi kita nakaniig muli. Kailangan kita, Nerida.”

Nagtagumpay siya na masisid niya ng halik ang kinasasabikang bukal ng matamis na nektar.

“Mmmmph!” Naikawala ng babae ang sarili mula sa maalab na halik niya. “Theo, please! Pabayaan mo na akong makabalik kay Melissa. Magagalit ‘yon kapag hindi ako nakabalik a-agad — ”

Napahinto ito nang dagling magdilim ang anyo niya.

“Let that damned bitch wait! I’m sick and tired of her, Nerida. Tayo na lang ang magsama. Tayo ang dapat na nagpakasal at nagsasama ngayon!”

“H-huwag kang magsalita nang ganyan, Theo,” saway ni Nerida sa kanya. “Hindi mo ba alam na nakakasakit ka ng damdamin?”

“Kaninong damdamin?” He was tight-lipped when he queried about it. Minsan na kasi itong nagsabi ng tungkol sa isang lihim na minamahal.

Naging bangungot na para sa kanya ang tungkol sa ibang lalaki na malaya at mas may karapatan sa pag-angkin sa babaeng kinahihibangan niya.

“Tell me, Nerida, kaninong damdamin ba ang ibig mong proteksiyunan?” He nipped at a delicate curve of an earlobe. “Mayroon ka na bang ipinagmamalaki?”

“M-mas mabuti sana kung mayroon,” she muttered bitterly. “Pero sino’ng lalaki pa ang magkakagusto sa akin? Sinira mo na ako, Theo!” panunumbat nito.

Her shaky words pierced his conscience momentarily. Ngunit sandali lang naging sensitibo ang kanyang budhi.

The needs of his flesh were more loud and potent.

The smoky poison of his obsessive desire for her was clouding his whole mind.

LOVE HURTS-25

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age