Love Hurts-30

“T-teka’t tatawagin ko lang si Junjun,” paalam ni Nanay Diding, hindi magkandatuto sa paglalagay ng mga puting minatamis sa isang sisidlan.

Pinilit niyang magsalita uli, sa normal na tinig. Nais niyang mapawi ang pagkabahala ng matandang babae.

“Ano’ng oras ho ba kailangan ang cake na ito, ‘Nay?”

“Ay, oo nga pala. Mabuti’t naitanong mo. Nakalimutan kong sabihin sa ‘yo na walang susundo diyan. Hiniling ni Mrs. Cruz na ihatid sa kanya ‘yan. Mga alas tres daw yata ang party ng apo niya. Matatapos na ba ‘yan?”

The old woman was babbling but Nerida pretended not to notice.

“Matatapos na po, kaya lang ay may kailangan pa akong gawin. May um-order ng isa pang cake para mamayang gabi, hindi po ba?”

Natutop ng kausap ang bibig.

“Oo nga pala! Ang anak na dalagita naman ni Mr. Dizon, hindi ba? At gusto rin ay ihahatid na lang natin sa bahay nila.”

Tumango si Nerida kahit na medyo nadidismaya siya. She was watching her deft fingers as she talked. Sandali lang sa kanya ang mga ganitong trabaho. Sanay na sanay na siya.

[Want to read the Start of Stories Online titled – LOVE HURTS…? Click Here!]

Isa sa mga binili niya mula sa perang bigay ni Uncle Peping ang isang brand-new oven. At ang ilang kagamitan na pang-bake.

“Dapat siguro, mag-abang na tayo ng kakilala nating tricycle driver para maipadala ito,” she suggested absently.

“Hindi na kailangan,” tutol ni Nanay Diding. “Ako na lang ang bahalang maghatid.”

Bumuka ang bibig ni Nerida ngunit walang numulas na kataga.

“Wala po ba kayong meeting sa simbahan?”

“Meron, pero puwede naman akong tumuloy na doon pagkagaling kay Mr. Dizon,” katwiran ng matandang babae.

“Naku, maraming maraming salamat po, Nanay Diding!”

Medyo namula ang magkabilang pisngi nito.

“Hus, para namang napakarami kong naitutulong sa ‘yo, iha!” ang napapahiyang pahayag nito. “Maiba ako. Gusto kong isama si Junjun sa meeting, para naman makapagpahinga ka nang maaga.”

Nerida was thankful to hear the suggestion ngunit ayaw naman niyang samantalahin ang kabaitan nito.

“Huwag na po, ‘Nay. Baka maabala kayo nang husto.”

“Hindi ko itinuturing na istorbo si Junjun sa akin kahit na kailan.”

“S-salamat po ng marami, ‘Nay.”

“Walang anuman.” She gave her a toothy smile. “Teka’t tatawagin ko na si Junjun. Junjun! Junjun!”

Naging mabilis ang paglipas ng mga oras.

Hindi niya namalayan na natapos na ang buong maghapon.

“O, heto ang tseke ni Mrs. Cruz.” Iniabot ni Nanay Diding ang bayad sa two-tiered birthday cake.

“Kayo na lang po muna ang magtabi, ‘Nay,” tugon niya. “Siyanga po pala, nakahanda na po ang cake ng dalagita.”

“Gan’on ba. Aba’y dapat sigurong ihatid na ‘yan.”

Maliksi itong humangos palabas upang paghintayin ang tricycle.

Mabilis din itong pumasok sa kuwarto.

“Ikukuha ko ng damit na pamalit si Junjun,” paalam nito. “Ayos lang ba sa ‘yo kung doon na kami matulog kay Kumareng Tale?”

Halos hindi na siya nakapag-isip bago tumango.

“Sige po, ‘Nay. Masaya po doon si Junjun, hindi po ba?”

“Ay, oo. Kaya lang, hindi ka ba maiinip kung nag-iisa ka lang?

“Medyo tambak na po ang mga resibo natin, Nanay Diding. Iyon ang gagawin ko mamaya. Atsaka, mayroon pa tayong order para sa makalawa. Pagkakaabalahan ko ang paggawa ng disenyo para sa mga cake na iyon.”

Saka lang nakumbinsi ang matandang babae.

“Mama, babay!” paalam ng anak sa kanya habang kumakaway.

The small boy flashed a white smile to her. Para bang ipinagmamalaki ang mga ngipin na mapuputi at pantay-pantay.

Her heart went out to him. Parang ibig niyang habulin ang bata upang yapusin nang yapusin.

Si Junjun ang pinakamahalagang bahagi ng buhay niya.

Ito rin ang naging tagapagligtas niya noon…

Papiksi siyang kumilos nang manlabo sa luha ang mga mata. Sumumpa na siya sa sarili na hindi na siya iiyak uli.

She busied herself with the tidying task.

Sininop niya ang mga gamit niya sa isa sa hanapbuhay. Itinago niya sa loob ng refrigerator ang mga natirang icing.

Matapos mag-imis sa sala at sa kusina, nagtungo siya sa kuwarto upang magpahinga sandali.

Ang sandali ay naging ilang oras.

Napahimbing na pala siya ng tulog. At nang magising ay madilim na.

Nerida did not get up immediately. Nagmuni-muni pa muna siya.

Patang-pata ang buong katawan niya.

Magmula nang ipanganak niya si Junjun, palagi siyang kayod-marino.

Bihira niyang isuko ang sarili sa pahingang kailangang-kailangan ng katawan.

Inut-inot, bumangon siya. Humigop muna siya ng mainit-init na kape sa kusina, bago pumasok sa banyo at naligo.

She was just going out of the bathroom, wearing a towelling robe, when there was a series of knocks at the door of the small wooden house.

“Nagbalik siguro sina Junjun,” bulong niya sa sarili. “Baka hindi natuloy ang meeting.”

Nakangiti na siya habang papalapit sa pinto. Hindi man lang sumagi sa isip niya ang sumilip muna sa bintana.

“Ang aga n’yo namang bumal — Diyos ko! I-ikaw — ?”

Her happy smile had frozen into a mask of fear and shock.

Nanlaki ang mga mata niya at nanlambot ang mga tuhod dahil sa matinding pagkabigla.

“Hello, Nerida,” the man greeted her sardonically. “Kumusta?”

Napalunok si Nerida. Tinutop ng isang palad niya ang tapat ng dibdib dahil sa pangambang baka tumalon palabas ang nagitlang puso.

“T-theo,” she breathed his name before she fainted.

Pagkatapos niyang sambitin ang pangalan ng lalaking pinilit kalimutan sa loob ng limang mahahabang taon, basta na lang siya nawalan ng ulirat.

Bahagya na lang niya naramdaman ang pagsalo ng mga brasong matipuno sa kanyang katawan na babagsak sana sa sahig na semento.

Pinangko ni Theo ang lumungayngay na katawan ng babae. Naghanap ang mga mata niya sa palibot.

Dalawa ang pinto sa gawing dulo ng maliit na bahay. Ang isa ay nakabukas kaya nahinuha niya kung alin ang kuwarto ni Nerida.

Doon siya pumasok. Sinadya niyang ibagsak sa kama ang babae.

Para malaman niya kung tunay ngang nawalan ito ng malay-tao.

He stared at the pale face intently.

Halos walang kulay ang bibig nito kaya naniwala siyang tutoo ngang hinimatay ito sa labis na pagkagulat nang makita siya.

LOVE HURTS-31

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age