Love Hurts-33

Sumulak palabas ang makapal at maitim na usok ng poot at paghihiganti.

Napalitan ng magaan na pakiramdam ng kalayaan at kapayapaan.

“Oh, Nerida — ” he groaned aloud.

A sweet ecstasy filled his whole being. Making him feel complete and free once again.

Para bang bigla siyang nakalaya mula sa tanikala ng galit at pagkamuhi.

He felt cleansed and expunged of all that was ugly.

Dahan-dahan siyang nakabalik sa realidad.

He raised his head slowly.

She was waiting for him.

Their eyes communicated mutely while their bodies were still joined in a peaceful union.

Ilang sandaling nag-usap ang kanilang mga mata bago niya nahanap ang nawalang boses.

[Want to read the Start of Stories Online titled – LOVE HURTS…? Click Here!]

“Pagtawanan mo na ako, Nerida,” wika niya. Mapait ang tono. “Mahal pa rin kita.”

Napamaang ang babae sa tinuran niya.

“A-ano’ng sinabi mo?”

“Nothing has changed,” patuloy niya. “I still love you even after all these years!” dugtong niya, pabulalas.

Nerida eyed him warily. Para bang nasisiraan na siya ng bait sa paningin nito.

“P-puwede mo na kayang alisin ang mga gapos ko?” she requested tentatively. “N-namamanhid na…”

“Of course!” Dagling nataranta si Theo nang makitang halos kulay asul na ang dulo ng mga daliri ng dalaga dahil nasakal ang pagdaloy ng dugo sa mga kamay na iginapos nang mahigpit.

Agad niyang kinalas ang mga nakataling nylon.

“I’m sorry. Did I hurt you very much?”

Umiling ang babae. Para bang naiibahan.

Hindi maikakaila ni Nerida sa sarili na nakamit din niya ang lubos na satispaksiyon sa mga bisig ni Theo.

He had been rough and cruel but the effect on her was the same. She could not control her shameless responses to him.

Maybe because she still loved him very much.

Si Theo pa rin ang laman ng puso niya. Parang walang nagdaang mahabang panahon…

Ang tanging nagbago lang ay ang pagkakaroon niya ng self-confidence.

Wala na siyang nararamdamang pagkapahiya o pagkangimi sa lalaking ito.

Maybe because he had been to prison. Para bang pantay na sila ngayon.

Hindi kaya sinadya niyang ipagkanulo si Theo noon upang ibaba ito sa pedestal para magkapantay na sila?

She had betrayed him subconsciously to put him on a lower ground. Para maaabot na niya ito.

‘Diyos ko, huwag naman po sanang ganito ang tutoong dahilan!’

If this was true, it was a very awful decision.

After she left the witness’ stand, she turned numb with so much guilt of betrayal.

Hindi niya dapat tinalikuran si Theo sa sandali ng pangangailangan nito.

Ngunit kinailangan niyang magbayad ng malaking utang nung mga panahon na iyon.

Naputol ang paglalakbay ng kanyang diwa sa nakaraan nang dahan-dahang mag-angat ng ulo ang lalaki.

She forced her eyes to open. She wanted to see his first expression.

At napamaang siya nang makita ang mapait na kaligayahan sa mga mata ng lalaki.

Kumibot ang mga labi niya ngunit hindi niya alam kung ano ang dapat na itanong kaya nanatili lang siyang tahimik.

Kaya nang marinig ang mga katagang, ‘Pagtawanan mo na ako, Nerida. Mahal pa rin kita.’

Dagling naparalisa ang buong katawan ni Nerida. Nagulat siya dahil hindi iyon ang inaasahan niyang sasabihin ng lalaki.

At nang masundan pa ng, ‘Nothing has changed. I still love you even after all these years!’

Nabalisa siya. Hindi niya alam kung ano ang dapat isipin o paniwalaan.

‘Huwag kang maniwala sa kanya, Nerida! Nilalansi ka lang niya!’ utos niya sa sarili.

Kaya nagulat pa siya nang maramdamang magkaugnay pa rin ang mga katawan nila. At nakatali pa rin siya.

“P-puwede mo na kayang alisin ang mga gapos ko?” hiling niya. Hesitante ang tono.

“Of course! I’m sorry. Did I hurt you very much?” tanong pa ng lalaki habang tarantang kinakalas ang nylon na lubid.

‘Oh, God, patawarin po N’yo ako. Ako ang dahilan ng pagkasira ng ulo ni Theo!’

Umiling si Nerida. Awang-awa siya sa kinahinatnan ng lalaki.

“H-hindi naman ako gaanong nasaktan,” she lied. Nagkamarka ng mga linyang pula sa kanyang mga biyas.

Wala siyang lakas na bumangon kaya inalalayan pa rin siya ng lalaki.

Theo was suddenly solicitous. He seemed genuinely worried and anxious for her welfare.

Para bang ibang lalaking ang dumating kanina.

Isang malupit at may malamig na katauhan ang lalaking pinagbuksan niya ng pinto kanina.

Tila ba wala na itong natitirang awa sa dibdib nang bihagin siya at simulang halayin.

Nakintal na sa kanyang isipan ang sidhi at tindi ng poot na nadarama nito para sa kanya.

Kaya parang imposible na bigla na lang magbabago ang damdamin ni Theo.

‘Marami akong inihandang sorpresa para sa ‘yo!’ Ito ang isa sa mga natandaan niyang sinabi nito kanina.

Baka iginigiya lang siya ni Theo patungo sa isang patibong.

“Alam kong hindi ka naniniwala, Nerida,” pahayag ng lalaki habang nakamasid sa kanya.

Nababasa pala nito ang mga emosyon na nagsasalimbayan sa kanyang isipan at kalooban.

Nag-angat siya ng tingin ngunit napaso sa mainit na pagtitig ng lalaki kaya agad ring nagbaba.

“P-pasensiya ka na, Theo,” sambit niya matapos magmadali sa pag-iisip.

Hindi umimik ang lalaki ngunit alam niyang hindi nito nagustuhan ang sinabi niya.

Ibinalik nito ang pagkakatali ng suot niyang roba, bago nagbihis.

Wala pa ring imik, kinuha nito ang suklay niya at sinimulan siyang suklayan.

“I’m glad, hindi mo pa rin pinaputol ang buhok mo,” wika ni Theo. Mababa ang tono at medyo paos ang boses. “Ang mabangong buhok mo ang isa sa malimit kong mapanaginipan sa ‘loob’.”

Napapitlag si Nerida. She had been starting to be lulled by a false sense of security.

Hindi niya dapat kalimutan ang tungkol sa katotohanan na naghihiganti ang lalaking ito kaya siya hinanap.

Alang-alang kay Junjun…

“Uh, a-ako na lang ang magsusuklay,” wika niya habang inilalayo ang sarili.

He did not seem to notice her evasion. Minasdan nito ang mukha niya sa salamin. Para bang minimemorya ang hitsura niya.

“Mas maganda ka pa ngayon,” papuri nito. “You’ve turned into a classic beauty. I’ve told you that before, didn’t I?”

Tumango si Nerida. Nagbabalik din sa kanyang gunita ang masasayang tagpo nila sa kusina ni Auntie Moring.

LOVE HURTS-34

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age