Love Hurts-35

“I’m sorry, Theo,” hikbi ni Nerida. “Nagsinungaling na naman ako sa ‘yo.”

Nakabadha ang takot sa mga mata nito. Ngunit hindi pa rin para sa sarili.

Takot para sa kapakanan ng anak pala ang namamayani sa loob ni Nerida.

Malinaw na hindi ito naniniwalang nasa hustong pag-iisip siya.

He could not blame her for doubting his mental state.

He had been cruel and ruthless at first, then became loving and concerned the next.

Sino ba naman ang maniniwalang normal siyang tao sa pagkakaroon ng mga extreme emotions?

Only the thinnest line separated love and hate.

Maaari bang masuklam at magmahal nang sabay?

Minabuti niyang saka na lang sagutin ang katanungan na iyon.

“Hindi kita puwedeng sisihin kung ang dahilan mo ay ang pangalagaan ang anak natin, Nerida,” wika niya.

[Want to read the Start of Stories Online titled – LOVE HURTS…? Click Here!]

“K-kukunin mo ba siya?”

“Ibibigay mo ba siya?” ganting-tanong niya.

Kinagat muna ng babae ang ibabang labi bago tumango nang marahan. Tuluyan nang bumalong ang luha sa mga mata nito.

“H-hindi ko siya maaaring ipagdamot sa ‘yo. Mas magandang kinabukasan ang maibibigay mo sa kanya,” pahayag nito, pabulong.

He wanted to hold her and comfort her. Ngunit kinontrol nang husto ang sarili. Ang gusto niyang kunin para iuwi ay ang mag-ina niya. Hindi siya makukuntento kung isa lamang ang makukuha niya.

“A, Nerida! Hindi ka pa rin pala nagbabago. Martir ka pa din!” Sinadya niyang maging mapanuya ang tono. “I bet, sasama ka pa sa akin para maging tagapag-alaga ng anak ko?”

“Papayag ako, Theo.” Walang gatol ang pagtugon nito.

He could not resist asking a provocative question.

“And will you be my mistress, too?”

Saglit lang ang pagkatigagal ni Nerida bago tumango nang dahan-dahan.

“K-kung ‘yan ang gusto mo,” sambit nito, pabulong pa rin.

“Good.” Dinampot niya ang baso ng tubig at tinungga iyon na animo alak na masarap. “Mag-impake ka na ngayundin.”

“N-ngayon tayo aalis?”

“Oo.”

“Pero — ”

Tumiim ang anyo niya ngunit hindi siya nagsalita.

“B-bukas pa sila babalik, Theo,” paliwanag ng babae. “N-nagpunta sila sa kabilang baryo.”

“Sila?” untag niya. He had a nightmarish vision of her being married to another man.

It would be a great irony kung si Nerida naman ang hindi na malaya ngayon…!

“Si Aling Diding ang kasama ni Junjun. Natatandaan mo pa ba ang mayordoma nina Melissa?”

Tumango siya. Saka lang umayos ang kanyang paghinga.

“Tapos ka na bang kumain?”

“Oo.” Bigla siyang nakaramdam ng pagkabusog ngayong sigurado na siyang mapapasakanya na si Nerida — sa wakas.

Tinulungan niya sa pagliligpit ang babae ngunit naiilang ito sa presensiya niya kaya minabuti niyang ayusin na lang ang pagkakaparada ng sasakyan sa labas.

Dala na niya ang travelling bag nang bumalik sa munting bahay ni Nerida.

She was nowhere to be seen kaya dagli siyang kinabahan.

“Nerida?” tawag niya. “Nerida!”

“Nandito ako,” anang tinig nito mula sa banyo.

Nakinig siya sandali sa lagaslas ng tubig mula sa loob.

Kusang kumilos ang mga kamay niya para hubarin ang puting t-shirt at ang maong na pantalon bago itinulak pabukas ang manipis na dahon ng pinto.

Nagulat si Nerida ngunit hindi ito nagprotesta nang pumasok siya.

She was naked and defenseless as he went in and joined her.

Kusang kumilos ang babae. Umangat ang mga kamay nito upang haplusin ng sabon ang dibdib at mga balikat niya.

Mistulang alipin ito na nagpaligo sa kanya.

“Let me touch you, too,” he groaned huskily. He took the bath soap from her. At ito naman ang sinabon niya.

They touched and caressed each other with soap and water.

Para bang nililinis nila ang mga sarili nila upang magkaroon ng panibagong simula.

Matapos nilang banlawan ang isa’t isa, pinangko niya ang babae at dinala sa kuwarto.

Maingat niya itong inilapag sa sahig para punasan ng tuwalya ang basang kabuuan.

“Theo,” she breathed his name with unmistakable longing.

“Yes,” anas niya. Hinila niya ang tuwalyang nakabalabal sa likod at balikat nito para magkalapit ang kanilang mga katawan.

He kissed her lips wetly. She tasted clean and fresh.

His hands roamed around her body.

She was as pliant as a putty in his hands.

She let him do anything he wanted with her.

Wordlessly, they made love.

The passion and the lust urged him to make love to her repeatedly.

Walang katapusan ang pagkasabik ni Theo. His need was so great. He was not able to stop himself from taking her.

Kung hindi pa siguro niya napagmasdan ang hugis-pusong mukha, at nabakas ang mga tagong bakas ng matinding pagod, hindi pa niya titigilan ang babae.

There were bluish stains under her eyes. Her expression was pinched with exhaustion. And only sheer determination held her together.

Hinaplos ng isang daliri niya ang mga talukap upang mapilitang pumikit ang kaniig.

“You can go to sleep now, Nerida. I won’t bother you anymore,” utos niya, paanas.

Her eyelashes fluttered uncertainly but she was really very tired.

Pumikit uli ito upang isuko na ang sarili sa antok.

He remained awake for a long, long time. He could not get tired of watching her sleep.

‘You’re mine now, Nerida!’ bulong niya sa sarili bago natulog.

Ibang bahay na ang inuuwian ni Theo.

Gustong magtanong ni Nerida kung ano na ang nangyari sa Smithson House ngunit naumid na yata ang kanyang dila.

Paano’y gabi-gabi siyang iniibig ni Theo nang buong magdamag.

His desire seemed endless. His lust seemed relentless.

Nagkaroon ng malalim na impresyon sa kanya ang pangyayaring iyon.

Nagdulot ng kalituhan ang ipinadadamang sidhi ni Theo.

A man’s lust could not have lasted that long if there was no love involved.

Tama ba ang nosyon na iyon?

Hindi na uli nagbanggit ng tungkol sa pag-ibig ang lalaki.

Paano kung isa na lang siyang obsesyon?

Yes, she was just an obsession for him that he wanted to expunge out of his systems.

Marahil nagpapakasawa na lang sa kanya ang lalaki — para makalimutan na siya sa wakas…!

LOVE HURTS-36

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.