Love Hurts-36

Masakit iyon para kay Nerida ngunit sanay na siyang masaktan.

Ang tanging mahalaga ay ang batang lalaking tumatakbo palapit sa kanya.

Hinugot niya ang puting bimpo mula sa bulsa ng bestidang suot niya.

“Iinom ka na ng juice, ha?” wika niya habang pinupunasan ang pawisang likod ng anak. “Tapos ka na bang makipaglaro kay Spotty?”

Mag-i-isang buwan pa lamang silang nakatira sa malaking bahay ni Theo sa Batangas. Ngunit parang dito na isinilang si Junjun.

Paano’y nakagiliwan agad nito ang mga alagang hayop sa paligid ng malawak na lupain.

Bukod kay Spotty na isang asong may lahing German Shepherd, mayroon ding mga kabayo at baka.

“Opo, Inay,” ang magalang na tugon ni Junjun. “Nasaan po si Papa Theo? Sabi po niya, tuturuan niya akong sumakay sa kabayo ko?”

Isang kulay brown na pony ang iniregalo ni Theo sa anak nung isang linggo.

[Want to read the Start of Stories Online titled – LOVE HURTS…? Click Here!]

Wala agad maisagot si Nerida. Hindi na niya nagisnan ang lalaki nang magising siya kaninang umaga.

She remembered the bereft feeling when she woke up alone in bed this morning. Nahirati na siyang ginigising ng maiinit na halik ni Theo.

Pinilit niyang ibalik sa anak ang buong atensiyon.

“H-hindi mo ba siya nakasabay sa almusal?” ang paiwas na tugon niya.

Umiling ang bata. Hawak na ng dalawang kamay nito ang basong puno ng orange juice para uminom.

Hindi muna nagsalita si Nerida. Buong pagmamahal niyang minasdan ang anak.

Walang kasiguruhan na magiging permanente na ang sitwasyong ganito sa pagitan nilang mag-ina.

Paano kapag nag-asawa na si Theo?

A, hindi muna siya mag-iisip ng mga gayon kapangit na ideya!

Ngunit hindi niya kalilimutan na hindi imposibleng mangyari ang ganoon.

‘And will you be my mistress, too?’ Ganito ang kaswal na proposal ni Theo na tinanggap niya nang dalawang kamay.

She had been so grateful. Na makakasama pa pala niya ang anak nang matagal-tagal.

‘Ibibigay mo ba siya?’ Natatandaan pa niya ang namanghang ekspresyon ni Theo nang pumayag siyang makuha nito ang anak mula sa kanya.

Ngunit ang iniisip lang niya ay ang gagandang kinabukasan ni Junjun sa piling ng mayamang ama.

Her pretty cakes and delicious pastries were getting known and popular. Pero ang perang kinikita niya mula sa maliit na negosyong iyon ay hindi sapat para maigapang niya hanggang sa kolehiyo ang kaisa-isang anak.

She was ready to sacrifice her right as the mother kung ang magiging kapalit naman ay ang seguridad para kay Junjun.

“Inay, maglalaro uli kami ni Spotty!” paalam ng paslit matapos mapangalahati ang laman ng baso.

“Sige, pero huwag kang susuot sa mga rosas, ha? Baka matinik ka na naman,” paalala niya.

Tumawa lang ang pinaalalahanan.

Napailing na lang si Nerida habang sinusundan ng tingin ang munting hugis na papalayo.

“Masaya siya rito, hindi ba?”

Napatalon sa pagkabigla si Nerida. Hindi niya naramdaman ang paglapit ni Theo.

“Huh! K-kanina ka pa ba diyan?”

Tumango ang lalaki. Naupo ito sa silyang katabi niya.

“Kanina pa kita pinapanood, Nerida.”

May dalawang kahulugan ang pangungusap ni Theo kaya agad siyang nagbaba ng tingin.

“Hindi pala alam ng anak natin na iisang kama lang ang tinutulugan natin gabi-gabi?”

She shook her head jerkily.

“Bakit?”

“H-hindi naman tayo mag-asawa, Theo,” paliwanag niya.

“Mag-asawa lang ba ang nagtatabi sa isang kama?”

She shifted in her seat agitatedly.

“Hindi pa alam ni Junjun ang mga gan’ong bagay, Theo.”

“Puwes, gusto kong malaman na niya ang tungkol sa atin. You promised me that, Nerida,” he reminded her in a hard tone.

Yumuko si Nerida habang umiiling.

“H-hindi ko magagawa ‘yon, Theo,” tugon niya. Nanginginig na ang tinig.

“Bakit?” he barked again. Para bang ginugulat siya.

Kaya napabulalas siya. “P-paano kung mag-asawa ka?”

His eyes narrowed shrewdly.

“So what if I got married?” tanong nito matapos siyang titigan nang matagal.

“Ayaw kong malito si Junjun,” she replied pleadingly.

“Hindi kaya mas lalo siyang malilito kung malalaman niya sa iba ang tunay na sitwasyon natin?” he queried silkily.

Her eyes widened apprehensively.

“S-sasabihin mo sa kanya?”

“If I had to,” tugon ng lalaki. “He’d discover it someday, y’know. Mas mabuti na sigurong ako na mismo ang magpaliwanag sa kanya. He should understand me. After all, pareho naman kaming lalaki.”

Natigatig si Nerida.

“P-pero bakit?” she wailed worriedly. “Mas maayos na ang ganito, hindi ba?”

“Ayoko na ng lokohan, Nerida,” pagmamatigas ng lalaki.

“Huwag mong gawin ‘yan, please. Bata pa si Junjun. Hindi pa niya maiintindihan ang lahat,” pakiusap niya. Her tone was urgent.

Ngunit tila walang anuman iyon kay Theo. He was ignoring her anxiety.

“Oh, Theo! Ano pa ba ang gusto mong gawin ko?” hikbi niya. “Lahat naman ginagawa ko na,” dugtong niya. Tuluyan nang nabasag ang kanyang boses.

Her pent-up emotions struggled out to the surface. Hindi na niya napigil ang pagluha.

Isinubsob niya ang mukha sa mga palad at ibinuhos na ang lahat ng mga emosyon na kaytagal na niyang kinikimkim.

“Nerida, bakit ka umiiyak?”

“D-dahil ayaw mong makinig sa pakiusap k-ko,” she sobbed woefully.

Nag-angat siya ng mukha upang pati ang mga mata niya ay magsusumamo na rin.

“Bakit importante sa ‘yo na huwag kong sabihin kay Junjun ang tungkol sa ating dalawa?”

“D-dahil ayokong mawalan ng respeto sa ‘yo ang anak mo, Theo,” she answered truthfully.

Theo was motionless for a long moment.

“Hindi naman i-imposibleng magkaka-asawa ka, hindi ba?” tanong pa niya. Dumadalang na ang paghikbi niya.

Umiling ang lalaki.

Na lalong ikinasakit ng loob ni Nerida.

‘Mangyayari na pala ang kinatatakutan ko!’ bulalas niya sa sarili.

Tinangka niyang tumalikod sa lalaki. She wanted to cry her heart out alone.

Ngunit maagap siyang napigilan ni Theo.

His deep voice was tense when he spoke again.

“P’ano kung ikaw ang babaeng gusto kong maging asawa?”

Parang natulig si Nerida. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig.

“A-ano’ng sinabi mo?” she asked faintly.

Masuyo at mainit ang mga palad ni Theo nang gagapin ang mga kamay niya.

Hinagkan nito isa-isa ang mga daliring magaspang pa rin dahil sa pagtatrabaho. Paulit-ulit iyon.

Hanggang sa mahimasmasan siya at hilahin pabawi ang mga iyon.

LOVE HURTS-37

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age