Love Hurts-6

Paiwas ang tugon ni Nerida. “Siguradong magugustuhan ni Melissa ang pagkakaroon ng bagong kapitbahay,” anito.

“Melissa?” Narinig din niya ang pangalang iyon kahapon.

Tiyak na magagalit si Melissa!

“P-pinsan ko siya. Bahay ito ng mga magulang niya. Nakikituloy lang ako dito,” she explained in a rush.

She looked so eager to humble herself.

He detected the damned self-doubt again in her tone.

“Ulila ka na ba?” It was an educated guess.

Tila napipilitan lang nang tumango ang tinanong.

“Magagalit ba ang mga kasambahay mo kung patutuluyin mo ako?”

“Oh!” Nataranta ang dalaga. “P-pasensiya ka na, Mr. Montes. I forgot my manners. Nagulat kasi ako sa ‘yo.”

[Want to read the Start of Stories Online titled – LOVE HURTS…? Click Here!]

“Well, nagulat din ako nang makita ko ang iyong Toyota Corolla.”

She smiled at him stiffly. Her eyes bounced off his face to return its stare back to the gravelly ground.

“H-hindi akin ang Corolla, sa Uncle Peping ko,” tugon nito.

She had no make-up on but her smooth and unblemished skin needs no cosmetics to look beautiful.

“Napaano ‘yan?” tanong niya nang mapuna ang isang bahagi na tila nagkapasa.

“Nabangga ako sa pinto kanina. Hindi na naman kasi ako tumitingin sa dinaraanan ko.”

She was lying but he would not tell her that.

He felt something warm and strong clutched at his insides.

Para bang gusto niyang ipagtanggol ang babae mula sa mga puwersang mapang-api at mapanakit.

Nangangatog ang mga tuhod ni Nerida habang humahakbang papasok sa kusina.

Alam niyang kasunod lang niya si Theo Montes.

Si Theo Montes!

Nagkakatutoo ba ang mga panaginip?

Kagabi, kaulayaw niya ang lalaki sa panaginip.

Kaya ba ito lumitaw ngayon?

“Nerida, may bisita ka pala,” salubong ni Aling Diding nang makita sila.

Nasa harapan ito ng isang malaking lababo. May hinuhugasan na mga gulay.

“Aling Diding, si Mr. Montes. Er, bagong kapitbahay natin siya.”

“A, kayo pala ang nakabili ng bahay nina Architect Smithson,” wika nito sa lalaki.

Tumango lang si Theo. Naupo ito sa kitchen stool kahit na hindi pa inaalok. Para bang at-home na agad.

Kumuha si Nerida ng isang baso at isang pitsel na orange juice mula sa ref.

Naglabas din siya ng isang slice ng bagong lutong chocolate cake.

At inihain ang mga iyon sa bisita.

Ngayon lang siya nagkaroon ng personal na panauhin ngunit parang sanay na sanay na siyang mag-estima ng tao.

Nakamata lang sa kanya si Aling Diding. Bahagyang napapangiti.

“Mmm, masarap ‘to, a?” wika ng lalaki matapos makatikim ng kaunti. “This is the best chocolate cake I’ve ever tasted!”

Lumuwang ang ngiti ni Aling Diding.

“Si Nerida ang nag-bake niyan, Mr. Montes.”

Tumingin sa dalaga ang lalaki. He smiled at her admiringly.

“Your cake is fantastic, Nerida,” pahayag nito.

Pinilit niyang makapagsalita.

“Uh, s-salamat. Sinundan ko lang naman ang nakasulat sa recipe book.”

“Naku, huwag kang maniwala sa dalaga naming ito. Napaka-humble lang talaga niyan,” bawi ni Aling Diding.

Namula ang magkabilang pisngi ni Nerida.

The man chuckled warmly.

“Sinasabi ko na nga ba’t mabait ang dalagang ito,” panunudyo pa nito.

Kaya lalo siyang pinamulahan ng mukha at leeg. Hindi na lang siya umimik para hindi na humaba pa.

“Matagal na ba kayong naninirahan dito?” tanong ni Theo. Binibigyan siya ng sapat na panahon para makabawi.

Si Aling Diding uli ang tumugon.

“Medyo matagal-tagal na. Naka-tatlong presidente na yata kami dito, e.”

“Aba, matagal-tagal na rin ‘yon, a?”

Kuntento na si Nerida na makinig sa kuwentuhan ng iiba. Itinutok niya ang pansin sa gagawin sana bago dumating si Theo.

“Pakbet ba ang iluluto n’yo?”

“Hindi ako magluluto, Theo. Si Nerida ang magaling dito sa aming lahat,” pagmamalaki ng mayordoma.

Kunwa’y hindi niya naririnig ang mga pag-uusap sa paligid ngunit imposible dahil masyado siyang aware sa binatang makisig.

“Maaari mo ba akong patikimin, Nerida?”

Napilitan na naman siyang sumali sa konbersasyon.

“O-oo,” sambit niya, in a strange and quavery voice. Parang hindi sa kanya ang boses.

Her short but nimble fingers worked on the cutting and slicing of the vegetables.

Maliksi rin siyang naghiwa ng karneng panggisa, nagtadtad ng sibuyas at kamatis, nagbalat ng bawang at iba pa.

She was showing off her skills without knowing it.

Ang tanging alam niya, gusto niyang masiyahan ang lalaki.

Nakaramdam siya ng kakatwang kaligayahan nang purihin nito ang kanyang chocolate cake.

“Klaseng napakasarap ng niluluto mo, a?” obserba ng lalaki habang nanonood sa pagluluto niya.

Ngumiti lang si Nerida.

“Ibang klase ang galing ng batang ‘yan sa pagluluto,” pahayag ni Aling Diding sa background.

She refused to be shy in her favorite turf, the kitchen.

Matapos ang paggigisa ng tama lang para sa isang tao, inihain niya agad ang umuusok na ulam.

“Heto ang kanin, Theo,” alok ni Aling Diding, habang inilalapag sa lamesa ang pinggan na may laman na puting kanin.

Nagkamot pa muna sa batok ang lalaki.

“Hindi ba lumalabas na makapal ang mukha ko? Bagong kakilala n’yo pa lang ako pero heto’t nakikikain na ako sa inyo.”

“Aba, hindi!” agap ni Aling Diding.

Anupa’t mabilis na lumipas ang mga sandali. Tila hindi man lang nila napansin ang pagdaan ng mga oras.

Hinihimas ni Theo ang tapat ng tiyan nang matapos kumain.

“I like your cooking, Nerida,” pagtatapat nito. “I hope I’d always be welcome here.”

“Siyempre naman,” salo na naman ni Aling Diding.

Gayon ang isasagot ni Nerida kaya hindi na niya kinontra ang sinabi ng matandang babae.

Inihatid niya ang lalaki hanggang sa tarangkahan.

Nakita niyang sumakay ito sa nakaparadang kotse. At nagmaniobra sa kaunting distansiya na nasa pagitan ng kanilang mga bahay.

Nerida watched him with a poignancy that made her want to sob out loud.

Buhat nang mamatay ang mga magulang niya ngayon pa lang siya nagkaroon ng pagkakataon na maging masaya.

Ngunit hindi niya puwedeng namnamin ang kasiyahan.

Hindi sila bagay! her mind wailed protestingly.

She should not dare hope for more…

Nanlalabo sa luha ang kanyang mga mata nang tumalikod siya upang magtatakbo patungo sa kanyang silid.

Hindi siya nakapaghapunan nang gabing iyon dahil mugtung-mugto ang kanyang mga mata.

LOVE HURTS-7

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age