Love Hurts-7

Umiyak siya nang husto. Iniyakan niya ang kamatayan ng isang bagong silang na pangarap!

Naunawaan naman siya ni Aling Diding. Ito na mismo ang nagdahilan para sa kanya.

“Bakit hindi naghapunan si Nerida?” tanong ng boses ni Uncle Peping. Tila nasa tapat lang ng pinto ng kuwarto niya.

“Masakit po ang ulo niya. Tila magkakaroon ng trangkaso,” pagsisinungaling ng matandang babae.

“Ganoon ba? Uminom na ba ng gamot?”

“Binigyan na po namin, ser.”

Naulinigan niya ang paglayo ng mga yabag sa koridor.

Saka lang siya bumangon upang maghilamos ng mukha.

Hindi na siya dapat lumuha pa uli. She made a final resolve to remain calm and collected.

Hindi maaaring iiyak na lang siya nang iiyak sa tuwing maiisip niya si Theo.

She must live on a day to day basis.

[Want to read the Start of Stories Online titled – LOVE HURTS…? Click Here!]

Gayon nga ang ginawa niya.

Tinanggap niyang puwede silang maging magkaibigan. Inisip niyang magkaibigan lang sila. Kaya nagawa niyang makiharap uli sa lalaki nang maulit ang pagpunta ni Theo sa bahay ng tiyuhin.

She treasured the sweet moments of their friendship.

Ang halos araw-araw na pagkikita nila ni Theo Montes ay inipon niya bilang mga gintong sandali ng kaligayahan.

Ng lihim na kaligayahan.

Hindi niya maaaring ipahiwatig sa iba ang nadarama niya.

Ang umuusbong at ang unti-unting yumayabong na butil ng pag-ibig sa kanyang puso…

Hindi maaari ang kanyang nadarama. Hindi sila bagay.

“Gusto kong makilala ang tiyuhin mo, Nerida,” pahayag ni Theo nang may isang buwan na silang nagiging magkaibigan.

Nabigla siya sa tinuran ng kaharap.

“H-hindi pa ba kayo nagkakakilala?”

Pasakalye lang niya iyon. Alam niyang ni hindi pa nga ito nasisilayan ng mga kamag-anak.

Ang tanging nakakasalamuha nito, sa tuwing dumadalaw sa kanya, ay ang mayordoma at ang mga katulong.

Para bang pinagtitiyap ng pagkakataon na palaging wala sa bahay sina Uncle Peping.

O sinasadya ni Theo na maging ganito?

Kung anuman ang motibo nito, nahirati na siya at kuntento na sana.

But everything had an end.

Ngunit may katapusan ang lahat.

Matatapos na ang mga sandali ng mga munting kasiyahang dulot ng pagluluto niya ng anumang putahe na magugustuhan ng lalaki.

Sa paraang ganito lang siya puwedeng maging Masaya — at iyon ay malapit nang mawala.

“Hindi pa,” ang maikling pahayag ng lalaki.

“N-naging busy kasi sila nitong mga huling araw. Abala sa pakikipagnegosasyon tungkol sa magiging kontrata ni Melissa,” ang mahabang paliwanag naman niya.

She stopped suddenly. Mabuti na lang pala, nakatalikod siya dito nang magsalita ito.

A short and tensed silence ensued.

Si Theo ang unang bumasag niyon.

“What I mean is, gusto ko sana kayong imbitahan sa isang dinner party sa bahay ko. Ikaw, ang pinsan mo at ang mga magulang niya.” Parang nang-aalo ang masuyong boses.

Ngunit lalo lang nagsikip ang dibdib niya sa labis na sama ng loob.

Pinilit niyang maiwaksi ang nadarama.

Wala siyang karapatang sumama ang loob sa lalaking ito.

Wala silang relasyon. Wala silang relasyon!

She mentally braced herself before facing him again.

“G-gusto mo silang imbitahan?” ulit niya.

“Kayong lahat,” wika ng lalaki. Seryosong-seryoso. “Pati sina Aling Diding at ang mga kaibigan mo dito.”

‘Kaibigan’ ang itinawag nito sa mga katulong.

Pero hindi na niya itinama ang lalaki sa sinabi nito.

At hindi na rin niya ipinahayag ang pagtanggi sa imbitasyon na para sa kanya.

Alam niyang gagawin lahat ni Melissa ang paraan para maging miserable ang gabing iyon para sa kanya.

“Ipaparating ko kina Uncle Peping ang imbitasyon mo sa kanila, Theo,” wika niya. Kontrolado na ang kanyang tono at pilit ang kanyang ngiti.

“I’ll send an invitation card para maging pormal naman nang kaunti,” pahayag ng lalaki. “I hope you’ll be there,” dugtong pa nito.

Hindi siya tumango. Ngumiti lang siya uli.

Melissa was ecstatic when she announced the dinner invitation to the big house.

“Papa! Mama! Inimbitahan tayo ng bagong may-ari ng Smithson House!” tili nito, sa saliw ng masayang pagtawa.

“Iha, dahan-dahan ka sa pagtalun-talon mo. Mataas ang suot mong heels,” paalala ni Auntie Moring.

Huminto naman agad ang dalagang kumakandirit sa tuwa. Nangamba rin na baka nga naman madisgrasya pa sa kalikutan.

“Kanino nagpasabi si Theo Montes na iniimbitahan niya kami?” tanong ni Melissa sa kanya.

“S-siya mismo,” pagtatapat ni Nerida.

Tumaas ang mga kilay ng pinsan. Hindi naniniwala sa kanya.

“Sira ka talaga, ano? Isang mayamang negosyante si Theo Montes. Hindi siya pupunta na lang basta sa isang bahay para mag-imbita na animo isang houseboy na utusan lang!” pagsusungit nito. “Napakagaga mo talaga!”

“Melissa, tama na ‘yan. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang Ate Nerida mo.”

Tumulis ang nguso nito. Sandaling nagmukhang musmos na napagalitan at nagmamaktol.

Sinimangutan nito si Nerida. Nakatalikod ito sa mga magulang at nakaharap sa kanya.

“Nerida,” anang malumanay na tinig ni Auntie Moring. “Talaga bang si Theo Montes ang nagtungo rito?” paniniguro nito.

Tumango si Nerida. “Opo, Auntie.”

“Kilala mo ba siya?” untag naman ni Uncle Peping.

“Opo, Uncle.”

“Sinungaling!” singhal ni Melissa. Natabunan ng panibugho ang katuwaan nito. “Huwag mong sabihing ikaw pa mismo ang nakausap ni Theo Montes!”

Tumingin siya nang diretso sa pinsan. “Si Theo Montes mismo ang nagpunta rito, Melissa.”

“Naniniwala ako sa ‘yo, iha,” pakli ni Uncle Peping. “Pag-isipan mo na ang isusuot mo, Melissa,” anito sa anak. Pinal na ang tono.

Nasa silid niya si Nerida at nakatanaw sa nagliliwanag na bahay at bakuran sa di-kalayuan.

Nandoon na sina Melissa ngayon kaya tahimik na tahimik na ang buong kabahayan ng Pamilya Mercado.

Bumuntonghininga si Nerida.

Umiwas na siyang makipag-usap kay Theo Montes.

Para masanay na siyang tapos na ang pagkakaibigan nila.

Naka-dalawang punta na ang binata, nang hindi siya humaharap.

Ayon kay Aling Diding, halatang-halata daw ang disappointment nito.

“Nami-missed ka na yata, Nerida.”

Mapait ang ngiti niya.

“Ang mga luto ko siguro, Aling Diding. Hindi ako.”

“Hus! Pareho na rin ‘yon, ano?”

Nagkibit-balikat lang siya.

Pero ang tutoo, tumatalon sa tuwa ang puso niya.

Napaibig na pala siya ng lalaking iyon!

Hindi kasi niya pinaglabanan ang atraksiyon niya dito, kaya nauwi pa sa pag-ibig.

LOVE HURTS-8

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age