Married a Golddigger-1

Fria Vida was desperate for money when Jett asked her to be his mistress.

She needed security so she insisted on marriage in addition to money as payment to her body.

Their marriage was a business arrangement but her heart was sold, too.

How could she stop herself from falling in love with a husband who turned thoughtful and tender?

May malubhang sakit ang bunsong kapatid ni Fria at kailangan ng malaking halaga para makapagpagaling.

Ginamit niya ang atraksiyon ni Jett sa kanya para sa pera.

Paano pa kaya niya paiibigin ang isang lalaking pinilit magpakasal sa kanya nang dahil sa pera?

* * *

“Hija, nais kong ipaalam sa iyo na malapit nang dumating ang panahon na hindi na natin maisasalba si Venus sa pamamagitan lamang ng gamot.”

Seryoso ang pahayag ng doktor sa dalagang nakaupo at nakayuko habang walang hinto sa pagbubuhol-buhol ang mga daliri nitong nakapatong sa kandungan.

Click Here – LADY ROMANTICA TABLE OF CONTENT

“A-alam ko ho, duktor,” tugon ni Fria Vida sa mababang tono.

Bumuntonghininga si Dr. Castillo. “Kung hindi maooperahan ang bata, baka hindi na nito abutin ang ika-limang kaarawan nito,” dugtong ng manggagamot sa mas matatag na tinig. “Kailangan siyang mapasailalim sa mas modernong paggagamutan.”

Kinagat ni Fria Vida ang ibabang labi upang pigilin ang isang mahinang paghikbi na ibig humulagpos sa kanyang naninikip na lalamunan.

“A-alam ko rin ho,” bulong niya sa garalgal na tono.

Sandaling katahimikan ang naghari. Kapagkuwa’y muling binasag ni Dr. Castillo ang kumakapal na atmospera.

“Nais kong malaman mo rin na ginagawa na ng ospital na ito ang lahat nang makakaya upang matulungan ang bata sa kanyang pagpapagamot. Ang hindi lang namin magawan ng paraan ay ang kawalan ng ilang instrumento at gamot na mas makakatulong sana nang malaki.”

Tuluyan nang dumaloy ang luha ni Fria, pati ang kanyang paghikbi ay nakakawala na rin.

“Oh, Dr. Castillo! Napakalaki na ng utang na loob naming magkapatid sa inyo at sa ospital na ito!” bulalas niya.

“Hinding-hindi ko po makakalimutan ang inyong kabutihan sa amin,” dagdag niya habang dinudukot sa bulsa ng pantalong maong ang isang bimpo.

Hinayaan lang siya ni Dr. Castillo na kalmahin ang sarili habang nag-iisip rin nang malalim.

“Uulitin ko, Fria, kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa tsansa natin.”

Marahang tumango ang dalaga. Tumindig na siya upang putulin na ang pang-aabala niya sa mahalagang panahon ng espeyalista sa sakit sa puso.

“M-magpapaalam na po ako. Babalik na lang po ako bukas.”

Inihatid siya nito sa may pintuan. Malungkot din ang anyo na katulad niya. Para bang isang kaanu-ano rin nito si Venus, ang batang nakaratay sa ICU nang mga sandaling ito.

Nakayuko si Fria nang papalabas na ng ospital. Sinilip niya uli sa bintanang salamin ang kanyang kaisa-isang kapatid bago siya nagpasiyang umuwi.

Laki sa hirap si Fria Vida.

Galit siya sa hirap.

Ayaw niyang maging mahirap hanggang sa pagtanda niya. Kaya isinumpa niyang mag-aasawa siya ng mayaman.

Kung mabubuhay si Venus…

Kinagat ni Fria ang ibabang labi hanggang sa magdugo. Ipinilig niya nang bahagya ang kanyang ulo habang sinusundan ng kanyang mga mata ang kanyang mga hakbang na singbagal at singbigat ng sa isang matandang uugod-ugod.

Kapag nalampasan na nila ni Venus… Ito ang dapat niyang isaisip palagi. Hindi siya dapat mawalan ng pag-asa.

A, kailangan niyang magka-asawa ng mayaman!

Habang nasa ganitong estado ang kanyang pag-iisip, walang napupunang iba sa kanyang paligid si Fria.

Kaya hindi niya napansin ang kanyang makakasalubong.

“Ay!” bulalas ni Fria nang mabitiwan niya ang kanyang handbag na nakasukbit sa kanyang balikat.

Kasabay nang pagtalsik niya ang pagtataas ng kanyang tingin. Nakakunot na agad ang kanyang noo gayong nawawalan na siya ng balanse.

“Ay!” ulit niya nang rumehistro na sa wakas ang kanyang nalalapit na pagbagsak sa matigas na semento.

Nasalo naman siya ng isang pares ng matitigas na bisig bago siya lumagapak sa sahig.

Sari-saring emosyon ang kanyang nadarama habang maingat siyang ininatayong muli ng lalaking nakabunggo niya.

Alam niyang lalaki ang may-ari ng mga palad na nakadampi sa kanyang mga braso.

Ramdam niya ang tila-kuryenteng kilabot na gumapang sa kanyang balat patungo sa kanyang kaibuturan, sa pusod ng kanyang pagkababae, kungsaan nahihimbing ang kanyang sensuwalidad.

Magmula nang mamatay ang kanyang ina, sinikil na niya ang naturalesa. Hindi na muna siya tumingin sa mga lalaki.

Atsaka na lang siya hahanga marahil… kapag maayos na ang kalagayan ng kanyang kapatid.

Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata ng lalaking may hawak sa kanya, napalis na lahat ang kanyang resolusyon.

Para bang napunta silang dalawa sa isang daigdig na sila lamang ang mga nilikha.

Ilang segundo lang marahil ang itinagal ng paghihinang ng kanilang mga paningin ngunit halos mapugto na ang kanyang paghinga habang bihag siya ng mga matang may mala-magnetong kakayahan.

Halos nahigop na ang kanyang buong katinuan at kamalayan!

“Sorry, miss. Nasaktan ba kita?” tanong ng isang tinig na mayroong pinakamalamyos na haplos sa kanyang pandinig.

Napakurap si Fria Vida. Tinangka niyang makawala mula sa pagkakahawak nito sa kanyang mga braso ngunit humigpit lang lalo ang pagkakapulupot ng mga daliri ng lalaki sa malambot na bahagi ng kanyang yayat na braso.

“H-hindi ako nasaktan — ”

“Mabuti naman,” salo ng lalaki.

“Halika, dito ka muna. Maupo ka muna habang pinapalipas natin ang iyong pagkaliyo. Medyo napalakas ang pagbangga mo sa akin kanina.”

Aywan ni Fria kung bakit hindi niya magawang tumanggi sa paanyaya ng lalaki.

Wala siyang nagawa kundi ang magpaubaya sa pag-akay nito palapit sa isa sa mga bench na nakakalat sa hardin ng ospital.

“H-Hindi naman ako nasaktan,” ulit niya nang matagpuan ang sarili na nakaupo na sa bench. “Uh, uuwi na lang ako — ”

“Sandali lang,” pigil ng lalaki nang akmang titindig na siya. “Ako si Jett Gabriel. Ikaw?”

Napatitig si Fria sa kaharap. Ngayon lang nangyari sa kanya ang ganito.

May hitsura siya ngunit hindi siya ang tipo ng babae na nalalapitan na lang basta upang makipagkilala nang ganito kakaswal.

Bumuka ang kanyang bibig ngunit walang numulas na tinig sa kanyang lalamunan.

MARRIED A GOLDDIGGER-2

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age