Married a Golddigger-10

Pagud na pagod ang pakiramdam ni Fria nang lumabas sila gayung nakaupo lang naman siya sa tabi ng lalaki.

Para siyang sumakay sa isang roller coaster na napakabilis ng takbo.

“Sa ospital naman tayo,” ani Jett habang nagsisindi ng sigarilyo.

Naliliyo na si Fria sa usok ng sigarilyo ngunit hindi naman siya makapagreklamo.

Nauunahan na siya ng pangingimi.

At ng pagkamangha na rin marahil. Ngayon lang siya nakumpleto sa kagamitang personal.

Ayaw man niyang aminin, napukaw ni Jet Gabriel ang kanyang pagka-vanidosa, na natural lang sa mga babae — ngunit bakit pilit niyang kinitil nitong mga huling taon dahil sa pag-aalaga niya kay Venus.

Isinandal niya ang kanyang ulo sa malambot na balat na kulay puti.

Nakinig na lamang siya ng musikang instrumental habang pinipilit niyang pigilin ang paghinga.

[Want to read the Start of Stories Online titled – MARRIED A GOLDDIGGER…? Click Here!]

“Fria? Bakit namumutla ka? May masakit ba sa iyo?”

Umiling lang ang dalaga. Ayaw niyang magpakita ng kahinaan sa lalaki.

Lalo siyang madedehado. Nanatili siyang nakapikit habang nakasiksik sa kanyang sulok.

Lumipad ang mga talukap ng mga mata niya nang maramdamang hinawakan siya ng lalaki sa magkabilang balikat upang hapitin. Nagtama ang kanilang mga paningin habang minamasdan siyang maigi ang lalaki.

“Sabihin mo kung ano ang masakit sa iyo, Fria. Hindi ka na dapat naglilihim sa akin. I am your fiance.”

Umiling lang uli si Fria. “K-kung ititigil mo ang paninigarilyo mo, mawawala siguro ang pagkahilo ko. N-nahihilo lang ako sa usok. Mawawala rin ito maya-maya lang.”

“Oh,” ito lang ang nasambit ni Jett Gabriel. Parang napaso nang bitiwan siya.

“I’m sorry, Fria. Allergic ka pala sa usok. Medyo napalakas lang ako ngayon dahil sa tensiyon.”

Itinuwid niya Fria ang tuhod. Gusto niyang bawiin ang pag-amin niya sa kanyang nararamdaman.

“N-no, that’s all right. Hindi kita binabawalan sa kung ano ang dati mo nang nakagawian.”

Saglit na dumilim ang anyo ng lalaki bago ngumiti na para bang nakakaloko sa gawi niya.

“Thank you for the wifely concern, Fria. Masuwerte pala ako at makakakuha ako ng babaeng hindi nagger at hindi mang-a-under. Ganoon ba ang ibig mong ipahiwatig?”

Nagsikip ang lalamunan ni Fria kaya hindi na siya nagsalita pa uli. Tumingin na lang siya sa malayo na para bang wala siyang narinig.

“At iniisip mo sigurong mas maganda kung mamamatay ako nang maaga para mapasaiyo ang lahat ng kayamanan ko habang kasal ka sa akin. Ganoon ba?” dagdag pa nito nang lumawig ang katahimikan.

“That’s — ” bulalas ni Fria, kandautal. “That’s below the belt, Jett Gabriel!”

Kumuyom ang mga kamay niya ngunit hindi pa rin mapigil ang emosyon.

“K-kung gusto mong umurong sa salita mo, sabihin mo lang. Alam mong desperado ako kaya puwede mo pa akong paikutin sa mga daliri mo. K-kaya alam mong puwede mo pa akong paglaruan, puwede mo akong maangkin nang walang kasal-kasal!”

Huminto siya dahil hindi na niya kayang pigilin ang mapahikbi.

Muli siyang bumaling sa labas ng sasakyan ngunit hindi na niya nakikita ang mga gusaling dinadaanan nila.

Pamaya-maya, narinig niya ang pagbubuntonghininga ng lalaki.

“Okey, I’m sorry again, Fria. I was just mad. You were being unfair to me. Pinipilit mong maging detached dahil ayaw mong mapalapit ako sa loob mo.”

Tumikhim ang lalaki.

“Kung pera lang ang pinag-uusapan natin dito, tama lang siguro ang gusto mong mangyari. Try to understand, binabago mo nang husto ang buhay ko. Maraming magiging pagbabago sa sitwasyon ko.”

Kumibot ang bibig ng dalaga ngunit hindi pa rin siya makapagsalita. Pinipigil niya ang kanyang nararamdaman.

Tama ang lalaki sa sinasabi nito tungkol sa kanyang pagiging detached dito.

Ayaw niyang mahulog ang loob dahil alam niyang wala siyang proteksiyon sa magnetismo ng personalidad ni Jett Gabriel.

Ngayon lang siya nakatagpo ng ganitong klaseng lalaki sa tanang buhay niya.

Hindi niya alam kung paano siya makakaalpas nang hindi sugatan mula sa pakikipagtunggali niya rito.

“I — I think, mali ang naging pasiya natin kanina, Mr. Gabriel.” Pormal na uli ang boses ni Fria nang muling magsalita.

Hinubad niya ang singsing mula sa kanyang daliri at iniabot sa lalaki.

“T-tama ka. Unfair ako. Kalimutan na natin ang mga kondisyon ko. Hindi na lang kita pipilitin sa kasal. Hihiling na lang ako ng kasulatan na nagsisiguro sa pondong kailangan ng kapatid ko sa pagpapagamot niya.”

Mahina at mababa ang kanyang tono habang ipinapahayag ang kanyang pag-urong.

“No!” asik ng lalaki sa kanya. “Ano’ng palagay mo sa akin? Laruan na puwede mong ayawan kahit na anong oras?”

Napapitlag si Fria. “T-tayo pa lang naman ang nakakaalam, hindi ba?”

“At ano ang tingin mo sa manedyer ng jewelry shop at ang mag-ari ng boutique na pinuntahan natin? Pati ang restawran na kinainan natin?”

Nanlalaki ang mga mata ni Fria.

“A-ang ibig mong sabihin, ipinagsabi mo na sa kanila na — ”

Tinampal ni Jett ang noo at sandaling tumingala sa kisame ng kotse.

“My God, Fria, hindi ko na kailangang i-anunsiyo sa kanila kung ano kita. In the first place, hindi ka mukhang kerida.”

Tiningnan siya nito magmula ulo hanggang paa kaya lalong namaluktot si Fria sa kanyang sulok.

Tiningnan nito ang singsing na inilagay niya sa pagitan nila.

“At nakita nila ang iyong singsing. Kahit na sinong makakita niyan, iisa lang ang iisipin nila — nobya kita!”

Kinagat na lang ni Fria ang ibabang labi upang hindi na siya makpagsalita pa ng mali. Mali talaga ang ginawa niya!

Hindi na umimik din ang lalaki hanggang sa makarating sila sa ospital. Dinala muna siya ni Jett sa opisina ng administrador.

Nag-usap sandali.

Nagplano.

Ngunit halos walang nawawaan ang dalaga hanggang sa tumindig uli ang dalawang lalaking kaharap upang magkamay sa pagtatapos ng usapan.

“In one week’s time,” wika ni Mr. Gabriel. “Ready na ang bata, Jett. Salamat sa iyo.”

“Pakiasikaso na rin ang kanilang vaccination, Uncle Ted,” dagdag ni Jett.

Tumindig na rin ang dalaga. Parang naging tau-tauhan habang pinapanood ang lalaking pinagsasanlaan ng kanyang katawan.

Kung tutuusin, suwerte na rin siya sa unang pagtatangka niya. Hindi maikakaila na disente at marangal ang lalakin napili niyang ‘huthutan’.

Napapikit ng mariin si Fria.

Kaya hindi siya dapat masaktan kung may magsasabi sa kanyang ‘manghuhuthot’ o golddigger siya! buska niya sa kanyang sarili.

MARRIED A GOLDDIGGER-11

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.