Married a Golddigger-12

Itinabi na ng lalaki ang mga folder matapos pirmahan ang kabilang bahagi na katapat ng sa kanya.

Sunud-sunuran si Fria. Para siyang nawala sa kanyang sarili.

Nagpapasalamat siya sa kakatwang pamamanhid na bumabalot sa kanyang kabuuan.

“M-maayos naman,” aniya matapos pasadahan ng tingin ang mga impormasyon sa passport nila ni Venus.

“Good.” Sumulyap si Jett sa relong pananggalang bago dinampot ang puswelo ng mainit na kape.

“Alas diyes ang appointment natin sa judge. May isang oras ka para magbihis at mag-ayos ng sarili. Maghihintay na lang ako dito. Nandito sa kahon ang iyong bestida.”

Napatitig siya sa lalaki nang mapagtanto ang sinasabi nito.

“N-ngayon tayo ikakasal?” paniniyak niya.

“Oo, ngayong alas diyes,” tugon ng lalaki. Pormal ang tono at ang anyo.

[Want to read the Start of Stories Online titled – MARRIED A GOLDDIGGER…? Click Here!]

Habang nakatitig si Fria, saka pa lang niya naisip na palaging seryoso at tahimik ang lalaki nitong mga huling araw.

Parang nakakapanibago ngunit ito marahil ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang pakiramdam na natatakot kapag nasa malapit na ang lalaki.

Kaipala, itinatago lamang ni Jett Gabriel ang tutoong mga emosyon na una niyang nakita nung nasa music room sila ng malaking bahay nito.

Sumikdo ang dibdib ng dalaga nang maalala ang hitsura ng lalaki nung gabing iyon.

Hindi niya alam kung sino ang tunay na Jett Gabriel ngayon.

Mahirap paniwalaang iisang lalaki lamang ang nakaniig niya noon at ang kaharap niya ngayon.

Malamig at mahiwaga ang ekpresyon ng Jett Gabriel na nasa harapan niya ngayon.

“P-pero — ”

“Bukas na ang alis natin, Fria,” pakli ng lalaki.

“Ngayon lang ako may panahon. May general meeting ako mamayang hapon, hanggang gabi na iyon.”

Itinikom na lang uli ni Fria ang kanyang bibig. Ngayon pa ba siya magrereklamo?

At idinaos nga ang isang tahimik at maikling kasalan. Ni hindi yata tumagal ng limang minuto ang mga paa nila sa sahig ng opisina ng abogado ni Jett Gabriel, naging Mrs. Fria Vida Gabriel na siya!

Pigil hininga pa siya nang mag-uwian na. Iniuwi siya ng lalaki sa isang hotel suite, matapos silang kumain ng isang pormal na tanghalian sa dating restawran na pinuntahan nila.

Parang kay hirap paniwalaang may ilang pa lang ang nakakaraan nang huli siyang dalhin ng lalaki dito.

“H-hindi mo ba ako dadalhin sa iyong, uh, Mama?” untag niya nang hindi na siya makatiis.

“Wala dito ang Mama,” pahayag na lalaki. “Umuwi sa Australia. Nag-stop-over lang sila ni Manuela dito para magpahinga ng isang linggo. Kagagaling lang nila sa New York.”

Muling nanahimik si Fria. Naglakad siya patungo sa pader na salamin upang tanawin ang lungsod sa kanyang paanan.

Nasasaktan siya nang kaunti dahil hindi man lang siya ipinakilala ng lalaki sa ina nito bilang magiging asawa.

Para bang ipinamukha na rin sa kanya na hindi talaga magtatagal ang kanilang relasyon.

“Aalis na ako. Tumawag ka sa room service kung may kailangan ka. I’ll be back at six or seven o’clock,” paalam nito sa kanya.

Dinampot nito ang attache case at ang blazer ng morning suit na suot nito.

“Nandiyan na sa mga closet ang mga damit na pinamili natin. Feel at home.”

Iyon lang at lumabas na ito sa pinto. Naiwan si Fria na hindi man lang nahagkan sa pisngi o sa labi.

Kaninang ikinasal sila, sa noo lamang niya idinampi ng lalaki ang matiim na bibig nito.

Ala una lang iyon.

Nag-ikut-ikot siya sa paligid ng malawak na hotel suite. Lumipat ang isang oras.

Nainip siya sa kalalakad kaya ipinasiya niyang maligo sa marangyang banyo.

Ginamit niya ang mga soap powder at shampoo at conditioner.

Lumipas uli ang isang oras…

‘My God, hindi ko kaya ang magpalipas ng oras nang walang ginagawa!’

Padaskol niyang dinampot ang awditibo ng telepono. Tinawagan niya ang ospital. Itinanong niya ang kalagayan ng kanyang kapatid.

Alam ng mga tao doon na araw ng kasal niya ngayon.

Nagulat pa siya nang batiin siya ni Mr. Ted Gabriel, pagkatapos ng mga nars at duktor na nurses station.

“Congratulations, Hija!” bati nito sa kanya nang mai-transfer na siya sa linya nito. Inihabilin pala na gawin ang ganito kapag tumawag siya.

“I’m happy to welcome you in the family. Sana ay mapaligaya mo ang aking pamangkin. Try to understand him. Paminsan-minsan may pagka-arogante at dominante ang diyaskeng iyon pero alam kong mahahawakan mo siyang mabuti.”

“H-ho? A, e, salamat ho, Mr. Gabriel,” wika niya sa nalilitong tono.

Tumawa ang matandang lalaking nasa kabilang linya.

“Maraming salamat din sa ipinadala ninyong pananghalian dito sa ospital. Nandiyan ba ang aking pamangkin?”

“Uh, wala ho siya, er, n-nasa ano ho siya — ” Hindi niya masabing nasa meeting sa opisina ang bagong asawa.

“Ah, alam ko na, iha. Buweno, magpapaalam na ako. Siyanga pala, huwag mong alalahanin ang iyong kapatid. Kalmado lang siya ngayon. Normal ang palpitasyon ng kanyang pulso. Magiging maayos ang inyong pagbibiyahe bukas.”

Nag-init ang buong katawan ni Fria nang mapagtanto ang ibig sabihin ng medyo pabulong nang pagsasalita ng kausap.

Iniisip nitong nasa kuwarto o sa banyo ang lalaking napangasawa niya upang maghanda sa papalapit nilang pulot-gata!

Pagkababa niya sa telepono, sinapo ng kanyang mga palad ang kanyang mga pisnging nag-aapoy sa tindi ng pagkapahiya.

Nagpalakad-lakad na naman siya. Suot niya ang isang robang kulay puti na yari sa malambot na tela.

Nakasuot ng tsinelas na mabalahibo ang kanyang mga paa. Walang ingay ang kanyang mga yabag sa makapal na alpombra.

Napagod siya sa kaiikot sa munting sala, kusina at kainan, pati sa loob ng dalawang kuwartong magkatabi kaya nagkasya na lamang siya sa pag-upo sa malapad na windowseat upang manood ng trapiko sa labas.

Sinusuklay niya ang mahabang buhok niya nang kumuriring ang telepono.

Alam niyang si Jett ang tumatawag kaya kumakabog na agad ang kanyang dibdib, hindi pa man niya nahahawakan ang receiver.

“H-hello?”

“Hello, Fria. Tumawag ako para sabihin sa iyo na hindi ako makakauwi mamayang alas siyete. Hindi ko alam kung anong oras matatapos ang emergency conference namin dito,” pahayag ng nagmamadaling tinig ng lalaki.

“Nag-order na ako sa Room Service ng hapunan para sa iyo. Bye.”

Napatunganga ang babae nang marinig na niya ang dial tone. Ni hindi siya pinayagang makapagsalita ni Jett!

MARRIED A GOLDDIGGER-13

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age