Married a Golddigger-13

Gigil na ibinagsak ni Fria ang awditibo at muling magpalakad-lakad sa gitna ng sala.

Para siyang hayop na ikinulong sa isang maluwang na hawla.

Unti-unti nang nauubos ang kakuntentuhan at ang katuwaan sa bagong kapaligiran.

May nag-doorbell nga maya-maya. Ang kanyang hapunan na pinangunahan nang i-order ng dominanteng lalaking napangasawa niya!

Mayroon siyang barya sa kanyang handbag kaya nabigyan niya ng tip ang weyter na maydalang trolley na de-gulong.

Binuksan niya ang mga takip na makintab ngunit hindi siya nakakaramdam ng gutom nang mga sandaling iyon.

Nayayamot siya.

Pinagbuntunan niya ng pagngingitngit ang isang boteng alak na nakabaon pa sa baldeng maliit na puno ng yelo.

Muling nag-ring ang telepono nang nagsasalin na siya ng alak sa isang kopita.

Dalawang kopita ang nandoon kaya sinalinan niya pareho.

[Want to read the Start of Stories Online titled – MARRIED A GOLDDIGGER…? Click Here!]

Hinayaan lang niyang kumuriring ang telepono hanggang sa huminto iyon.

Sinimsim niya ang laman ng kopita hanggang sa maubos ang laman niyon, pati ang isang kopita.

Nag-ingay na naman ang telepono ngunit hindi na naman niya binigyang pansin.

Nagsalin siya sa dalawang kopita uli at dinampot ang mga iyon upang dalhin sa loob ng kuwarto.

Binuksan niya ang telbisyon at itinodo ang volume upang hindi niya marinig ang ingay ng telepono sa labas.

Nanood siya kahit na hindi niya mawawaan ang mga palabas habang sinisimsim niya ang manami-namis na alak.

Nasarapan siya kaya tumindig siya upang kunin ang naiwang bote sa labas.

Kumukuriring pa din ang telepono.

Nagsalin uli si Fria ng alak sa kopita at sumimsim ng paulit-ulit hanggang sa matagpuan niyang wala nang laman ang boteng kulay berdeng kristal.

Medyo inaantok na siya kaya kinuha niya ang remote control ng flat television sa dingding upang ihimlay na ang pagal nang katawan.

Habang papatungo na ang kanyang isipan sa daigdig ng mga panaginip, naisip niyang matutuwa si Venus kung nakikita nito ang kuwartong kinaroroonan ng ate nang mga sandaling iyon.

‘Oh, Venus, para sa iyo lang ang ginawa kong pagpapakasal nang dahil sa pera!’ bulong niya sa sarili habang tuluyan nang nagdidilim ang kanyang diwa.

Galit na galit si Jett nang umuwi sa hotel nang gabing iyon.

Ilang beses siyang nagtangkang makipag-usap sa telepono kay Fria ngunit wala nang sumasagot sa mga tawag niya.

Inutusan na niya ang kanyang sekretarya na tawagan ang asawa niya ngunit hanggang sa kusang napuputol na lang ang linya, walang tumutugon sa mga kuriring.

Nangamba na siya nang dakong huli kaya inutusan niya ang kanyang sekretarya na tawagan na rin ang hotel management upang tingnan ang okupante ng kanyang suite.

Ibig niyang ipatiyak kung nandoon pa ba si Fria Vida Reynes.

‘A, hindi na nga pala Reynes,’ paalala ni Jett sa sarili habang kinakalas niya ang kanyang kurbata.

Kanya na si Fria Vida. Gabriel na ang apelyido nito ngayon.

At nasa sa kanya na kung mananatiling ganito ang apelyido ng kakaibang babaeng pinakasalan niya kaninang umaga lang…

Medyo lumuwag ang kanyang paghinga nang sabihin ng sekretarya niyang nandoon pa nga ang kanyang asawa.

Natutulog na sa kanilang kuwarto. Isang chambermaid ang nagpunta, sa utos na rin ng hotel manager.

Gayunpaman, hindi niya napalis ang kanyang pagngingitngit.

‘Dammit, kasalanan ko ba kung nagkaroon ng aberiya sa opisina?’ usig ni Jett sa kanyang repleksiyon.

Nagsa-shower siya sa loob ng banyo na nasa pagitan ng dalawang silid-tulugan ng suite.

Nakatapis lang siya ng tuwalya nang lumabas siya ng banyo. Tuloy-tuloy siya sa kuwartong kinaroroonan ng babae.

Napapatda siya nang makita ang ayos ng asawa.

Mistulang paslit na nakabaluktot sa pagkakahigang patagilid si Fria Vida. Inosente ang mukha na para bang hindi makabasag-pinggan.

Nakalugay ang mahabang buhok na animo sutla sa kinang at dulas. Mga hiblang itiman na nakalatag sa maputing unan.

Napalunok si Jett. Ngayon lang siya nakaranas nang ganito katinding pagnanasa para sa isang babae.

Hindi siya marunong magtimpi sa kanyang pisikal na pangangailangan ngunit kinailangan niyang gawin ang ganito nitong mga huling araw dahil sa pangamba niyang baka matakot naman si Fria.

Ayaw na niyang maramdaman ang kakatwang takot na sumambitla sa kanyang katauhan nang sabihin ng babae na umuurong na ito sa gusto nitong pagpapakasal nila.

God, bakit ganito ang nadarama niya para sa babaeng ito?

Bakit parang ayaw niyang mawawala sa paningin niya ang nilalang na ito?

A, napakagandang nilikha…!

Isa-isa nang lumagpak sa sahig na alpombra ang kanyang mga saplot sa katawan habang nakatutok ang kanyang mga mata sa natutulog na kariktan.

Nagsikip ang paghinga ni Jett nang mawalan ng oksihena ang kanyang mga baga.

Paano’y kumilos ang nahihimbing na babae.

Lumantad ang isang malambot na kurba at isang namumurok na koronang kulay rosas… at muntik na niyang nasilayan ang pintuan ng langit!

Humugot siya ng ilang malalalim na buntonghininga habang dahan-dahan niyang kinakalas ang buckle ng sinturon.

Nagmistulang apoy ang dumadaloy sa kanyang mga ugat nang mga sandaling iyon.

Dinadarang at tinutusok ang natitira pang katinuan sa kanyang utak.

Pinalalabo na ng mga emosyon ang kanyang kamalayan na nagsisilbi pang tagapagpaalala ng magiging resulta kung pipilitin niya sa paghinog ang pagtingin ng babae sa kanya.

‘A, Jett Gabriel, kilala ka sa pagiging matiyaga at determinado! Nasaan na ang mga katangian mong ito?’

Kinagat na niya ang kanyang ibabang labi upang mawaglit ang kanyang pansin sa babaeng walang kamalay-malay sa kanyang binabalak gawin dito ngunit animo ay may kung anong magneto ito na hindi niya magawang iwaksi.

Malakulog ang pagkabog ng kanyang dibdib habang humahakbang siyang palapit sa babae.

Tahimik na tahimik ang paligid kaya dinig na dinig niya ang sariling paghingal at ang mahinang paghinga ng babae.

Nagulat pa siya nang may matisod siyang kung ano sa sahig. Kumalansing ito at lumikha ng matalas tunog nang tumama sa kapwa babasaging kristal.

“A-ano’ng — ?” taka niya habang tinitingnan ang natisod.

Isang boteng walang laman at dalawang kopita ang mga natumba sa sahig.

Napakunot ang noo ni Jett nang makita ang dalawang kopita.

Tumitig siyang mabuti sa babaeng nakahiga sa kama. Dagling napalis ang anumang panibugho nang matiyak na isang tao ang gumamit sa dalawang kopita.

“Kawawang Fria,” bulong niya sa sarili habang ipinagpapatuloy ang paglapit sa kama.

“Mag-isang naglunoy sa alak sa mismong gabi ng kanyang pulot-gata! Ngunit nandito na ako ngayon, aking Fria Vida.”

MARRIED A GOLDDIGGER-14

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.