Married a Golddigger-14

Sumilay ang isang masuyong ngiti sa bibig ni Jett.

Lumundo ang kama nang paluhod niyang tinunghayan ang babae.

“Don’t worry, little darling… I’ll make up for it!” anas niya habang ginagawaran ng masuyong halik ang bilugang balikat na nakalantad.

Sinamyo niya ang malamyang bango na nakalambong sa makinis na balat.

“So sweet…”

Medyo malagihay din si Jett dahil nagkaroon ng toast habang nagaganap ang dinner meeting. Dakong alas onse na nang gabi, pagseselebra iyon ng natapos na problema.

At ng pagtatapos ng kanyang pagiging bachelor.

Hindi niya inaasahan na ikatutuwa niya ang pagdating ng sandaling iyon ngunit nang makita niya si Fria na lumalabas ng banyo sa munting tirahan nito kaninang umaga, sumikdo at sumirko ang kanyang kawawang puso.

[Want to read the Start of Stories Online titled – MARRIED A GOLDDIGGER…? Click Here!]

Muli niyang naramdaman ang kakatwang damdamin na sumulak sa kanyang kaibuturan nang unang araw na nakita niya ang babae sa ospital.

Ganito pala ang pakiramdam ng isang umiibig!

Masarap na mahirap.

Mas lalong humirap dahil kailangan niyang ilihim…

Paano’y walang katugon ng pagmamahal mula kay Fria. Sinamantala niya ang pangangailangan ng babae sa pera.

Oo, si Fria ang nagyayang magpakasal sila ngunit iba kasi ang intensiyon niya dito.

A, kung napagtanto lang sana niya agad ang kanyang nararamdaman! panghihinayang ni Jett.

Pinagapang niya nang buong pagsuyo ang kanyang mga labi sa braso nito habang marahang ibinababa ang kanyang mga daliri ang madulas na telang nakabalot sa perpektong balat ng babaeng nahihimbing pa rin.

Ikiniskis niya ang kanyang pisngi sa kurbang kalambutan bago siya natuksong tumawid sa kambal na bundok.

Idinampi muna niya ang kanyang nakaawang na bibig sa paanan ng mga koronang nangangako ng tamis bago niya binihag ang isa.

Pinalibutan niya ng basang apoy ang pamumurok niyon.

Halos nawalan siya ng malay-tao nang maramdamang lumiyad ang malambot na katawang nasa ilalim ng bigat niya. Nakontrol lang niya agad ang kanyang sarili.

Bahagya siyang napangiwi nang makaramdam ng di-pamilyar na sakit sa gawi ng kanyang kaibuturan.

Ngayon lang niya kinailangang magtimpi. Hindi man sabihin sa kanya, alam niya — natitiyak niya! — na basal si Fria Vida.

Huminga siya ng hangin habang naghahanap ng kontrol sa kanyang isipan.

Isang tingin lang sa mga matang bilugan at hindi marunong magpapungay, alam na ni Jett na birhen si Fria.

Ni hindi ito marunong mang-akit ng lalaki. Diretso lang kung tumingin na animo inaarok nito ang buong pagkatao ng bawa’t makausap.

Kaya wala siyang puwedeng sisihin kundi ang kanyang sarili lang nang maakit siya sa kariktan ng babaeng ibang klase talaga.

Habang naglalayag ang kanyang isipan, naglalagalag din ang kanyang mga kamay at bibig sa kabuuan ng babae.

Sumisikdo ang pagpintig ng kanyang pulso sa tuwing uungol ang natutulog na babae na para bang tinutugon ang bawa’t halik at haplos na ginagawa niya.

Nang muli niyang ikulong sa loob ang basang init ang ituktok ng dibdib, muli itong napaliyad. Para bang inilalapit pa nang husto para sa kanyang ikasisiya.

Nagsimulang pumintig ang isang pulso sa sulok ng kanyang bibig.

Iyon ang termometro ng kanyang tensiyon. Kapag lumitaw na iyon, pahiwatig na sa kanya na malapit nang mapatid ang kanyang pisi.

Muling huminga nang malalim si Jett habang pinapangko ang katawan ni Fria. Ayaw niya sa kama, masyado itong malambot, para sa pamantayan niya.

Dinala niya ang lungayngay na kabuuan sa tapat ng isang mock fireplace. Mantel piece lang iyon na itinanim sa konkretong pader upang magkaroon ng continental design ang palibot ng suite.

Mayroong nakalatag na makapal na alpombrang yari sa pekeng balahibo ng hayop.

Bagay lang na doon niya unang angkinin ang babae dahil sa ang kanyang nadarama ay napaka-primitibo.

Pakiramdam niya, isa siyang Adan na natukso nang labis ni Eba. Nagtatalo ang kanyang isip at katawan.

Hindi maunawaan ni Jett kung bakit nang mailatag na ang babae, parang nag-aalinlangan siyang samantalahin ang kawalan ng laban nito.

A, nais niyang masaksihan ang pagpungay ng mga mata nito sa sandali ng ganap na kasukdulan!

“Fria…” anas niya habang hinahagkan ang mga talukap na nakapinid.

“Fria, buksan mo ang iyong mga mata,” utos niya habang pinagagapang ang init at apoy ng kanyang mga labi sa leeg at balikat nito.

Ngunit nanatiling nahihimbing ang babae habang pinapaliguan niya ng masusuyo, maalab na halik ang kabuuan nito.

Hanggang sa mapatid na nang tuluyan ang pisi ng kanyang kontrol…

“Oh, Fria, I want you!” bulalas niya.

Para bang kailangan pa niyang humingi ng permiso para angkinin ang natutulog na alindog gayong kanya na ang babaeng ito.

Binili na niya…

At tila hinugot mula sa kungsaang kailaliman ang mga sumunod na katagang numulas sa kanyang mga labi habang pikit-mata niyang sinasamantala ang kawalan ng malay ni Fria Vida, ang kanyang asawa!

“I need you. Oh, God. I need you!”

Narinig niya ang malakas na pag-ungol ni Fria. Halos padaing nang pilitin niyang haluan ng kaunting dahas ang kanyang kasabikan.

Atsaka naman nanumbalik ang malay-tao ng babae.

Puno ng sindak at sakit ang mga mata nitong nakatutok sa kanya, kahalo ng pagkabigla at pagtataka.

“J-jett?” bulalas nito habang itinutulak ng mga palad ang kanyang balikat at dibdib.

“A-ano’ng — ? Oh, layuan mo ako, please!” daing nito nang mapagtanto ang kanilang posisyon.

Pumikit ito nang mariin habang ibinabaling ang mukha. Dumaloy ang luha sa isang pisngi nito.

Hindi tumitinag si Jett.

Magkahalong awa at pagsisisi ang kanyang nadarama, kahalo ng kanyang kasiyahan habang angkin niya ng malamyos na init at lambot ng katawan ng kaniig.

“Oh, Fria, I’m sorry,” bulong ni Jett nang makapagsalita na siya. Paos at nanginginig ang kanyang boses.

HIndi kumibo ang babae. Pinakikiramdaman ang susunod na gagawin niya.

Nakalarawan ang paghihintay nito sa lalo pang kirot na idudulot niya rito.

Bumuntonghininga ang lalaki. Hindi dapat makahulagpos sa kanyang kontrol ang kanyang pagkasabik.

Iyon ang unang karanasan ng babae. Dapat ay hindi ang hapdi ang tumimo at pumagkit sa alaala nito ng kanilang unang pagtatalik.

Dapat ay ang sarap at ligaya lamang ng pisikal na pag-ibig ang matira sa gunita ni Fria… upang ang susunod pang pagniniig nila ay maging kasiya-siya na!

Ang isiping ito ang nagbigay ng sapat na lakas sa kanyang pagpipigil. Nagawa ni Jett na ilayo nang bahagya ang kanyang sarili sa kabiyak.

MARRIED A GOLDDIGGER-15

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age