Married a Golddigger-15

Pinagmasdan niya ang walang humpay na pag-agos ng luha nito.

Larawan ng isang nagsasakripisyo ang hitsura ni Fria!

Ganito ang inakala ni Jett kaya hindi niya inaasahan ang sumunod na ginawa nito.

Nagpumiglas ito nang lumuwag ang pagkakapulupot ng kanyang mga bisig sa katawan ni Fria. Nagawang idausdos palayo ang balingkinitang katawan.

Muntik na itong makakawala sa kanyang pagkabigla ngunit agad ring nahila ni Jett ang pabalik sa dating puwesto.

“Huwag ka nang umiwas, Fria,” wika niya sa nang-aamuking tono.

“Nakatakda na ang sandaling ito para maging akin ka nang lubos! Sa unang pagtutok pa lang mga mata ko sa iyo, alam ko nang darating sa atin ang ganitong tagpo. Nilikha ka upang maging akin.”

“N-ngunit hindi katulad nang ganito, Jett. Hindi katulad ng mga hayop na walang pagtingin sa isa’t isa!” protesta ni Fria sa garalgal na tinig.

[Want to read the Start of Stories Online titled – MARRIED A GOLDDIGGER…? Click Here!]

Napatigagal si Jett. Ngayon lang siya nakarinig nang ganitong mga kataga na patungkol sa pinaka-erotikong karanasan na puwedeng danasin ng isang babae at isang lalaki!

“Ah, Fria, Fria…” bulong niya habang pasabunot na hinahawakan ang mahabang buhok ng babae.

Idinagan pa niya ang husto ang bigat sa katawan nitong panay ang kiwal.

“Hindi pagtingin ang kailangan upang mangyari ang pagniniig na ganito. Sapat na ang nadarama nating pagnanasa para sa isa’t-isa. Alam kong hindi ka manhid sa atraksiyon na nasa pagitan natin, Fria Vida.”

Habang nagsasalita si Jett, muli niyang dinadampian ng magagaan na mga halik ang mukha ni Fria hanggang sa kusang umawang ang malalambot na labi upang tanggapin ang pangahas na dila niya.

Naging maalab ang mga sumunod na munting galaw at kislot ng mga kalamnan ni Jett habang unti-unti niyang pinapalis ang pangamba at takot sa kalooban at isipan ng kaniig.

Saka pa lamang niya tinangka uli ang pag-angkin dito nang mapawi na ang pagtutol ni Fria.

Halos ibig nang sumabog ng dibdib ni Jet nang kusang umangat ang mga palad ng babae. Hinaplos siya sa noo at sa balikat. Buong pagsuyo.

Halos panawan ng ulirat si Jett nang bahagyang kumiwal ang balakang ni Fria. Nangangako ng matimyas na satispaksiyon.

Pigil hininga siyang nakiramdam sa susunod pang gagawin ng babaeng nakapikit habang dinadama ang kanyang kabuuan.

Napasinghap siya ng mapadako ang malalambot na palad nito sa kanyang dibdib.

Sinuklay at sinuyod ng mga daliri nito ang manipis na balahibong medyo kulot upang kaipala’y apuhapin ang mga munting korona na maaaring maging susi sa dagdag pang sensasyon na dinaranas niya.

“A, Fria…” daing niya habang sinisiil ng halik ang bibig nitong kanina pa nag-aanyaya.

“Iba ka sa lahat…!” Halos pasigaw iyon nang maputol ang kanyang pagtitimpi. Hindi na niya kayang sikilin pa ang kanyang nadarama. Kailangan na niya si Fria!

Nagkaroon ng bagong dahas at tempo ang mga kilos niya habang idinidiin niya nang husto ang bibig sa mga labing mapagbigay, kasabay ng pagdidiin niya sa katawan nito sa kanilang higaan.

Wala na siyang mapagsisidlan ng kanyang kasabikhan.

Inasahan niya ang muling pagtutol at pagtanggi ng babae sa kanyang muling pagsalakay ngunit buong-buo na ang pagtanggap nito sa kanya.

Niyapos siya ng mga bisig nito nang mahigpit. Para bang inaangkin din siya, na katulad ng ginagawa niya sa kabiyak…

Mataas na ang sikat ng araw nang magising si Fria.

Nagtataka siya nung una nang makaramdam ng matinding pananakit ng katawan. Ang inaasahan niyang sasakit sa kanya ay ang ulo dahil sa ginawa niyang pag-ubos sa champagne kagabi…

Inut-inot siyang bumangon.

Unti-unti nang kumukunot ang kanyang noo dahil sa nadaramang bahagyang panghahapdi ng kanyang kaselanan.

Yumugyug ang kama kaya napalinga siya sa kabilang panig nito.

Napalunok siya kasabay ng pamimilog ng kanyang mga mata nang makita ang lalaking nakadapa sa pagtulog.

Nakabalumbon ang manipis ng kumot na puti sa ibabang bahagi ng katawan ngunit natitiyak pa rin niyang walang anumang saplot si Jett.

Nanghilakbot si Fria. Kung saka-sakali, ngayon pa lang siya makakakita ng hubad na lalaki! bulong niya sa sarili habang maingat na inilalayo ang sarili sa kama.

Hindi na siya naghanap ng pamaa. Tumalilis na siya patungo sa banyo.

Laking gulat niya ng makita sa salaming malaki ang kanyang kahubdan.

Sa kanyang katarantahan at kabiglaanan pagkakita sa lalaking nakahiga sa kamang pinanggalingan niya, hindi niya napansin na wala rin siyang saplot.

Tanging ang maliliit na galos at ilang marka sa kanyang maputi at makinis na balat ang kanyang nakita.

Sinapo ng kanyang mga palad na nanlalamig ang kanyang mga pisnging nag-aapoy.

May nangyari sa kanila ni Jett Gabriel kagabi! bulalas niya sa kanyang sarili habang dali-daling humahakbang patungo sa shower.

Nanginginig ang buong katawan niya habang panay ang hilod niya sa kanyang katawan.

Paano’y isa-isang rumaragasa pabalik sa kanyang alaala ang mga pangyayari nang nagdaang gabi.

At magdamag…

Napaikit nang mariin si Fria. Ipinilig niya pailing ang kanyang ulo. Ayaw niyang maalala ang kanyang pagsuko kay Jett.

Ibinigay niya ang kanyang buong pisikal na bahagi sa lalaki nang walang pag-aatubili.

Nais niyang isipin na lasing lang siya kaya nagkaganito ngunit magroon siyang bahagi na hindi niya makumbinsi…

Napapitlag siya nang biglang may humawi sa kurtina ng cubicle. Hilam sa sabon at tubig na maligamgam ang kanyang mga matang napatitig kay Jett.

“H-huwag kang lalapit!” bulalas niya. Ibig niyang patigasin ang kanyang tinig ngunit garalgal ito at medyo paos na.

Ngumiti lang ang lalaki. Ipinagpatuloy nito ang paglapit.

Umatras si Fria habang pinandidilatan ng mga mata ang lalaki.

Napahinto siya at napasinghap nang mapasandal na siya sa makinis at malamig na tiles.

Sukol na siya!

Iginala ni Jett ang mga titig sa kanyang harapan. Huminto pa nang matagal sa gawi ng kanyang dibdib na hindi niya mapigil sa pagtataas-baba.

“Hi, wife,” bati nito sa mapanudyong tinig. May kasaliw pang pangingislap ng mga mata.

Gusto niyang ipagtabuyan palabas si Jett ngunit ang itinawag nito sa kanya ay nakapagpaalala sa kanilang kasunduan. Tiniis na lang niya ang mga titig nito na nakakapaso.

“Sabunin mo ang likod ko,” utos ni Jett sa kanya habang iniaabot ang sabon.

Kumakabog ang dibdib ni Fria at nangangatog ang kanyang mga tuhod ngunit kailangan niyang tumalima.

Hindi niya alam kung bakit dapat. Parang may kung anong magneto ang mga mata ng lalaking pinakasalan dahil sa salapi.

MARRIED A GOLDDIGGER-16

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age