Married a Golddigger-16

Tila nasiyahan naman si Jett sa ginawang pagsasabon ni Fria kahit na hindi naman niya matandaan kung paano ang nagawa niya.

Humarap uli ito sa kanya.

“Ikaw naman ang sasabunin ko,” wika ni Jett. May ngiti ng pangako sa mga labi.

Nanunuyo ang lalamunan ni Fria ngunit – muli — hindi na naman siya nakatanggi.

Marahan siyang tumalikod at pumikit nang mariin habang unti-unting napapayuko dahil nagsatubig na lahat ang kanyang mga buto nang dumantay na ang mga palad ni Jett sa kanyang balat.

Tahimik na tahimik sa loob ng maliit na shower cubicle. Tanging ang mahinang lagaslas ng tubig ang maririnig.

Pareho nilang pinipigil ang kanilang paghingal.

Halos mabingi na si Fria sa lakas ng pagkabog ng kanyang dibdib.

[Want to read the Start of Stories Online titled – MARRIED A GOLDDIGGER…? Click Here!]

Oh, bakit sunud-sunuran lang siya sa lalaking ito? Hindi dapat mahulog ng husto ang kanyang loob sa asawang hindi naman panghabambuhay ang panunumpa sa kanya!

Walang epekto ang mga paalalang iyon.

Wala pa rin siyang lakas na pigilan ang paghila ni Jett sa kanya.

Masuyong isinuklay ang mga daliri sa kanyang buhok upang marahang hagurin habang nababanlawan sa ilalim ng dumadaloy na tubig.

Pamaya-pamaya pa, hinapit na siya nang husto upang magkadaiti na ang kanilang mga katawan.

A, tinangay na yata ng tubig na umaagos pababa ang kanyang katinuan! bulong ni Fria sa kanyang sarili nang magpaubaya siyang muli sa lalaki.

Hinayaan niyang angkinin siya ni Jett habang dinidilig sila ng mainit-init at pinong bugso ng tubig.

Nang muli siyang magmulat ng mga mata, nakayapos pa rin ang kanyang mga bisig sa matipunong leeg ni Jett.

Nakasandal siya sa matigas na dingding habang ang kanyang mga tuhod na kumipit sa balakang ng kaniig ay dahan-dahang dumadausdos pakalas…

Halos mapahikbi siya nang mapagtanto ang hinayaan niyang mangyari sa kanila ng lalaki.

Hindi siya makatingin nang diretso dito. Tinangka niyang lumabas agad sa shower cubicle ngunit pinigil siya ni Jett.

“Don’t be ashamed, Fria Vida. Only a few of my female acquaintances could claim to be as sensuous as you. Sensuality in a woman is said to be a gift to a fortunate few only,” bulong ng lalaki sa nag-aalang tono.

Pinangko siya nito habang isinusubsob ang mukha sa sugpungan ng kanyang balikat at leeg.

“You’re so sweet,” anas nito habang sinasamyo ang kanyang balat. “I’ll never get enough of you!”

Maliksi siyang dinala sa kama. Kahit na basa ang kanilang mga katawan, nahimlay sila doon upang muling magniig.

Hindi na niya mabilang kulang ilang ulit siyang inangkin ng asawa bago nakatulog sa pagod.

Naalimpungatan lang sila pareho nang kumuriring ang teleponong nakapataong sa headboard.

“Hello? Yeah, speaking,” tugon ng lalaki habang hinahapit siya ng isang braso nito palapit.

“We’ll be there in an hour. Thank you for calling.”

Ibinalik na nito ang awditibo nang magkatitigan sila. Sumikdo ang dibdib ni Fria nang makita ang pagdiklap ng kung anong ningas sa likod ng mga mata ng lalaki.

Wala nang salitaan dapat mamagitan upang maintindihan nila pareho ang kanilang nadarama.

Kusang naglapit ang kanilang mga labi upang maghinang nang matagal hanggang sa tuluyan nang mag-alab.

Ang isang oras na ipinangako ni Jett sa kausap nito sa telepono ay naging dalawang oras.

Namumula ang mga pisngi ni Fria habang papasakay sa naghihintay na private jet. Nandoon na ang kanyang kapatid at ang medical entourage nito.

Nangakangiti sa kanya ang mga narses na babae. Magiliw ngunit hindi maikakaila ang bahid ng pananaghili kapag napapasulyap sa lalaking nakaupo sa kanyang tabi.

Hindi naman pansin ni Jett ang mga babaeng pasulyap-sulyap sa gawi nito.

Nakatuon ang mga mata nito sa mga papeles na binabasa habang hawak ng isang kamay nito ang kanyang palad.

Panaka-naka, lumilingon ang asawa sa kanya upang ngitian siya ng isang pribadong ngiti. Iyong tipo na mayroong sikretong silang dalawa lang ang nakakaalam.

“Let’s have a drink,” yaya ni Jett matapos ang ibalik sa attaché case ang report.

Mistulang isang malaking salas sa loob ng bahay ang paligid ng eroplano. Mayroong wine cabinet at munting lamesa na puwedeng kainan o sulatan.

“Girls, puwede ba kayong uminom ng cocktail o juice?” aya ni Jett sa mga nars na nakaupo sa isang panig ng eroplano, malapit sa batang pasyente.

“Naku, sir, bawal ho ang alcohol dahil naka-duty kami, juice na lang ho,” tugon ng pinaka-kumpidente sa apat na narses.

Ngumiti ang lalaki.

“Good,” wika nito habang kumukuha ng apat na lata ng orange juice mula sa maliit na refrigerator.

Nag-serve muna ito sa mga babae bago kumuha ng alak na para sa kanila.

Naiilang si Fria sa mga tingin ng asawa ngunit hindi naman niya magawang umiwas. Nagtataka na talaga siya.

Panakaw niyang pinagmasdan ang lalaking nagmamay-ari sa kanya.

Pinakamatagal na raw ang isang taon para magamot at maoperahan ang kanyang kapatid kaya masasabi niyang isang taon din siyang mananatili sa piling ng lalaki.

‘Ano kaya ang maaaring mangyari sa loob ng isang taon?’ tanong niya sa kanyang sarili.

Naalala niya ang tungkol sa isang bahagi na nasa papeles na kasunduan nila — ang pagkakaroon niya ng anak kay Jett Gabriel!

Namula nang husto ang kanyang mukha at leeg.

Para bang nagkislutan ang lahat ng kanyang mga kalamnan sa isiping magbubunga ang lahat ng mga pagniniig at pagtatalik na namagitan sa kanila ng lalaki.

Niyapos niya ang kanyang sarili matapos ilapag sa malapad na arm rest ang kopita ng alak na iniabot sa kanya ni Jett.

Naramdaman niyang nakatitig sa kanya ang lalaki ngunit pinili niyang huwag luminga sa gawi nito.

Bakit parang nawawalan ako ng lakas kapag napapalapit na siya sa akin? tanong niya sa sarili. May bahid na naghisterya ang kanyang tono.

“Gusto mo bang matulog? Mayroong kuwarto sa kabila ng silid na ito. Ginagamit kong pahingahan iyon kapag nagbibiyahe ako sa gabi. Halika,” wika ni Jett habang binibihag ang isang kamay ni Fria.

Hinihila na siya nito at inaakay na patungo sa nakapinid na pinto bago pa siya makapag-isip ng idadahilan para makatanggi.

Hindi niya puwedeng sabihin na hindi siya napapagod dahil namimigat ang kanyang mga pilikmata.

Ang kaibahan lang ng marangyang tulugan sa ibang silid na matatagpuan sa lupa ay ang mga bilog na bintana at ang mababang kisame.

Lumapit si Fria sa mga bintanang maliliit.

MARRIED A GOLDDIGGER-17

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age