Married a Golddigger-17

Ang nakita ni Fria ay ang mga ulap na nagkukulay-ginto na dahil sa papalubog na ang araw.

“Take a rest, sweetheart. I won’t disturb you,” pahayag ng lalaki habang tinutulungan siyang maghubad ng kanyang blazer. Si Jett rin ang nagsuot nito sa kanya kanina.

“Uh, s-salamat,” aniya nang maitiklop na ng lalaki ang kanyang blazer na kulay puti.

“A-ako na lang dito,” tutol niya nang akmang tutulungan din siya nito sa pag-aalis ng kanyang palda at blusa na katerno ng unang saplot.

Napangiti ang lalaki nang mapuna ang kanyang pagkapahiya.

“Hmm, alright. Sleep tight,” bulong ni Jett habang hinahagkan ang kanyang pisngi.

Nakatulog nga siya ng mahimbing. Nang muli siyang magising, malapit na silang lumapag sa airport ng New York City.

“Dalawang beses tayong nag-stop-over, Ma’am Fria,” pahayag ng isang nars nang mamataan siyang papalabas ng pinto.

“Hindi na kayo ginising ni Sir dahil pagod daw kayo.”

[Want to read the Start of Stories Online titled – MARRIED A GOLDDIGGER…? Click Here!]

Hindi tiyak ni Fria kung may laman ang mga sinabi ng kaharap ngunit dahil alam niya kung ano ang dahilan ng kanyang pagkapagal, namula na naman nang husto ang kanyang mukha.

Para tuloy ibig na niyang mainis sa kanyang sarili. Wala na siyang ginawa kundi ang magpakita ng kanyang pagkapahiya!

“Kayo? H-hindi yata kayo nakapagpahinga?” tanong niya nang mapuna ang paghihikab ng dalawa sa apat na narses na nakabantay sa crib ng kanyang kapatid.

Naiilang siyang lumapit nang husto kay Venus dahil sa dami ng mga parapernalya at instrumento na nakapalibot sa bata.

Nangangamba siya na baka may mabangga siyang kung ano sa mga ito nang di-sinasadya.

Ngumiti ang kanyang kausap.

“Sanay ho kami, ma’am,” anito “Babalik din naman ho kami agad sa Pilipinas, e. Ihahatid din kami ng eroplanong ito.”

Nagulat si Fria sa narinig ngunit hindi siya nagpahalata. Ni walang nababanggit na ganito si Jett ngunit hindi naman kasi siya nagtatanong.

Napuna niyang tila may hinihintay ang kanyang kaharap.

Saka lang niya napagtanto nang may mabasa siyang patataka. Napilitan tuloy siyang magtanong kung nasaan ang kanyang asawa.

Ngumiti uli ang nars.

“Kausap ho ng mga piloto, ma’am,” pahayag nito. May pagmamalaki sa tinig dahil iniisip nitong importante para sa kanya ang impormasyong sinabi.

Pinilit niyang ngumiti habang nagpapasalamat.

Naghilamos lang si Fria sa munting banyo kaya marahil parang mabigat pa rin ang kanyang katawang galing sa matagal at malalim na pagtulog.

Nagtungo siya sa silyang kinauupuan kanina upang palipasin ang panginginig ng mga tuhod.

Nagsusulputan na naman ang kanyang mga agam-agam tungkol sa kanyang mga nararamdaman para sa lalaki.

Paano kung umiibig na pala siya kay Jett Gabriel?

Agad niyang pinalis ang isiping ito sa kanyang utak.

‘Hindi dapat!’ hiyaw ng munting tinig doon. ‘Kung gusto mong manatiling matino, kitilin mo ang anumang emosyon na malambot at sentimental!’

Hindi pa niya nararanasang magmahal kaya wala siyang mapagbabasehan ng kanyang mga nadarama para kay Jett.

Nang dumating ang lalaking laman ng kanyang isip, pinilit niyang maging kalmado.

Sa tingin niya, tila mas naging simpatiko tingnan ang lalaki sa suot nitong business suit na kulay abuhing asul.

Nakasuklay pa nang maayos ang medyo kulot na buhok nito at tila basa-basa pa.

Bumilis ang pagpintig ng kanyang puso ngunit pinilig niyang supilin ang kanyang reaksiyon.

Umiwas siya ng tingin nang papalapit na ito sa kanya.

Malayo pa lang ay nakangiti na si Jett sa kanya.

Para bang mayroong silang sikreto na silang dalawa lang ang nakakaalam — na meron naman talaga!

“Did you sleep well, sweetheart? Hindi na kita ginising kanina dahil alam kong pagod ka. Nagugutom ka na siguro,” ang masuyong sambit ni Jett habang kinakambatan ang isang tagasilbing lalaki ng aali-aligid.

Parang hinaplos ng kung anong init ang kanyang puso nang marinig ang malamyos na endearment.

Sweetheart…

Parang ang sarap pakinggan ngunit alam niyang para sa kanilang audience ang malambing na pakitungo ng asawa.

Ganito ang nais niyang isipin upang hindi siya tuluyang mahulog nang husto sa patibong ng lalaki.

“Halika, maupo ka muna. Anumang sandali ay bababa na ang eroplanong ito sa runway.”

Tinulungan siyang maglagay ng seatbelt ni Jett. Gayundin ang ginagawa ng ilang stewardess sa mga narses.

Tinanaw ni Fria ang kinaroroonan ng nahihimbing pa rin na kapatid.

Nagagawa niyang supilin ang kanyang pag-aalala nitong mga huling araw dahil malapit na ito sa kagalingan.

Mahigit nang isang buwan na nasa coma ang bata ngunit malaki ang pag-asa niyang makikita niya uling nakangiti ang kapatid.

“Nandito na ang inumin mo, Fria,” wika ni Jett habang iniaabot sa kanya ang isang mataas na basong may lamang likido na kulay mangasul-ngasul.

Alanganin siyang tikman iyon ngunit wala namang halong alkohol kaya natuloy ang kanyang pagsimsim. Nagpasalamat siya sa lalaking naghihintay ng reaksiyon niya.

Eksaktong natapos ang kanilang pagkain nang lumapag ang eroplano.

Nagbigay ng mga puting sobre ang lalaki sa mga narses habang nagpapasalamat sa tulong na ibinigay ng mga ito sa kanilang pasyente.

Hindi na nagsalita pa si Fria. Ngumiti na lang siya ng kanyang pasasalamat sa mga ito.

Nahihiya siya kay Jett dahil parang sobra-sobra na ang ibinibigay nito sa nakukuha nito sa kanya.

Para bang mali ang kanyang ginagawang pagsikil sa kanyang damdamin na nagsisimula nang umusbong sa kanyang puso.

Sa kaiisip niya nang ganito, ni hindi niya napuna ang kanilang mga dinaanan habang papalyo sila sa airport.

Ni hindi niya napansing halos dumaan lang sila sa harap ng mga custom officers ng airport.

Kilala na si Jett Gabriel ng mga ito. Pormalidad na lamang ang pagpapakita ng lalaki ng mga passport nila.

Sumabay sila a ambulansiyang maghahatid kay Venus sa pribadong ospital na magiging tahanan ng bata sa mga susunod na buwan.

Pinayagan siya ni Jett nang hilingin niyang doon muna siya sa ospital nang gabing iyon.

Sa pagbibigay ng asawa sa bawat kagustuhan, lalo pa itong napapalapit sa kalooban ni Fria.

Paano ba niya magagawan ng proteksiyon ang kanyang puso kung ganito kagaling ang kalaban niya?

Mabilis na lumipas ang mga araw. Nahati ang panahon ni Fria sa ospital at sa tahanan ni Jett.

Hindi naman masyadong mahirap makisama sa lalaki. Buo ang pang-unawang ibinibigay nito sa kanya. Suportado siya nito nang husto.

Ang mga araw ay naging mga linggo at buwan.

Inosente man si Fria, nagugulat siya sa pananatili ng alab at init ng pagnanasa ni Jett Gabriel para sa kanya.

MARRIED A GOLDDIGGER-18

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age