Married a Golddigger-18

Ang alam ni Fria na ang ningas ng pisikal na atraksiyon ay madaling maubos at manlamig dahil sa pabugsong pagsisindi na katulad ng sa isang kuwitis.

Kaya hindi niya mapagtanto ang uri ng pagtingin ng lalaking napangasawa para sa kanya.

Ayaw naman niyang isiping man lang na mayroon nang pagtugon si Jett sa kanyang nadaramang pagpapahalaga rito. Masyadong malayo para maabot ng mga bato niya sa sa langit.

Nagbuntonghininga na lamang siya habang ikinakabit ang isang pares ng hikaw na diamante.

Regalo ito ni Jett nung isang linggo. Wala namang okasyon ngunit napilitan siyang tanggapin ito nang tumiim ang anyo ng asawa sa kanyang pagtanggi.

“S-sobra-sobra na ang ginagawa mo para sa aming magkapatid, Jett,” tutol niya habang nakatitig ang nanlalaking mga mata sa nangingislap na alahas sa binuksang kahita ng mahahabang daliri ng lalaki.

“Hindi ko na dapat tanggapin ang mga ito — ”

“At bakit naman hindi?” tanong ng lalaki. Malumanay ang pagkawika nito ngunit nasa mukha ang matinding pagkadigusto.

[Want to read the Start of Stories Online titled – MARRIED A GOLDDIGGER…? Click Here!]

Kinagat muna ni Fria ang ibabang labi upang makapag-isip pa nang mas magandang pangungusap kung paano ipapahayag ang kanyang nasasaloob.

“J-jett, masyado na kaming nagsasamantala sa kabutihang loob mo. Hindi mo naman ako kailangang bigyan ng mga bagong damit at alahas. Ang ginagawa mo lamang para sa ikakagaling ng kapatid ko ay sapat na para–”

Huminto siya nang magsalubong ang mga kilay ni Jett.

“Para maging alipin mo ako habang tayo ay nagsasama,” dugtong ni Fria kahit na halos mawala ang kanyang boses.

“Kung gusto mong tumanaw ng utang na loob, Fria Vida, tanggapin mo lang ang mga ibinibigay ko sa iyo,” tugon ng lalaki sa malamig na tono.

Pagkatapos magsalita, tumalikod na ang asawa upang iwan siya nang walang lingon-likod.

Naiwan si Fria na nakatulala habang nakatitig sa mga hikaw na diamante.

Kaninang kagagaling lang niya sa ospital at kabababa pa lamang niya sa kotseng ipinagagamit nito sa kanya nang sumalubong ang sekretarya nito at mag-abot ng isang sulat.

‘We’re invited to a party tonight. Wear your black dress and the earrings. J.’

Tumalima naman si Fria kahit na naninigas na ang mga tuhod niya sa maghapong pagtayo.

Nagkamalay sandal si Venus kanina. Umasa siyang babalik uli ang ulirat nito kaya nagtiyaga siyang tumindig sa tabi ng kama nito hanggang sa magtakipsilim na.

Itinaboy na lamang siya ng mga duktor at narses kaya napilitan siyang umuwi.

Kung normal siguro ang sitwasyon nilang mag-asawa, hindi siya mahihiyang magsabi na may sumasakit sa kanya para hindi na sila tumuloy sa nasabing party.

Ngunit nangangamba siyang makitang muli ang panlalamig ng ekpresyon ni Jett kaya magtitiis pa siya ng ilang oras pa.

Inilalapag niya ang kanyang suklay nang bumukas ang pinto. Iniluwa ang magnipikong kabuuan ng kanyang kabiyak.

A, napakaguwapo at simpatiko talaga ni Jett Gabriel!

Pinilit niyang ibaba ang kanyang mga mata upang hindi siya mahalata nitong nakatitig at hindi makukurap man lang habang pinagsasawa ang kanyang paningin.

“Ready?”

Tumango lang si Fria habang dinadampot ang kanyang handbag na katerno ng itim na bestido.

Sopistikada ang tabas at yari ng naturang damit. Nakahakab ang bawat hibla ng sinulid na hinabi ng ginto sa sa bawa’t ukab at kurba ng kanyang katawan.

Hindi niya pansin ang kanyang epekto sa lalaki dahil hindi pa ganoon kalaki ang kumpiyansa niya sa sarili.

Malimit niyang mapagtuunan ng pansin ang naggagandahang mga babae na nagkalat sa paligid ng lungsod na ito.

Ano pa ang panama ng isang ordinaryong Pilipina na katulad niya sa mga eleganteng dilag ng New York?

“Isuot mo ito, Fria, para makumpleto na ang mga alahas mo,” utos ng lalaki habang iniaabot ang isang kahitang kulay itim.

Nanlamig ang buong katawan ni Fria ngunit pinilit niyang ikilos ang kanyang braso.

Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang isa na namang malapad at manipis na jewelry box.

Isang kuwintas naman na tadtad rin ng diamante ang tumambad sa kanya.

“K-Kailangan ko pa bang isuot ang mga ito?” tanong niya habang binabawi ang kontrol sa sarili. Halos mabitiwan niya ang hawak.

Tumango ang lalaki. Seryoso ang mukha habang kinukuha ang kuwintas mula sa lalagyan.

“Tumalikod ka, Fria.”

Marahang sumunod si Fria. Yumuko siya nang bahagya nang maramdamang nakadampi na sa kanyang balat ang mga batong malalmig.

“Hindi ka ba magpapasalamat?” untag ng lalaki habang pinag-mamasdan ang epekto ng kuwintas sa kanya.

Nilunok muna ni Fria ang bikig sa kanyang lalamunan.

“M-maraming salamat — ”

“Kiss me, Fria,” pakli ni Jett. Nagkaroon ng bagong tono ang matigas na tinig nito.

“You’ve never kissed me first.”

Napasikdo ang dibdib niya nang marinig ang kahilingan.

Tutoo ang sinabi ni Jett. Iniiwasan niyang magpakita siya ng anumang kilos na puwedeng magkaroon ng ibang kahulugan para sa asawa.

Ilang buwan na ba silang kasal?

Tila nabasa ng lalaki ang tinatakbo ng isip niya.

“Apat na buwan na tayong kasal, Fria. Dammit, ako na lang ba palagi ang mauuna?”

Para matigil na ang argumento sa paglaki, lumapit si Fria sa lalaki.

Tumingkayad siya dahil matangkad ng maraming pulgada si Jett sa kanya.

Tumangging yumuko ang lalaki para salubungin ang inihahandog niyang halik.

Kinailangan pang hapitin ng mga braso niya ang batok nito upang magkalapat ang kanilang mga labi.

Malamig ang pagtanggap ni Jett sa kanyang magaan na halik.

“Iyan lang ba ang kaya mong gawin?” panunuya nito nang ilayo na niya agad ang kanyang sarili.

“I — I’m’sorry…”

“No, you’re not sorry, Fria,” pakli ng lalaki. Nang-aakusa ang malalim na tinig.

“In fact, alam kong sinasadya mong manatili ang distansiya sa pagitan nating dalawa. Ayaw mong mapalapit ako nang husto sa iyo dahil ayaw mong magkagusto ka sa akin habang tumatagal ang ating pagsasama.”

Namutla si Fria dahil nabigla siya. Hindi niya akalain na alam ng lalaki ang nasasaloob niya nitong mga huling buwan.

“Kailangan kong gawin iyon, Jett,” pagtatanggol niya sa kanyang sarili. “Paano ako kapag iniwan mo na ako?”

Nanliit ang mga mata ng lalaki habang inaarok ang katapatan ng kanyang tinuran.

“Bakit mo pinangungunahan ang iyong kapalaran, Fria Vida?” usig ni Jett. Medyo paangil.

“Nahulaan mo bang darating ako sa buhay mo para magbigay ng tulong sa kapatid mo?”

Umiling si Fria. Nagsisisi siya kung bakit nagsalita pa siya. Nasaktan lang tuloy niya ang damdamin ng lalaki.

“J-jett — ”

Hindi na siya binigyan ng pagkakataong magsalita ng lalaki.

Niyakap siya nito nang mahigpit at kinuyumos ng halik ang kanyang mga labi.

Mariin at maalab na paghihinang ng kanilang mga bibig. Dinisenyo upang pumukaw sa kanyang nahihimbing na sensuwalidad.

MARRIED A GOLDDIGGER-19

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age