Married a Golddigger-19

Umungol lang si Fria na may himig pagtutol ngunit hindi niya tinangkang kumawala.

Lalo lamang magagalit ang asawa kapag nagpumiglas siya.

Hinayaan niyang ulaulin ng galit na bibig ni Jett ang kanyang leeg at dibdib.

Pinabayaan niyang malaglag sa sahig ang kanyang kasuotan…

Makalipas ang napakaraming maaapoy na sandali, paigtad na tumayo ang lalaki upang maliksing humakbang palayo sa kanya.

Tuloy-tuloy ito sa banyo. Padaskol na isinara ang pinto.

Napapikit nang mariin si Fria.

Sa unang pagkakataon, narumihan siya sa ginawa nilang pagtatalik ni Jett.

Ipinalasap sa kanya ng lalaki ang galit na nadarama nito sa pamamagitan ng magaspang na pag-angkin sa kanya.

Inangkin siya nito nang walang pakundangan sa kanyang propriyedad.

[Want to read the Start of Stories Online titled – MARRIED A GOLDDIGGER…? Click Here!]

Namamalisbis ang kanyang luha nang buong tahimik nang muling lumapit ang lalaki sa kanya.

Napaigtad siyang palayo nang akmang hahawakan siya. Nakalarawan sa kanyang mukha ang kanyang pagkasindak.

Nagtiim ang mga bagang ni Jett. Tumigas ang linya ng mga panga nito habang sinsambitla siya ng mala-bakal na bisig nito.

Walang imik na pinangko siya at dinala sa banyo. Inilubog ang buong katawan nila sa mabulang tubig na maligamgam na inipon sa malaking bath tub.

Matiyaga siyang hinagod ng malambot na bimpo sa kanyang likod at harapan. Para bang nililinis siya…

Kung hindi nanginginig sa labis na pangamba at tensiyon si Fria, mamumula ang kanyang buong katawan.

Hindi niya alam kung ito ang paraan ng lalaki sa paghingi ng dispensa sa ginawa nito sa kanya ngunit hindi niya maialis sa kanyang isipan ang pigil na pandadahas ni Jett sa kanya kanina.

Nanatili siyang walang kibo habang tinitiis ang atensiyon ng asawa sa kanyang katawan.

Tila hindi naman naghihintay ng anuman ang lalaki mula sa kanya dahil patuloy lamang ito sa pagpapaligo sa kanya.

Binanlawan siya at pinunasan. Maingat na dinampot sa sahig ang kanyang itim na bestida at isinuot uli sa kanya.

Nagmistula siyang manikin na binihisan at pinaupo sa harapan ng tokador. Sinuklayan siya ng lalaking blangko pa rin ang ekpresyon.

“Hindi ko na kayang ilagay ang mga ito,” wika ni Jett sa pormal na tono habang binubuksan ang malaking kaha ng iba’t-ibang kolorete na binili para sa kanya.

Nanginginig ang mga kamay ni Fria ngunit pinilit niyang magpahid ng kulay sa kanyang mga labi at pisnging labis ang pamumutla.

At nakakilos lang siya nang magbalik ang lalaki sa banyo.

Nakabihis na ito ng ibang business suit nang muling lumabas.

Huminto ito sa paglapit sa kanya nang madaanan sa sahig na alpombra ang kuwintas na diamante. Yumuko at dinampot iyon upang muling ikabit sa kanyang leeg.

Nakapa-miserable ng gabing iyon para kay Fria.

Nagpunta pa rin sila sa pagtitipon ng kaibigan ni Jett.

Hatinggabi na nang makauwi sila.

Inihatid siya ng lalaki sa kanyang kuwarto. Muli itong lumabas matapos siyang maipasok sa loob.

Hindi bumalik ang asawa hanggang sa siya ay makatulog na.

Naging malamig ang kanilang pagsasama matapos ang gabing iyon.

Hindi na siya sinisipingan ni Jett. Hindi na rin ito natutulog sa kanyang tabi.

Dahil abala siya sa pag-aasikaso sa kanyang kapatid na malapit nang maoperahan, hindi niya gaanong napagtutuunan ng pansin ang nangyayari sa pagitan nila ng asawa.

Lumalawig ang distansiya nila ngunit hindi niya napuna.

O talagang hindi binigyan ng pansin…

“Mrs. Gabriel, your sister would be taken to the operating room any minute now. Do you want to see her?” Pinutol ng isang nars ang kanyang malalim na pag-iisip ni Fria.

Napapitlag siya. “O-of course, if I may…?”

Tumango at ngumiti lang ang magandang nars na Amerkana.

“This way, ma’am.”

Nakasunod pala sa kanila si Jett. Umakbay ito sa balikat ni Fria nang magsimulang manginig ang katawan niya sa labis na tensiyon.

“Magdasal tayo, Fria. Malalampasan ni Venus ang operasyon. Buo ang tiwala ng mga siruhano sa kanyang paggaling,” bulong ng lalaki habang inaakay siya nito palayo.

Dinala siya ni Jett sa isang chapel na malayu-layo sa ospital. Nanatili sila doon hanggang sa tumunog ang cellular phone nito.

“Hello? Speaking,” tugon ng lalaki sa itim na instrumento. Parang lumuwag ang paghinga nito sa naririnig sa kabilang linya.

“Oh, thank God! Thank you very much, Doctor!”

Matapos ang may dalawang linggong paglalayo nila, muling ngumiti si Jett kay Fria.

“Ligtas na si Venus, Fria. Tagumpay ang operasyon sa kanya. Gagaling na ang kapatid mo!”

Naluha sa kaligayahan si Fria. Hindi siya nakatiis at nakapagpigil pa sa kanyang mga emosyon.

Niyapos niya si Jett at yumakap naman siya nang mahigpit.

Humahagulgol siya ng iyak dahil hindi na niya kayang pigilin ang kanyang nadaramang katuwaan.

Isang bahagi niya ang lumuluha dahil sa ibang dahilan. Malapit na silang maghiwalay ni Jett!

Lumipas pa ang mga araw. Nagpapalakas na si Venus. Malimit pa rin si Fria sa ospital.

Nagkaroon ng kaunting pagbabago ang pakita nila sa isa’t isa ni Jett ngunit hindi pa rin nagpupunta sa kanyang silid ang asawa.

At hindi na rin sila lumalabas sa gabi.

“Hello, Mrs. Gabriel,” bati ng isang batam-batang duktor na Kano sa kanya.

Nadaanan siya nitong nagliligpit ng mga damit na malinis sa pribadong silid ni Venus isang gabi.

“Still here? Your husband won’t pick you up tonight?”

Nailang si Fria sa preskong pamamaraan ng pagsipat nito sa kabuuan niya ngunit napilitan siyang makiharap nang maganda ditto.

Guwapo naman si Dr. Donnuck ngunit walang epekto ang hitsura nito sa kanya. Kahit na halatang may kursunada ito sa kanya, sa simula pa lang.

“N-no,” tugon niya. Puno ng hesitasyon ang kanyang tono. Pilit niyang pinangiti ang kanyang mga labi. “My chauffer is waiting outside, however,” dagdag pa niya.

“Hmm, can I Invite you for a cup of coffee before you go home?”

Umiling si Fria matapos ang pag-iisip sandali.

“I — I won’t be going home yet,” pagdadahilan niya.

Tumambay pa ang duktor na Kano sa di-kalayuang nurse station kaya napilitang manatili si Fria sa loob ng silid ni Venus.

Tiniklop niya uli ang mga damit ng kapatid kahit na katatapos lang niyang ayusin ang mga ito sa cabinet. Nalinis din niya ulit ang loob ng munting refrigerator.

Medyo malalim na ang gabi nang magsawa sa kahihintay si Dr. Donnuck. Hindi naman ito tumanghod ngunit pasulpot-sulpot at panaka-nakang sumisilip sa kuwarto ni Venus.

Napagtanto niya na hindi pa marahil naka-duty ang duktor kaya puwede pang magpaikot-ikot sa paligid.

Nakahinga lang si Fria nang maayos nang marinig na tinatawag sa paging system ang pangalan ng binatang duktor.

MARRIED A GOLDDIGGER-20

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.