Married a Golddigger-20

Pero bago tuluyang umalis ang duktor, nag-iwan pa ito ng mga salitang puno ng sarkasmo.

“Well, Mrs. Gabriel, we could have had a great time. I shall expect to meet you again,” panunuya nito habang yumuyukod pa kunwari.

Malinaw niyang nabasa ang ibig sabihin nito sa mga matang malalamig na asul.

Naapektuhan si Fria sa ipinakitang kagaspangan ng binatang duktor kaya agad siyang nagpasiyang umuwi nang matiyak na nahihimbing na ang kanyang kapatid na nagpapagaling na lamang.

Para bang nananadya ang pagkakataon nang gabing iyon.

Naging mabagal ang takbo ng kanilang sasakyan dahil may mga taksi na nagkalumpon sa tapat ng isang teatro.

Isang magandang palabas marahil ang itinatanghal dahil sa kapal ng mga taong nagnanais makapasok.

Wala sa loob na napatanaw siya sa labas kaya gayon na lang ang kanyang pagkabigla nang makita ang matangkad na hugis ni Jett – at ang isang babaeng sopistikada at elegante na masuyong inaakay sa pagpasok sa loob ng marangyang teatro.

Hindi maipaliwanag ni Fria ang kanyang nararamdaman nang mga sandaling iyon.

[Want to read the Start of Stories Online titled – MARRIED A GOLDDIGGER…? Click Here!]

Basta ang natatandaan niya ay ang isang kakatawang pakiramdam na para bang napupugto ang kanyang paghinga!

Hindi niya namalayang nawaglit na sa kanyang isipan ang talagang dahilan ng pagpapakasal nila ni Jett.

Naghahanap na pa siya ng mas malalim na damdamin sa pagitan nila.

Na hindi dapat…

Ipinaling na lamang ni Fria sa ibang direksiyon ang kanyang paningin upang mawala ang sakit na idinudulot ng pananaghili at paninibugho.

Pinilit niyang lunukin ang mapait na panlasa sa kanyang lalamunan.

Ang naging tagasalba ni Fria sa natitirang panahon nila sa Amerika ay ang kanyang kapatid.

Sumasaya siya habang pinapanood ang unti-unting paglakas ni Venus.

Eksaktong walong buwan nang mapayagang lumabas ng ospital ang bata. Sinundo sila ni Jett.

Parang ang tagal-tagal na nilang hindi nagkakausap nito. Isang estranghero na para sa kanya ang lalaking pinakasalan.

At ngayon ay natutuhan nang ibigin…

Magmula nang makita niyang may kasama itong ibang babae sa tapat ng isang teatro, hindi na siya naghangad ng anumang atensiyon mula rito.

Sinadya niyang umiwas na makipag-ugnayan sa asawa.

Kung napansin man ng lalaki ang kanyang iginagawi, wala itong sinasabi.

Ginaya lang ang kanyang ginagawa. Umiiwas na rin ito sa kanya.

Ang mga nagiging pag-uusap nila ay pawang mga tungkol lamang kay Venus.

Kumakain na sila ng tanghalian, espesyal na ipinaluto para sa pag-uwi ng bata sa bahay, nang ipahayag ni Jett ang kanilang nalalapit na pagbabalik sa pilipinas.

Nakamata lamang ang bata sa kanilang dalawa ni Jett. Hindi pa kasi ito gaanong nakakapagsalita.

Naipaliwanag na ng duktor kay Fria na magiging ganito ang sitwasyon ng kapatid ngunit hindi niya maialis sa kanyang kalooban at isipan na baka naiibahan na ang kanyang asawa sa kapatid.

“Nasabi sa akin ng mga manggagamot ni Venus, puwede na siyang magbiyahe. Darating sa isang bukas ang aking private jet para sunduin tayo.”

Nakatingin lang si Fria sa kanyang pinggan habang pinakikinggan ang sinasabi ng asawa.

Umid ang dila niya. Nais niyang magtanong kung bakit nagkaganito sila ni Jett.

Nais niyang manghinayang sa mga bagay na wala na sa kanya ngayon.

“Pagdating natin sa Pilipinas, ihanap mo ng mabuting eskuwelahan ang bata upang manubalik na ang normalidad sa buhay niya. Tagumpay ng nobenta porsyento ang operasyon ni Venus, wala na siyang magiging problema,” dagdag pa ng lalaki. “Kaunting ingat na lang palagi.”

Tumango si Fria. Pinilit niyang lunukin ang kanyang pagkain bago siya nagmadaling tumayo.

“E-excuse me — ” bulalas niya habang tutop ng isang kamay ang kanyang bibig.

“Fria, bakit?” habol ng tinig ni Jett sa kanya ngunit umiling lang siya.

Tuloy-tuloy siyang tumakbo palayo sa lamesa.

Sinundan siya ng lalaki. Naiwan ang nars at ang bata sa hapag kainan.

“Fria!”

Natagpuan siya ng lalaki sa loob ng banyo. Nagduduwal sa lavatory sink.

Hinawakan siya ni Jett sa beywang upang alalayan siya nang makitang halos nakasandig na ang kanyang buong bigat sa malamig na counter. Nakayuko siya kaya hindi naiwasan ang mga kamay nito.

“B-bitiwan mo ako, please,” ungol niya nang magkaroon ng pagkakataong makapagsalita.

Paos at nanginginig ang kanyang boses, pati ang kanyang katawan.

“Kaya ko na…”

Katatapos lang niyang sabihing kaya na niya, muli siyang napayuko upang muling dumuwal.

Humihilab na nang husto ang kanyang sikmura.

Hinang-hina siya nang huminto ang pag-alon ng kanyang pakiramdam. Walang lakas ang mga tuhod kaya hinayaan niyang pangkuin siya ng lalaki patungo sa kabilang silid.

Tinanong siya ni Jett nang maihiga na siya sa kama.

“Are you pregnant, Fria?”

Napamulagat si Fria sa tanong nito. Nanlaki ang kanyang mga mata.

Lumarawan ang pagtutol sa kanyang mukha habang mabilis na nagbilang ang kanyang utak.

Namutla siya nang husto uli nang mapagtanto ang kasagutan. Ibig niyang isipin na imposible ang ganito ngunit tama ang hula ng lalaki.

“H-hindi,” anas niya sa kanyang sarili.

Kung normal ang sitwasyon nilang mag-asawa, ikaliligaya niya ang nadiskubreng ito. Ayaw niyang magdagdag ng iba sa kanyang dinaranas na kalungkutan.

“Hindi maaari!” dagdag niya, halos pabulalas na.

Sa kanyang panggigipuspos. hindi niya napupuna ang tumitigas at dumidilim pang ekpresyon ng lalaki.

“Stay calm, Fria. Tatawag ako ng duktor,” wika ni Jett sa malumanay na tinig.

Tumalima si Fria dahil rumehistro ang mala-bakal na tonong nakabahid sa mababang boses ni Jett.

Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ibinaling ang pisngi sa malambot na unan.

Pinigil niya ang pagnulas ng mga hikbing ibig humulagpos sa kanyang lalamunan.

Ilang minuto lang ang ipinaghintay nila, dumating na ang isang manggagamot na nakatira sa di-kalayuan lamang mula sa malaking bahay ni Jett.

“How’s my wife, doctor?” tanong agad ng lalaki nang matapos ang eksaminasyon kay Fria.

Napalunok si Fria dahil parang may nabakas siyang matinding pagkasabik sa tinig ng asawa.

Tumitig siya rito ngunit enigmatiko ang ekpresyon nito, katulad nang dati.

Nakatawa naman ang manggagamot habang kinakamayan ang lalaki.

“Congratulations, Mr. Gabriel! Your wife is very much pregnant. Two and half months, if I’m not mistaken. Take her to the hospital, so that she can have an ultrasound and general check-up.”

Tumango-tango ang lalaki. Bahagya na ring nakatawa. “Thank you, doctor. We will do that at once.”

Isang reseta ang iniabot ng duktor at isang tseke naman ang nanggaling kay Jett.

MARRIED A GOLDDIGGER-21

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age