Married a Golddigger-21

Pinilit maghanap ng kalma si Fria habang inihahatid ni Jett ang duktor sa pinto ng silid.

Oh, God, buntis siya! bulalas niya sa sarili. Paano na ang mangyayari ngayon?

Naalala niya ang mga kataga ng isa sa mga kandisyon ni Jett noon.

‘I’m willing to add another million to your alimony, provided here would be a child — sired by me, of course!’

‘Alimony,’ ulit ni Fria sa sarili. Ano ba ang ibig sabihin niyon?

Iiwanan niya ang magiging anak nila kay Jett kapag naghiwalay sila…?

Litung-lito siya kaya marahil nakatulog siya.

Nang muli siyang maalimpungatan, wala na ang pagkaliyo niya. Inut-inot siyang bumangon upang magtungo sa banyo. Magpapalit siya ng damit.

Naalala agad niya si Venus. Kumuha ng dalawang pribadong nars ang kanyang asawa para mayroong sal-itang tagapag-alaga ng pasyente ngunit ibig niyang maging abala pa rin.

[Want to read the Start of Stories Online titled – MARRIED A GOLDDIGGER…? Click Here!]

Wala siyang ibang puwedeng pagkaabalahan sa bahay ni Jett, pag-amin niya sa sarili.

May mga taga-luto, taga-linis, taga-laba, taga-plantsa… at iba pa.

Ang tanging lugar niya sa bahay na ito ay sa kama ng kanyang asawa — ngunit hindi na rin siya tanggap doon.

Nagsusuklay siya nang may kumatok sa kanyang pinto.

“T-tuloy,” tawag niya.

Inisip niyang isang katulong ang nasa labas kaya gayon na lang ang pagkagulat niya nang si Jett ang bumuglaw sa nabuksang pintuan.

May dala itong isang tray na may lamang mga pinggan na may takip.

“O, bakit nakabangon ka na?” wika nito pagkakita sa kanya. “Bumalik ka sa kama. Dinner in bed ka ngayon,” utos nito.

“P-pero, pupuntahan ko pa si Venus — ”

“Galing na ako doon,” pakli ni Jett. Inilapag nito ang tray sa isang lamesita.

“Natutulog na ang bata. Kanina pa nagpapahinga. Alam na ng mga nars kung ano ang dapat gawin kapag nagkaroon ng aberya.”

Wala nang nasabi ni Fria. Bumalik siya sa kama ngunit naupo lamang siya. Hindi siya mahihiga habang kumakain dahil hindi naman siya imbalido.

“You should lie down,” udyok ng lalaki habang inihahanda ang mga pagkain. “Nawalan ka ng ulirat kanina.”

“Nahilo lang ako, Jett. N-normal lang daw iyon sa kalagayan ko,” katwiran niya.

“Okey, huwag na tayong magtalo.”

Iniabot ng lalaki ang isang table napkin.

“Itinanong ko sa duktor kung anu-ano ang mga puwede mo pang kainin at inumin. Hindi na puwede sa iyo ang anumang alkohol.”

Nakaramdam ng pagkayamot si Fria dahil itinuturing siyang parang batang walang sariling pag-iisip.

“At ang usok ng sigarilyo,” dagdag niya sa medyo maikling tono.

Ngumiti lang si Jett. Para bang maganda ang sumpong nito dahil sa kanyang pagdadalang-tao.

Na lalo namang ikinayamot ni Fria. Kung normal lang ang kanilang pagsasama, magiging maligaya rin sana siya.

Ngunit wala siyang ibang naisip kundi ang magiging bukas niya at ng magiging anak nila ni Jett.

Kung lilisanin niya ang tahanan ng lalaki, at iiwan ang kanilang anak dito, makakaya pa kaya niyang mabuhay?

“Fria.”

Nagtaas siya ng paningin nang sambitin ni Jett ang kanyang pangalan.

Nag-uusap sandali ang kanilang mga mata ngunit may nakatabing sa mga emosyon ng lalaki, kaya walang naunawaan si Fria.

“Ngayong magaling na si Venus, ibig kong ipagpatuloy ang ating relasyon. Magkakaroon na tayo ng anak. Ayaw kong isilang mo siya na malamig ang pagtitinginan natin,” pahayag ni Jett.

Tumikhim muna ito bago nagpatuloy nang hindi siya umimik.

“Can we start again?”

Napatitig si Fria sa mukha ng asawa. Inaarok niya kung gaano kalalim ang katapatan nito sa mga sinasabi sa kanya.

“Hindi ka makapaniwala?”

Umiling si Fria, halos wala sa loob.

“I can’t blame you. I’ve been a bastard lately. Masyado akong naghangad ng kung anu-ano mula sa iyo, gayong nasa kapatid mo dapat ang buo nating atensiyon!” buntonghininga ni Jett.

“Can you forgive me?”

Napakurap na si Fria. Hindi siya makapaniwalang makikita niya ang pagpapakumbaba ng lalaki!

“W-wala kang dapat ihingi ng tawad,” aniya habang naalala ang tagpong nakita niya sa harapan ng teatro.

Wala siyang karapatang magselos!

Tumingin lang nang patalinhaga sa kanya ang lalaki.

“Eat.”

“P-puwede mo ba akong saluhan?” tanong niya bago pa siya nakapag-isip.

Kung nagulat si Jett sa suhestiyon niya, madali nitong naitago ang reaksiyon. Dinampot nito ang isa pang napkin upang ilatag sa kandungan.

Nagsimula na silang kumain. Panakaw-nakaw kung sumulyap si Fria sa makisig na lalaking kasalo niya.

Hindi niya gaanong matagalan ang paghihinang ng kanilang mga mata kapag nahuhuli siya nitong nakatingin.

Sumisikdo ang kanyang pulso at parang ibig sumabog ng kanyang dibdib.

Ilang minuto pang tumagal ang pagsasama nilang ito sa silid na ito, alam ni Fria na hindi na niya makakayang pigilin pa ang kanyang damdamin.

“Ano ang iniisip mo?” tanong ng lalaki, paanas.

Nanuyo ang lalamunan ni Fria. Tinangka niyang magkibit ng mga balikat niya ngunit parang nawalang lahat ang kanyang mga buto.

Hindi siya makatinag kahit na gustuhin niya.

“I miss you. Fria. I miss your warmth,” bulong ng malamyos na boses ng lalaki. “Payag ka bang magsimula uli tayo?”

Gustong itanong ni Fria kung hanggang kailan ang pagsisimulang ito ngunit wala siyang sapat na lakas ng loob na mapakinggan ang tugon ni Jett.

Paano kung hanggang sa mailuwal lang niya ang kanilang magiging anak?

Ngunit nang ipulupot niya ang kanyang mga braso sa batok ni Jett, alam niyang hindi siya nagbabayad ng utang na loob nang mga sandaling iyon.

Buong puso niyang iniaalay ang kanyang mga labi kay Jett, pati ang kanyang katawan.

“Oh, Fria!”

“Love me,” bulong ni Fria.

Tuluyan nang humulagpos ang kanyang kontrol sa kanyang sariling damdamin.

“Love me, please…”

Bahagya na lamang rumehistro ang pagkatigagal ni Jett sa kanyang nanlalabong isipan.

“Oh, yes of course!” anas ng lalaki habang hinihigpitan ang pagyakap sa kanya.

“I’ll love you until you could not think straight!”

Magdamag silang hindi natulog ni Jett nang gabing iyon. Ipinadama at ipinalasap ng lalaki ang buong puwersa ng pangungulila at pagkasabik nito sa kanya.

Kaya nang magising si Fria, mataas na ang sikat ng araw. Tinangka niyang bumalikwas ng bangon kahit mayroong isang bisig na nakadagan sa kanyang katawan.

Nakasapo ang isang mainit na palad sa kanyang dibdib habang ang siko ay nakakipit sa kanyang beywang.

Talagang hindi siya basta-basta makakakawala dahil ang isang hita ni Jett ay nakapatong naman sa mga tuhod niya.

MARRIED A GOLDDIGGER-22

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.