Married a Golddigger-22

Umungol ang natutulog na si Jett nang tangkain ni Fria na bumangon uli.

“Huwag kang malikot, Fria,” utos ng ngamol na tinig ni Jett. Isiniksik pa nang husto ang mukha sa kanyang leeg at makapal na buhok. Nakalatag sa unan ang mahahaba at itimang hibla.

“Good morning!” bati ni Jett matapos ang ilang sandaling pakikiramdam. “Nagsisisi ka na sa nangyari sa atin kagabi?”

‘Sa mga nangyari sa atin kagabi,’ bulong ni Fria sa sarili. May bahid na ng histerya ang kanyang kalooban. Hindi lang pisikal ang namagitan sa kanila ni Jett kagabi.

A, ilang ulit ba niyang ibinigay nang buong-buo ang kanyang sarili sa lalaking ito!

Ang masakit, ni hindi alam ni Jett ang sikretong pag-ibig niya!

Umiling siya bago naglakas-loob na magtanong.

“I-ikaw? D-do you have regrets…?”

“No regrets, my darling Fria Vida.” Isang maikli pero maalab na halik ang inihandog ni Jett sa mga labi niya.

[Want to read the Start of Stories Online titled – MARRIED A GOLDDIGGER…? Click Here!]

“You’ve made me very happy last night. Napalis mo nang lubos ang panlalamig ng aking kalooban,” ang masuyong bulong ng lalaki habang muli siyang dinadaganan ng buong bigat nito.

“Let’s make love again. I couldn’t believe my eyes when I saw you this morning lying beside me. I missed you so much, wife!”

“H-hindi ka ba nagugutom?” tanong niya habang tinatangka uling ilayo ang sarili sa lalaki.

“J-jett — ang aga-aga pa, o.” Pigil niya nang hindi makapanaig ang lakas niya.

Tumawa nang patudyo ang lalaki.

“So, what sweetheart? Nais kong tiyakin sa sarili ko na hindi lang panaginip ang nasa mga bisig ko ngayon. Fria, I want you again, it’s as simple as that. And I know you want me again, too.”

Hindi na nakatutol pa si Fria.

Nagpaubaya na lang uli siya hanggang sa tuluyan nang ilipad sa hangin ang kanyang pagtutol at mga inhibisyon na nagsilbing maging sagabal.

Isinuko niya ang kanyang sarili sa mga sensasyon at emosyon na rumaragasang sumulak at sumirit mula sa kanyang kaibuturan.

Malapit nang mananghalian nang payagan siyang makabangon ni Jett.

Nagtungo siya sa banyo upang muling mag-shower. Nagulat pa siya nang sundan siya nito.

“Sasabay lang akong mag-shower sa iyo. Promise,” wika ng lalaki nang makita ang kanyang pagka-alarma. “Hindi ka pa ba sanay na makita akong kasama mo dito sa loob ng shower cubicle, hmm?” panunudyo nito nang manatili siyang walang imik at naghihintay lang ng susunod na gagawin nito.

Namula ang mga pisngi ni Fria. Nag-iwas siya ng tingin.

Hinipo ng isang hintuturo ang kanyang pisngi.

“I like it very much when you blush, Fria,” bulong ng lalaki.

“Jett — ”

“Yeah, I know, I promised, but you look enchanting, dear wife,” anas ng lalaki habang inilalapit ang mga labi sa kanyang bibig na bahagya nang nakaawang.

Hindi siya nagpuprotesta.

Ang tutoo, ibig niyang sabihin sa lalaki na nais na niyang ipadama dito ang init ng lihim na pag-ibig na patuloy lamang sa pagyabong sa loob ng kanyang dibdib.

Naghinang ang kanilang mga labi ng matagal…

Iyon ang naging simula ng isa pang mainit na tagpo sa ilalim ng maligamgam na buga ng tubig.

Panay ang usal ni Fria ng isang panalangin habang ipinauubaya ang lahat kay Jett.

‘Oh, my God! Sana’y magtagal pa ang alab ng ningas ng pagnanasang nadarama ni Jett para sa akin…’

Magbabaon siya ng init upang mayroon siyang mapagkunan kapag dumating na ang panahon ng taglamig sa buhay niya.

Iyon na ang panahon na iniwan na siya ng lalaki!

Parang hindi nagdaan ang maraming buwan. Walang masyadong maraming pagbabago sa Pilipinas nang makabalik na sila.

Gayundin ang relasyon nila ni Jett. Sa kama lang sila nagkakaintindihan ng asawa.

Gusto sana niyang maging malapit pa sila sa isa’t isa ngunit mayroong hindi nakikitang pader sa pagitan nila.

Para bang nabaligtad ang kanilang sitwasyon ni Jett.

Noon, ang lalaki ang nagsisikap na magkalapit sila nang husto. Ngunit ngayon ay si Fria na ang malimit na magtangka — na palagi namang nabibigo.

Mistulang isang paru-parong ubod nang ilap si Jett nitong mga huling araw.

Palaging dumadapo sa hardin ni Fria ngunit kapag nagpapakita siya ng interes ay agad na lumalayo.

Parang napapaso.

Katulad nang dati, ang nagiging kunswelo niya ang kanyang kapatid. Ang dalawang pribadong nars na Amerikana ay napalitan ng Pilipina, pag-uwi nila sa Pilipinas.

Tumuloy sila sa malaking bahay ni Jett. Kabado nung una si Fria dahil baka nandoon ang ina ng lalaki ngunit sila lamang ang nakatira ngayon doon.

Inihanap ng kanyang asawa si Venus ng isang mabuting eskuwela na maaari nitong mapasukan kahit nagpapagaling pa rin.

Tumanggi si Fria nang malamang ubod nang mahal ang tuition fees sa exclusive school ngunit hindi siya pinakinggan ng lalaki.

“Marami nang napalampas sa kanyang murang buhay si Venus,” katwiran ni Jett.

“Ano’ng masama kung tulungan natin siya na makahabol?”

Napilitan lang nang mapahinuhod si Fria.

Hindi lang ang kanyang kapatid ang nagtatamas sa kagandahang loob ni Jett. Maging siya ay hindi rin makakapagreklamo na napapabayaan siya nito.

“May appointment ka bukas sa kilala kong doktora. Gynecologist siya at eksperto sa mga nagdadalangtao. Sasamahan kita bukas nang umaga,” paalala ng lalaki habang naghahapunan sila.

Ikatlong gabi pa lang nila ito ngunit napakarami na namang desisyon ang nagsasalimbayan sa paligid ni Fria.

“Wala ka bang kalaguran? Magpahinga muna tayo,” pakiusap niya.

“Wala naman akong nararamdamang kakaiba — ”

“Hihintayin mo pa bang mayroon kang maramdaman?” pakli ng lalaki. “That is my child, Fria. I also have a say in it.”

Nabaghan si Fria sa tinuran ni Jett kaya hindi na lang siya nagsalita uli. Nagpatuloy siya sa kanyang pagkain ngunit nabawasan na ang gana niya.

Matamlay siyang naghanda sa pagtulog ng gabing iyon. Nagtuloy na siya agad sa kanilang kuwarto matapos silipin ang kapatid.

Halos kasunuran lang niya si Jett. Pormal at enigmatiko ang anyo nito.

Hindi niya mabasa kung ano ang nasa isipan nito. Wala siyang kamalay-malay na nakarehistro naman sa mukha niya ang matinding paghihirap ng kalooban.

“Galit ka na naman ba sa akin?” tanong nito nang kapwa na sila nakahiga.

Malaki ang kama kaya nagawa nilang mahiga na tila malayo sa isa’t isa.

“Hindi ako nagagalit sa iyo, Jett,” tugon ni Fria matapos mag-isip nang ilang sandali.

‘Galit ako sa sarili ko,’ dugtong niya sa kanyang isipan.

“A, Fria, hanggang kailan tayo ganito?” tanong uli ni Jett.

Nagulat si Fria sa nabakas na paghihirap sa matigas na tinig nito.

Luminga siya sa kinahihigaan ng lalaki ngunit hindi niya maaninag ang mukha nito dahil ang liwanag lamang na nanggagaling sa labas ng bintanang salamin ang iluminasyon sa loob ng silid.

MARRIED A GOLDDIGGER-23

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.