Married a Golddigger-23

“A-anong ganito?” tanong ni Fria. Unti-unti nang bumibilis at lumalakas ang pagkabog ng dibdib niya.

Luminga rin sa kanya si Jett.

“Iyong ganito,” ulit nito.

Bumuntonghininga muna na para bang nag-aapuhap ng sapat na lakas ng loob bago nagsalita uli.

“Parang hindi tayo mag-asawa. Parang mga estranghero tayo na nagsasama lamang sa iisang bubong.”

Agad na naunawaan ni Fria ang ibig sabihin ng lalaki.

“W-walang pag-ibig na namamagitan sa ating dalawa, Jett. Pulos maling dahilan ang nagbuklod sa ating dalawa,” tugon niya sa napapaos na tinig.

Ngunit iniibig na kita ngayon…

Natahimik ang lalaki. Nakatitig lang sa kanya.

[Want to read the Start of Stories Online titled – MARRIED A GOLDDIGGER…? Click Here!]

“Hindi mo ba ako kayang ibigin, Fria?” anas nito. Nagsusumamo ang mababang tono.

Natigilan si Fria. Paano niya tutugunin ang ganitong katanungan?

“B-bakit ka nagtatanong sa akin nang ganyan?”

Nagkaroon ng tensiyon ang kabuuan ng lalaki. Napuna niya dahil parang natuwid at nanigas ang linya ng balikat at leeg nito na naaninag niya.

“Sagutin mo lang ang tanong ko,” salo ng lalaki. “Please.”

Dagling natunaw ang proteksiyon ni Fria sa kanyang puso.

“M-madali ka lang mahalin, Jett. Kahit na sinong babae ay kayang-kaya mong paibigin kung gugustuhin mo.”

Bumuntonghininga uli ang lalaki.

“Hindi lang kung sinong babae ang nais kong umibig sa akin, Fria. Ikaw lang ang babaeng gusto kong magmahal sa akin. Imposible bang mangyari iyon?”

Nagsikip ang paghinga ni Fria. Naumid ang kanyang dila.

“Fria?”

“Jett – “ umpisa niya ngunit naudlot ang kanyang pagsasalita dahil nagsisikip na ang kanyang lalamunan.

Sumusulak papaitaas ang kanyang mga damdamin na kaytagal na niyang tinitimpi.

“Jett…” ulit niya habang pinaglalabanan ang puwersa ng kanyang lohika.

“A, Fria!” bulalas ng lalaki nang makita ang paghihirap ng kalooban niya.

“Hindi kita pinipilit na mahalin ako. Kahit na katiting lang na pag-ibig ay tatanggapin ko na, kaysa sa wala, hindi ba?” May pait ang tono ni Jett.

Napamaang si Fria.

“A-anong sinabi mo?”

“Hindi mo ba alam na mahal na mahal kita, Fria Vida? Kahit na ano siguro ay ibibigay ko sa iyo, huwag mo lang akong iwan.”

“H-ha…?”

Tuluyan nang nawala ang kakayahang makapagsalita ni Fria nang marinig ang ipinagtapat ng lalaki.

“Mahal kita, Fria Vida,” ulit ng lalaki, halos padaing na. “Iniibig kita. Wala bang halaga sa iyo ang mga sinasabi kong ito?”

Hindi pa rin siya makapagsalita sa labis na kaligayahan kaya minabuti na lang ni Fria na tawirin ang maikling distansiya na nasa pagitan nila.

Sa unang pagkakataon, hinagkan niya sa bibig ang lalaking pinakasalan. Siniil niya ng maririing halik ang mga labi ni Jett.

Ipinadama na lamang niya ang kanyang katugunan sa pamamagitan ng maaalab na paghagod at paghaplos ng kanyang mga palad at bibig sa mga sensitibong bahagi ng kabuuan ni Jett.

“Fria, Fria…” bulong ng lalaki sa kanyang pangalan.

Huminto si Fria nang matiyak niyang mayroon na siyang sapat na kumpiyansa sa sarili upang makapagsalita nang matatag.

Dumapa siya sa matipunong dibdib ng lalaki upang tunghayan ang mukha nito.

Pinagmasdan niya ang mga matang singdilim ng hatinggabing walang bituin.

“I love you, Jett,” usal niya. Nung una pa man, mahal na kita.”

Sinapo ng mga palad ni Fria ang mga pisngi ng asawa upang sabayan ng maiikling halik ang bawa’t kataga niya.

Hinagkan niya ang mga talukap nito, ang matangos na ilong, matiim na bibig at ang determinadong baba.

“Tutoo ba ang sinasabi ko, Fria? Hindi pa pagtanaw lang ng utang na loob ang nadarama mo?” paniniyak ng lalaki.

Nasa anyo nito ang masidhing kagustuhan na maniwala ngunit pinipigil lang ng malakas na pag-iisip nito.

Hinaplos ni Fria ang noo ni Jett.

Masuyo ang kanyang mga titig dito habang sumisilay ang isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi.

“Tutoong marami kang itinulong at itinutulong pa sa akin, Jett. Para mapatunayan kong hindi lang pagtanaw ng utang na loob ang nadarama ko para sa iyo, pipirma ako sa isang panibagong agreement.” Diretsong nakatitig si Fria sa mga mata ni Jett habang seryosong nagsasalita.

“Oh, Fria…” Muling nagsalo ang kanilang mga labi sa mga halik na ubod nang tamis.

“You didn’t really married a golddigger, my darling husband,” pahayag ni Fria nang muling makapagsalita.

“Hindi ko kailangan ang pera, magagandang kasuotan, at mga alahas upang sumaya sa piling mo. Sapat na sa akin ang pag-aalala mo sa aking kapatid at sa magiging anak natin, Jett.”

Para saka pa lamang nakahinga ng maluwag ang lalaki. Ngumiti ito na para bang napapahiya sa sarili.

“You’re not really a golddiger, sweetheart. Patawarin mo ako. Nahalata ko na nga na ayaw mo ng ginagawa ko ngunit hindi ko pa rin binawi.” Tumikhim ito matapos umamin.

“Matatagalan mo kayang mahalin ang isang katulad kong manhid at ignorante sa larangan ng pagmamahal sa isang babae?”

Ngumiti nang buong tamis si Fria.

“Hindi ka manhid at lalong hindi ka ignorante, Jett.” Diin niya bago muling sinisid ng halik ang bibig nito.

“Darating bukas sina Mama,” pahayag ni Jett nang muling mag-angat ng ulo si Fria.

“H-ha? Bakit hindi mo agad sinabi?” tanong niya. Agad na nataranta.

“Ngayon ko lang naalala,” tugon ng lalaki. Malumanay at ubod nang hinahon ang tinig. Ipinulupot sa kanya ang mga braso nang akmang babangon siya.

“Matagal ka na niyang ibig kilalanin, pati si Venus ngunit pinipigil ko lang siya. Gusto kong makilala ka niya na mayroong kislap ng pag-ibig sa iyong mga mata. Katulad ngayon,” katwiran nito habang minamasdan ang kanyang mukha.

“Gusto kong wala siyang masabing hindi maganda tungkol sa aking mahal na esposa,” dagdag pa ni Jett habang masuyong hinahagod ng tingin ang kanyang leeg at balikat.

“Hindi siya naging mabuting ina sa akin nung bata pa ako ngunit alam kong mahal niya ako — in her own way.”

“Oh, I’m sorry, Jett.” Naunawaan ni Fria ang ibig ipahiwatig ni Jett. “Natitiyak kong magbabago siya kapag nakita na niya ang apo niya,” dagdag niya sa isang positibong tono.

Ngumiti ang lalaki sa kanya. “Sana nga, Fria Vida. Sana nga ay maturuan mo rin si Mama kung paano ang magmahal at magpahalaga sa ibang tao.”

“Matanggap kaya niya si Venus?”

Napasinghap si Fria nang hubarin ni Jett ang suot niyang negligee.

“Sigurado ako.”

Inalis naman ni Fria ang pang-itaas na padyama ni Jett.

“Oh, Jett, magiging kumpleto ang kaligayahan ko kapag nagkagayon!” bulalas ni Fria.

“Malaya kang nagdesisyon ng gusto mo Fria. Hindi kita sisikilin. Ang iyong tapang at lakas ng loob ang unang umagaw ng paghanga ko para sa iyo.”

“Lumalabas ang pagiging matapang at malakas ko para sa mga mahal ko sa buhay,” sambit niya, maluha-luha na ang mga mata.

“Nandito na ako maging matapang at malakas para sa ating dalawa, Fria. Sapat na sa akin na mahalin ka at ibigin sa araw at gabi ng ating buhay,” pahayag ni Jett.

“Oh, Jett, Jett… I will love you until the end of time.”

“My dearest wife, my heart is yours forever.”

*** WAKAS ***

Click Here – LADY ROMANTICA TABLE OF CONTENT

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age