Married a Golddigger-3

“At marami kang perang puwede nating bawasan ng kaunti para sa pagpapaopera ng munting ugat sa puso ng paslit.”

Umiling-iling si Jet.

“Uncle Ted, hindi ko kayang bilhin ang ganyang responsibilidad. Marami akong ginagawa sa ngayon. I could write you a check now, pero hindi ang mag-alaga ng isa sa mga pasyente ninyo dito. Tell me, magkano ba ang kailangan ng batang ito?”

Ang kanyang tiyuhin naman ang napailing-iling.

“A, Jett, huwag kang masyadong maging sinikal, iho. Kung pinansiyal lamang ang maibibigay mo, baka hindi rin makatulong. Kaunting panahon na lang ang natitira. Hindi kami sanay maglabas-masok ng bansa. “

Hindi umimik si Jett. Nilagok niya ang laman ng kanyang baso.

“At masyadong maselan ang kalagayan ng bata upang matagalan pa sa pagsakay sa mga pampasaherong eroplano. Hinihiling ko ang iyong personal na atensiyon dahil kailangang-kailangan,” paliwanag ni Uncle Ted sa nang-aamuking tono.

“Kakausapin ko si Nilo, ang aking personal assistant,” wika ni Jett.

[Want to read the Start of Stories Online titled – MARRIED A GOLDDIGGER…? Click Here!]

“Hindi si Nilo ang hinihingan ko ng tulong, Jett,” matatag na tanggi ng kanyang tiyuhin. “Ikaw.”

Nagsimulang maningkit ang mga mata ng binata.

“Nagsisimula ka na naman ba, Uncle Ted!” tanong niya sa matiim na tono.

Nanatiling inosente ang anyo ng matandang lalaki.

“Paano ko masisimulan ang isang bagay na hindi mo pa tinatapos? Ngayong binanggit mo ang tungkol sa bagay na iyon, masasabi ko nang si Venus ay kasing-edad ng iyong anak ngayon kung ito ay nabuhay noon.”

Nagtagis ang mga bagang ni Jett. “Damn,” asik niya sa kanyang sarili. “Okey, I’ll think about it, Uncle Ted. Goodbye for now, okey?”

“Kailan ka tatawag?”

“Bukas.”

“Make it tonight, Jett,” utos ni Uncle Ted sa malumanay na tono.

Pumikit si Jett habang tumitingala.

“Okey, tonight.”

Papalabas siya nang muling tinawag ng tiyuhin ang kanyang pangalan.

“Jett, I’m srorry sa mga sinabi ko. Kailangan kong sabihin ang mga iyon upang makumbinsi kita.”

Luminga ang binata at ngumiti nang mapait.

“No need to apologize, Uncle Ted. Bye.”

Naglalakad siya sa damuhan patungo sa parking lot nang mapasulyap siya sa gawi ng ospital.

Nakita niya ang isang babae na mayroong balingkinitang pangangatawan at malungkot na mukha.

Nakapagtataka ngunit naramdaman niya ang lumbay na naghahari sa katauhan nito.

Bago pa niya na kuwestiyon ang tungkol sa bagay na, humahakbang nang paiba ng direksiyon ang kanyang mga paa. Patungo na siya sa kinaroroonan ng babae.

Hindi niya inaasahan na wala sa paligid ang isipan ng babae kaya hindi niya akalain ang tuloy-tuloy na paglalakad nito kahit na malapit na siya rito.

Nagkabungguan sila dahil hindi siya naka-preno agad. Mabuti na lang nahawakan niya ito sa mga braso bago bumagsak sa semento.

Nang magtama ang kanilang mga mata, lalong nakaramdam ng kakatwa si Jett.

Parang nalulunod siya habang hinihigop ng kung anong magneto ang kanyang kamalayan. Nakatitig pa lang siya sa babae, ah?

Paano na kaya kung…… Ipinilig niya ang kanyang ulo upang mapalis ang sumaging eksena.

Pati na ang kanyang natural na ugaling impulsibo.

Ganitong-ganito ang kanyang naramdaman nung una niyang makita si Marie noon…!

Pumiksi ang mental na bahagi ni Jett. Inuutusan siyang iwan na ang babae at lumayo na agad sa lugar na iyon ngunit umalma ang kanyang kalooban.

Sa unang pagkakataon, matapos ang limang taon, ang kanyang puso ang nasunod.

Inakay niya sa isang bench ang babae habang inaayang mag-dinner. Nagmistula siyang tinedyer na pinagbigyan sa unang date!

Ang tanging pagkakaiba, malinaw na nababasa ni Jett ang nasa mga mata ng babaeng nagngangalang Fria Vida Reynes.

Gusto nito ang kanyang kayamanan!

‘You want my money. I want your body,’ bulong ni Jett sa kanyang sarili habang nagmamaneho.

Bahagya niyang ikinatutuwa ang pagbabalik ng kontrol ng kanyang isipan.

Hindi puwedeng mawala uli ang kanyang wisyo tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa kanyang mga emosyon.

Gusto niyang isipin na pagnanasa lang ang kanyang nadarama ngunit hindi niya magawang kumbinsihin ang kanyang bahagi na nanatiling nakahiwalay, magmula nang mawala ang kanyang mag-ina.

Si Marie at si Johnny…

A, kung bakit kasi binanggit pa ni Uncle Ted ang tungkol sa batang pasyente nito! paninisi niya sa tiyuhin habang binabaybay ang daan patungo sa kanyang mansiyon.

Palihim niyang sinulyapan ang babaeng nakasiksik sa passenger’s seat.

Aalamin niya kung anong meron ang babaeng ito na wala ang ibang mga babaeng napaugnay na sa kanya nitong mga huling taon.

Papasok ang sasakyan sa matataas na gate nang tila matauhan si Fria mula sa kanyang malalim na kinasadlakan.

Parang bigla niyang napagtanto na mapanganib ang kanyang gagawin. Hindi niya kilala ang lalaking sinasamahan niya.

Nagnakaw siya ng sulyap sa gawi nito. Aristokratiko ang hubog ng mukha ni Jett Gabriel.

Mataas ang intelihenteng noo at matangos ang ilong. Dominante rin ang hubog ng bibig at baba at panga nito.

Para bang walang bahagi ng lalaki na hindi matigas. Para bang walang parteng malambot sa karakter nito.

Luminga sa kanya ang lalaki. Naramdaman ang kanyang pagtitig.

“Nababago na ba ang isip mo?” tanong nito, tila naghahamon ang tono.

Napapatda si Fria. Nataranta siya na hindi niya mawari. Umiling siya kahit na ibig niyang tumango.

“M-may dapat ba akong ikatakot?”

Matagal na hindi umimik ang lalaki bago tumango. Nakaparada na sila sa tapat ng malaking bahay na sa mga pelikula lamang niya nakikita.

“Meron, Fria, pero hindi pa sa ngayon.”

Nahati ang kanyang atensiyon. Napatitig siya sa mala-palasyong istruktura.

Hindi siya makapaniwala.

‘Bakit may mga taong nasasalo ang lahat ng suwerte sa buhay?’ tanong niya sa kanyang sarili. Hindi mapigil ang paghihinampo sa nasa Itaas.

“This is my first house,” pahayag ng lalaki. Tila sinasadyang magpa-impress.

“Ang aking ikalawa ay ang nasa Tagaytay. At ang ikatlo naman ay nasa Cebu. Mayroon din ako sa Davao, sa New York, sa Japan, at sa Australia.”

Napangiti ito nang hindi mapigil ni Fria ang panlalaki at ang pamimilog ng kanyang mga mata.

“Nakakainggit ka naman, Mr. Gabriel,” pahayag niya sa nanaghiling tono.

Natigilan si Jett Gabriel. Nailang naman si Fria. Nalipat sa lalaki ang kanyang buong pansin.

Napanood niya kung paano ikinubli ng kaharap ang mga emosyon na sandaling nagsalimbayan sa ekpresyon nito.

MARRIED A GOLDDIGGER-4

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age