Married a Golddigger-5

At pagkatapos, kailangan niyang mamrublema sa pambili ng gamot at sa magiging kinabukasan ng paslit.

Nagsisisi na talaga si Fria. Mayroong ibig umampon sa kanyang kapatid noon. Isang mag-asawang ubod nang yaman.

Ayaw niya dahil naipangako niya sa kanyang ina na aalagaan niya ang bata.

Nagbitiw siya ng salita na siya mismo ang magpapalaki sa kanyang kaisa-isang kapatid…

Ngunit nagkamali siya nang pilitin niyang tuparin ang pangakong iyon.

Nasa bingit na ng kamatayan ang batang isinumpa niyang mamahalin at papangalagaan.

Hindi niya namamalayan na namamalisbis na ang luha sa mga pisngi niya habang binubuksan ng malungkot na musika ang kanyang puso at kalooban.

“Sabihin mo sa akin kung ano ang dahilan ng mga luhang iyan, Fria,” utos ni Jett nang matapos na ang tugtugin.

Humarap na ito sa kanya upang hawakan ang isang kamay niya.

Ginagap at dinama ng mahahabang daliri ang kalambutan ng kanyang palad.

[Want to read the Start of Stories Online titled – MARRIED A GOLDDIGGER…? Click Here!]

“You have the saddest eyes I’ve ever seen, Fria,” dugtong ng lalaki sa medyo paos nang tinig.

Inaarok ang kanyang mga mata.

Para bang sinisisid ang lalim ng kanyang kalungkutan.

“You’re not my type but I still want you,” patuloy ni Jett.

Seryoso ang tono at anyo na animo nagsasabi ng pinaka-importanteng sikreto sa mundo.

“I still want to kiss you like this,” bulong nito habang idinadampi ang mainit na bibig sa kanyang talukap. Upang pumikit siya.

“I still want you to hold you like this.” Nagtungo ang mga palad na tila may baga sa gitna sa kanyang likuran.

Inapuhap ang kanyang sensitibong parte doon upang darangin siya at tupukin sa pamamagitan ng paghagod at paghaplo nang magaan at marahan.

“Tell me, Fria. Sino ang nagbigay ng sakit ng loob mo?”

Humikbi ang dalaga. A, kaytagal na niyang hindi nakakarinig ng mga katagang may pag-aalala!

Kaya marahil kay dali niyang napatangay. Pagod na siya.

Gumawi ang mamasa-masang init sa kanyang pisngi. Sa kanyang mga labing bahagya nang nakaawang dahil ginawang daanan ng pabugso-bugsong paghinga niya.

Napaungol siya. “H-huwag…”

Ngunit walang kumbiksiyon ang kanyang tono.

Gusto rin kasi niya ang nangyayari. Ngayon lang siya nahagkan nang ganito kasuyo.

Ngayon lang siya nakakaramdam ng ganito kasidhing emosyon na hindi niya alam kung saan nagmumula.

“Fria, Fria, I want you,” anas ni Jett Gabriel.

Humihigpit ang pagkakayapos sa kanyang katawan habang dumidiin ang pagsiil ng halik ng bibig nito sa kanyang leeg at balikat.

Bumibilis ang pagpintig ng kanilang mga puso habang ang mga sumusunod na pangyayari ay gayundin.

Halos hindi na mawawaan ng dalaga ang kanyang mga ginagawa.

Nagpapaubaya lamang siya habang kinakalas ang mga butones ng kanyang blusa, habang ibinababa ang zipper ng kanyang palda.

At habang ibinababa ang kanyang kamison.

Wala na siyang nalalamang moral o imoral, tama o mali, habang iginigiya siya ni Jett Gabriel sa lugar ng mga sensasyon. Tuluyan nang napukaw ang kanyang sensuwalidad.

Paano’y dumating siya sa edad niyang beinte sais nang hindi man lang nakatikim ng atensiyon ng isang lalaki.

Ni hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makipagkaibigan sa mga binatang nakasalamuha sa trabaho dahil ang nakapokus siya sa pag-aalaga sa kapatid.

Pinilit niyang magmulat ng mga mata. Nais niyang tiyakin na hindi siya nananaginip lamang.

Naghinang ang kanilang mga paningin ni Jett.

At nang mga sandaling iyon, ganap na niyang naunawaan kung bakit nawalan na ng sigla ang kanyang ina sa buhay magmula nang mamatay sa aksidente ang pangalawang asawa.

‘Ibang klase pala ang pakiramdam kapag tinitigan ka ng isang lalaki at ipahayag ng mga mata nito na ikaw ay kaakit-akit!’ bulalas ni Fria sa kanyang sarili.

Parang nagsisikip ang kanyang dibdib.

Parang mapupugto ang kanyang paghinga.

Parang inililipad ang kanyang kabuuan patungo sa kungsaan…!

Muli siyang napapikit nang buong pagsuyo siyang pinangko ng matitigas na bisig upang ihiga sa mahabang sopa na nanduroon.

Mistulang gulaman na nakahandang imolde ang kanyang pakiwari sa kanyang katawan habang hinahagod ng maiinit na palad ang bawat ukab at kurba ng kanyang kabuuan.

Wala nang proteksiyong saplot ang kanyang balat kaya napakadaling matagpuan ang mga tagong pulsuhan na bukal ng mga sensasyong patuloy sa pang-aalipin sa kanyang katinuan nang mga sandaling iyon.

Nahihibang na siya…

At si Jett Gabriel ay nahihibang na rin…

Kapwa sila napaigtad nang punitin ng matinis na tunog ng telepno ang malasutlang katahimikan ng silid na may malamlam na iluminasyon.

Atsaka pa lamang tila nahihimasmasan ang dalaga. Nanghilakbot siya nang makita ang sarili na wala nang saplot halos habang malayang ipinauubaya sa mga labi at kamay ng lalaking ngayon lang niya nakita at nakilala.

Niyapos ni Fria ang sariling kahubdan habang nagmamadaling bumangon.

Nanginginig at nanlalamig ang kanyang buong katawan ngunit hindi galing sa labas ang ginaw.

Pakiramdam niya, nagyeyelo siya sa loob.

“Oh, God!” bulalas niya habang nagkukumahog sa pag-aapuhap ng mga nahubad na sapatos sa sahig na alpombra ang kanyang mga paa.

Nakita ni Jett Gabriel ang kanyang panghihilakbot. Nagdilim ang anyo nito ngunit hindi na nagsalita pa. Dinampit nito ang awditibo ng telepono.

“Hello!” bulyaw nito sa nang-abala.

Ilang sandali itong nakinig habang nakatitig kay Fria.

Hindi makagalaw ang dalaga habang nakatutok sa kanya ang mga matang enigmatiko at puno ng panganib.

“Oo, Uncle Ted, nandito nga siya,” wika ni Jett Gabriel sa kausap.

Gusto niyang magwala habang pinakikinggan ang sumunod na paliwanag ng tiyuhin ngunit nagpigil siya.

Ayaw na niyang pumangit pa lalo ang pagtingin ni Fria Vida Reynes sa kanya nang mga sandaling iyon.

At ayaw rin niyang gumawa ng anumang kapangahasan sa babae dahil baka hindi na niya makontrol pa ang kanyang susunod na gagawin.

‘God, ngayon lang ako nakaramdam nang ganito!’ bulalas ni Jett sa kanyang sarili. ‘I almost raped her!’

Tumitig siya sa babaeng iniwang nakahiga sa sopa. Nakita niyang nanumbalik na ang katinuan nito na sandaling nawasak ng mga yakap at halik niya kanina.

A, ibang klaseng babae si Fria Vida! Hindi puwede ang dating diskarte niya para mapasakanya ang babaeng ito…

Meron pa ba siyang dapat malaman tungkol sa babaeng pinagbabalakang angkinin?

MARRIED A GOLDDIGGER-6

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age