Married a Golddigger-6

Isinuklay ni Jett ang mga daliri sa maikli at medyo kulot na buhok habang ibinabalik ang atensiyon sa kausap.

“Paano mo nalamang nandito siya, Uncle Ted?” tanong niya nang magkaroon na ng pang-uusig sa tono ng administrador.

“Nakita kayo ng guard dito kanina. Magkausap kayo at isinakay mo sa kotse si Miss Reynes,” pakli ng tinig sa kabilang linya.

“Kilala ka ng guard, at kilala rin si Miss Reynes dahil palaging nandito ang babaeng iyon tuwing hapon.”

Bumuka ang bibig ni Jett upang magtanong ngunit bigla niyang nahulaan kung ano ang magiging kasagutan ng ibig niyang malaman.

“Tell me, may kinalaman ba siya sa pinag-uusapan natin?” pananalakab nito.

“If you meant, alam ba niya na inilalapit ko sa iyo ang pasyente niya — hindi, Jett.” Bumuntonghininga ang kausap niya.

“Jett, she’s out of your league. Let her go home. Sumama lang siguro siya sa iyo kanina dahil sa depresyon.”

Nag-init ang mga punong teynga ni Jett.

[Want to read the Start of Stories Online titled – MARRIED A GOLDDIGGER…? Click Here!]

“Ano’ng ibig mong sabihin, Uncle Ted?”

“Hindi katulad na ibang babae si Fria Vida, Jett.”

“Kilalang-kilala mo siya?”

Bumuntonghininga uli si Uncle Ted. “I’m not explaining myself very much, do I?”

“Nagseselos ka ba?” Sinadya niyang hinaan ang boses niya.

“Jett!”

“I’m sorry, Uncle. Okey, ihahatid ko na siya.”

Natahimik ang kausap niya.

“What about the child patient?”

“Yeah, what about that?” Muling nagbalik ang tensiyon sa kanyang mga kalamnan.

Gusto niyang itanong kung anak ba ni Fria Vida ang batang may sakit ngunit hindi tumatalima ang kanyang dila.

Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksiyon niya kapag narinig niyang anak nga ng babae iyon!

Gustong pagtawanan ni Jett ang sarili — nagseselos siya!

Nagseselos na agad siya!

Imposible!

“I mean, tutulungan mo ba siya?”

Muling tumitig si Jett kay Fria Vida. Saglit siyang nakalimot mag-isip habang pinapanood niya sa pagbibihis ang babae.

Malabo ang liwanag ng nag-iisang lampshade na nakasindi sa gitna ng silid ngunit malinaw niyang nakikita ang maputi at makinis na balat ng babae.

Hinubaran niya ito kanina, hindi ba?

“Jett?” anang ng tinig ni Uncle Ted sa awditibong nakapagkit sa kanyang teynga. “Are you still there?”

Nilunok ni Jett ang panunuyo ng lalamunan niya upang makapagsalita uli.

“Y-yes, Uncle Ted. I’ll think about — ” Napahinto siya nang yumuko si Fria para kunin ang palda sa sahig.

Sa katarantahan ng dalaga, hindi naibutones agad ang blusang isinuot.

‘God, I want her!’

“Okey, Uncle Ted. I’ll help the child.” bulalas niya bago pa niya mabitiwan ang telepono.

“Bye!” Ibinaba niya pa ang hawak bago magbago ang kanyang isip.

“Fria?”

Nakalarawan ang matinding pag-aalala sa mukha ng babae nang mag-angat ng tingin.

Nanginig pa lalo ang mga kamay nito na nagmamadaling magkabit sa kalawit ng palda.

“H-Huwag kang lalapit — ”

Pinilit ni Jett na ngumiti. Ibinulsa niya ang kanyang mga kamay na nakakuyom nang mahigpit.

“Ihahatid na kita pauwi, Fria,” sambit niya sa malumanay na tinig.

Hindi makapaniwala ang babae sa kanyang sinabi.

Sinamantala naman ni Jett ang kawalan ng tinag nito. Lumapit siya upang tumulong sa pagbibihis dito.

“Ako na,” pagpiprisinta niya. “Ako naman ang nag-alis ng mga ito, hindi ba?”

Magkahalong tuwa at pagkasabik ang kanyang naramdaman nang makita ang pamumula ng mga pisngi ng babae.

Naisip niya — Wala na akong pakialam kahit na ano pa ang nakaraan ni Fria Vida Reynes — basta akin ang bukas!

“S-Salamat,” wika nito sa nakikiming tinig. Bahagyang luminga sa kanya para ngumiti.

Hindi na napigil ni Jett ang sarili. Hindi na dapat ginawa ng babae ito.

“Oh, Fria, don’t smile like that!” ungol niya habang hinahapit ang malambot na katawan nito. “I can’t resist you anymore!”

Maraming ulit niyang siniil ng maririing halik ang mga labi ng babae.

Maraming beses niyang ginawaran ng maalab na paghagod ng kanyang bibig at dila ang mga sensitibong kalambutan ng makinis na balat ng kaniig.

“Nakakabaliw ka, Fria…” bulong ni Jett.

Ibayong satispaksiyon ang idinudulot ng panginginig ng mga kalamnan ng babae. Siya ang may dulot nito.

“A-ayoko, please!” pakiusap ng babae.

Niyapos niya nang mahigpit si Fria ngunit hindi niya magawang ituloy. Alam niyang madali lang matutunaw ang pagtutol nito.

Humugot siya ng ilang malalalim na buntong-hininga. Pinilit niyang kontrolin ang sarili.

Gustong-gusto na niyang ibalik sa mahabang sopa ang kabuuan ng babae ngunit hindi niya gustong maging madali lang ang magiging ugnayan nila ni Fria Vida.

“Give me a moment,” aniya kapagkuwan. “Ihahatid na kita.”

Lumapit siya sa wine cabinet upang magsalin ng alak. Kaunti lang para pampawala ng tensiyon.

Walang imik si Fria habang daan. Namumutla ito at parang natulala.

Nagngingitngit ang kalooban ni Jett. Wala naman siyang ginawa, a!

Isang lugar na siksikan ang mga bahay ang inuuwian ni Fria Vida. Nakarkula ni Jett na kasyang-kasya ang mga barung-barong sa bakanteng bahagi ng likod bahay niya.

Parang hindi maganda sa pakiramdam ang malamang sobra-sobra ang biyayang nasa kanya, kung ikukumpara sa ibang nakikita niya ngayon.

Parang hindi pansin ni Fria Vida ang mga taong nakatingin sa kanila habang papasok sila sa looban.

Nakayuko ito habang patuloy sa paghakbang. Kaipala, hiyang-hiya sa mga kapitbahay dahil may kasamang lalaki.

Bahagyang kumunot ang noo ng binata. Ngayon lang siya nakakita ng tipo ni Fria Vida!

Lalo siyang naibahan sa babae nang panatilihin nitong bukas ang pinto matapos siyang patuluyin sa kuwartong inuupahan na nasa silong ng isang lumang bahay.

“S-salamat sa paghahatid mo,” wika nito sa mahina at mababang tinig.

“A-at sa hapunan din.”

“Can we have a dinner tomorrow tonight?” salo ni Jett.

Matiim ang pagkakatitig niya sa dalaga. Inuutusan niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga mata.

“Susunduin kita rito ng alas siyete.”

Bumuka ang bibig ng babae ngunit walang numulas na tinig sa lalamunan nito.

“Goodnight, Fria,” walang sabi-sabing hinapit ng isang bisig niya ang beywang nito.

Hinagkan niya ng isa ang mapang-anyayang mga labi nito atsaka dali-daling tumalikod upang umalis na.

Nalilito pa si Jett sa gusto niyang mangyari ngunit natitiyak na niyang hindi siya masisiyahan ng isang gabi lang sa piling ni Fria Vida!

MARRIED A GOLDDIGGER-7

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age