Married a Golddigger-7

Naligo si Fria kahit na gabi na.

Sa unang pagkakataon, hindi niya naiisip ang problema niya kay Venus.

Nakatutok lahat sa mahiwaga at mapanganib na lalaki ang lahat ng kanyang kabuuan.

Hinilod niya ng sabon at bimpo ang kanyang balat ngunit nanatili sa kanyang pakiramdam ang pagbabagang sensasyon ng mga halik ni Jett Gabriel.

Sino ba ang Jett Gabriel na iyon?

Isang kandidato sana sa kanyang kampanyang pag-aasawa ng may pera.

Ngunit hindi siya nakahanda kanina kaya parang naisahan siya nito.

Nangunti siya agad, sa harap pa lang ng mayordoma nito!

Napailing na lamang si Fria.

[Want to read the Start of Stories Online titled – MARRIED A GOLDDIGGER…? Click Here!]

Naglabas siya ng robang kulay pula. Bigay ito sa kanilang opisina.

Kasama sa mga insentibo sa kumpanyang pinapasukan nang limang taong mahigit na ngayon, simula nang matapos niya ang kanyang kurso sa advertising arts, ang pagtanggap ng mga regalo mula sa mga pabrikang ginagawan nila ng mga patalastas.

Paborito sila ng mga damit-panloob kaya kumpleto siya sa magagandang pantulog at lingeries.

Bumalik kay Jett Gabriel ang kanyang mga isipin. Naalala niyang kailangan nila ng isang modelong lalaki.

Kung hindi siya inaalipin ng matinding tensiyon, iisipin niyang nakakatawa ang ideyang ito.

Napakayaman ni Jett Gabriel para makumbinsing magmodelo!

Nakatulugan niya ang paghahanap ng kasagutan sa kanyang mga taong nang gabing iyon.

Hindi siya kumbinsidong tulak lang ng kanyang depresyon ang pagsama niya sa lalaki.

Muntik na niyang mailugso ang kanyang puri.

Kundi lang sa pagtunog ng telepono, tiyak na nasa malaking palasyo pa rin siya hanggang ngayon. Inaangkin ni Jett Gabriel…

Nayapos ni Fria ang sarili nang magdulot ng kakatwang kilabot ang isiping ito. Para bang tama ang magpaubaya siya sa isang lalaking bago pa lang niyang nakilala!

Ngunit si Jett Gabriel ay hindi ordinaryong lalaki, bawi ng munting tinig na nasa likod ng kanyang utak.

Hanggang sa paggising kinabukasan, inuukilkil siya ng mga larawan ni Jett Gabriel.

Nagiging obsesyon na niya ang lalaki. Hindi naman marahil kataka-taka.

Ito ang unang lalaking nakahalik sa kanya. Ito rin ang unang lalaking naka-hipnotismo sa kanya.

Hindi niya maubos maisip kung paano siya napasang-ayon sa pakikipagkitang muli dito.

Pumasok siya sa opisina. Nandoon na ang kanyang assistant.

Ilang ulit na siyang na-promote kaya siya na ang in-charge sa still arts department.

May talento naman siya ngunit palaging nakasaalang-alang ang kanyang kapatid na sakitin kaya hindi siya makahataw nang husto kapag mga sideline na ang pag-uusapan.

Kalimitan kasi, mga out-of-town o di kaya’y out-of-the-country ang nag-aalok sa kanila ng malaking halaga.

Hindi siya maka-oo dahil kay Venus. Ayaw niyang iwan-iwanan kung kani-kanino ang bata sa ibang tao nang matagal.

Nagsisisi na naman siya sa mga nagdaang desisyon niya. Kung naging praktikal siguro siya noon, nakapag-ipon na siguro siya ng perang pampaopera sa kapatid!

Nasa ganitong estado ang kanyang pag-iisip nang tumunog ang telepono.

“Hello? Good morning, this is Pizzaz Arts, Incorporated,” wika niya sa telepono.

“Hello, Fria?” Tinig ni Jett Gabriel!

Muntik nang maibagsak ni Fria ang awditibo.

“S-speaking,” tugon niya kahit na alam niyang tiyak na ng lalaki kung sino siya.

“S-sino sila?” tanong niya kahit na alam na niya kung sino ang kausap.

“Fria, mag-day-off ka ngayon. Kailangan kitang makausap ngayundin.”

“P-pero — ”

“Tungkol ito sa kapatid mong si Venus, Fria,” pakli ng lalaki.

Nawalan agad ng imik si Fria. Natunaw agad ang pagtutol.

“Uh, g-ganoon ba?” Ito lang ang naisip niyang sabihin nang dahil sa kalituhan.

“Pero, p-paano mo nalaman ang tungkol sa kanya — ”

“I have my means,” pakli ng matigas na boses. “Importante ba sa iyo si Venus?”

“A-ano’ng klaseng tanong iyan?” bulalas niya Fria. “Siyempre, importante sa akin ang kapatid ko!”

“Puwes, oo o hindi lang ang gusto kong isagot mo sa akin.”

Walang nagawa si Fria kundi ang um-oo na lang.

Nagtungo siya sa kanyang boss, si Zita.

“Ma’am, kailangan ko hong pumunta sa ospital. Mayroon hong development sa lagay ni Venus.”

Nag-alala naman agad ang may edad na babae. Mayroon din itong anak na blue baby, ngunit hindi kasing-lala ng kaso ni Venus.

“Aba’y sige na, Fria. Lumakad ka na. Wala naman tayong deadline ngayon kaya medyo maluwag ang oras natin. Kahit na hanggang sa isang linggo na ka mag-leave muna. Delikado ang lagay ngayon ng bata, a?” litanya agad nito habang binubuksan ang drawer.

“Narito ang pandagdag sa gamot ng bata, Fria.”

Ngumiti ang napapahiyang dalaga. “E, ma’am, meron pa naman ho akong pera — ”

“Hala, kunin mo na ito. Ang iba rito ay galing sa mga ka-opisina natin. Mahal naming lahat ang kapatid mo,” pamimilit nito.

Walang nagawa si Fria. Kinuha niya ang sobreng kulay puti kahit na nahihiya siya.

Hindi niya alam kung bakit malakihin ang kanyang pag-uugali gayong wala naman siyang maipagmamalaki.

Katwiran kasi siya, pride na nga lang ang natitira sa kanya, ipamimigay pa niya.

Atsaka ayaw niyang isipin ng mga tao sa paligid niya na ginagamit niya ang problema upang makapanghingi sa iba.

Nagulat pa siya nang madatnan niya sa labas ng gusali si Jett Gabriel. Matiyaga itong naghihintay sa kanyang paglabas.

“K-kanina ka pa?” ang nag-aalinlangan niyang tanong dito.

Nagkibit ng isang eleganteng balikat ang lalaki. “Nandito lang ako magmula pa kanina.”

Napapatda ang dalaga ngunit hindi pa siya nito binigyan ng pagkakataon na magsalita pa. Inakay na siya nitong pahila para makasakay na sa kotse.

“Hindi ako nakatulog kagabi, Fria,” pahayag ng lalaki nang tumatakbo na ang sasakyan sa masikip na kalsada.

Sumulyap ito sa kanya nang huminto sila sa traffic light.

“Ikaw?”

“N-nakatulog naman ako,” pagsisinungaling niya.

Ngumiti nang mapakla ang lalaki. “Mayroon akong proposisyon sa iyo, Fria. Alam kong kailangan mo ng malaking halaga para maipagamot ang kapatid mo.”

Napayuko si Fria.

Napapahiya siya dahil alam na niyang nag-iisip na ang lalaki na kaya siya naging ‘easy’ kagabi dahil nangangailang siya ng maraming pera.

“Kaya kong ibigay ang lahat ng mga kailangan mo, Fria. At higit pa,” dugtong ng lalaki.

Lalong napayuko ang dalaga.

Ngayon lang siya nangunti nang ganito sa tanang buhay niya.

Oh, God, hindi ba alam ng lalaking ito na puwede na akong angkinin kagabi ng walang bayad? tanong niya sa kanyang sarili.

Naghahari ang panggigipuspos sa kanyang kalooban.

MARRIED A GOLDDIGGER-8

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age