Married a Golddigger-8

Sinapo ng isang mahabang hintuturo ang bilugang baba ni Fria upang itaas ang kanyang tingin.

“Dadalhin ko sa America si Venus,” wika nito sa seryosong tinig.

“Kasama ka doon. Maninirahan kayo doon habang nagpapagamot ang bata sa pribadong hospital.”

“B-bakit — ?”

Tumaas ang makakapal na kilay. “Ano’ng bakit?”

“Bakit mo gagawin ang ganyan para sa amin?”

Saglit na tumahimik ang lalaki. Kunwa’y nag-iisip ng isasagot sa kanya.

“I desire you, Fria Vida. Naniniwala akong mayroong mga bagay sa mundo na hindi puwedeng ibigay nang libre.”

“A-at ano naman ang mga bagay na puwedeng malibre?” tanong niya kunwari habang pinapalis ang di-inaasahang kirot na sumibol sa kanyang kalooban.

[Want to read the Start of Stories Online titled – MARRIED A GOLDDIGGER…? Click Here!]

“Hindi ko alam kung ano na ang mga iyon, Fria. I never had a free ride in my life before. Lahat ng mga bagay na nasa akin ay binabayaran ko ng mahal,” tugon ng lalaki sa seryosong tinig.

“A-ano ang magiging kapalit ng pagtanggap ko sa alok mo?”

“Ikaw.”

“G-ganoon lang?”

“I’ll buy you anything you want, Fria, while were together, pangako ng lalaki.”

Napailing ang dalaga.

Natutukso siyang sumang-ayon ngunit hindi diya dapat magpadalus-dalos. Kailangan niyang siguruhin ang kinabukasan ng kanyang kapatid.

Kung siya lang siguro ang nakataya, hindi na siya magdadalawang-isip. Labis ang atraksiyong nadarama niya para lalaking ito.

“H-Hindi ko matatanggap ang alok mo kung hindi tayo magpapakasal!”

Napamaang ang lalaki. Hindi inaasahan ang pagtanggi niya at ang paghingi niya ng kondisyon.

Kung tutuusin nga naman, wala siya sa posisyon upang gawin ang ginawa niya.

“Kasal?” bulalas ng lalaki. “Gusto mo ng kasal?”

Tumango si Fria. Kahit na nanliliit siya, dapat niyang ituloy ang kanyang nais.

“Matagal na gamutan ang kailangan ng kapatid ko, Mr. Gabriel! Hindi ako dapat magtiwala sa salita mo lang. Paano kung magsawa ka sa akin bago matapos ang pagpapagamot niya?”

Umiling ang lalaki. “Hindi ako magsasawa agad sa iyo, Fria,” pakli nito.

Matigas ang pangako sa malamyos na tono.

Parang gustong manlambot ni Fria nang mga sandaling iyon. Nirarahuyo siya ng mga mata ng lalaki. Ipinaaalala ang mga sensasyon na umalipin sa kanyang kabuuan kahapon.

“K-Kailangan kong makasiguro, Mr. Gabriel.” Yumuko na lang siya upang makaiwas ng tingin.

“Makasiguro,” ulit ng lalaki. “Kailangan mo ng security?” paniniyak nito. “Ang ibig kong sabihin, pera lang ang nasa mo sa akin kung sakaling magpapakasal ako sa iyo?”

“W-who doesn’t?” Nag-apoy sandali ang mga pisngi ng dalaga bago muling nagbalik ang pamumutla. Pinilit niyang itango ang kanyang ulo.

“Kapag magaling na si Venus, papayag kang magpa-annul ako?”

“O-of course,” salo agad ni Fria. “K-Kung gusto mo, mayroon akong pipirmahang papeles na nagsasabing tanging ang pagpapagamot lamang ng aking kapatid ang tatanggapin kong pera mula sa iyo. Hindi ako aasa ng anumang sustento — ”

“That’s ridiculous,” pakli ng lalaki. Bahagya nang nakasimangot.

“As my wife, kailangan mo ng allowance para pambili ng iyong mga kasuotan. Okey, call ako diyan sa kondisyon mo.”

Nanuyo ang loob ng bibig ng dalaga nang mapagtantong nagtagumpay siya.

Nagsugal siya kaninang tumanggi siya ngunit nanalo siya!

‘Oh, Venus magpasalamat tayo sa Diyos, kapatid ko!’ usal niya.

“Magbigay ka ng resignation letter mo, bukas. Ayusin mo na ang mga papeles ninyong magkapatid. Nandito ang opisina ng abogado ko. Magpatulong ka sa kanya upang maging madali ang lahat ng pagpoproseso.” Inabutan siya ng lalaki ng isang calling card.

“I’ll write you a check habang hindi pa kita naipagbubukas ng sarili mong account.”

Umiling si Fria. “M-may pera pa ako, Mr. Gab – uh — Jett,” tutol niya.

Kumunot ang noo ng lalaki ngunit nagpatuloy lang sa pagsulat ang mga daliri nito.

“Kailangan mo pa rin ito, by all means.”

Pinaandar na nito ang motor matapos itabi sa dashboard ang checkbook na kulay itim.

“P-puwede na ba akong bumalik sa opisina?”

Umiling ang lalaki. “Hindi pa’t pinag-day off na kita? Pupunta tayo sa kakilala kong jeweller, Fria.”

Nanlaki ang mga mata ng dalaga. “J-jeweller? Bakit?”

“Bibili tayo ng engagement ring mo.”

“Hindi ko kailangan ang singsing — ”

“Para sa akin, kailangan.”

“Pero, hindi naman tayo tunay na magnobyo — ”

“Ano’ng hindi? Hindi ba’t magpapakasal tayong dalawa?”

Namula ang mga pisngi ni Fria.

“H-hindi ganoon ang ibig kong sabihin — ”

“Fria, stop the nonsense, okey? Nasunod na ang gusto mo. Now, let me do my thing. Detalyado at metikuloso ako sa mga bagay na pinagpasiyahan kong gawin. Tatandaan mo sana iyan,” wika ng lalaki.

Kinilabutan si Fria dahil parang may kahalong pagbabanta ang mga kataga ng lalaki.

“Mamimili rin tayo ng wedding rings,” dugtong nito nang hindi na nakapag-protesta pa ang dalaga.

Nagpatianod na lamang si Fria.

Nalulula siya sa dami ng naggagandahang mga singsing.

Ngayon lang siya nakakita nang ganito karaming mamahaling alahas.

“Ano ba ang gusto mo? Diamond? Ruby? Sapphire?” tanong ni Jett Gabriel sa kanya.

“I-ikaw na ang bahala,” tugon niya. Hindi siya makatingin nang diretso sa mga batong nagkikislapan sa ilalim ng ilaw.

Dumampot ng isa si Jett. Isinuot sa kanya. Sinipat-sipat sa iba’t ibang anggulo ang kanyang kamay bago hinugot uli ang singsing.

Ilang ulit na nagpalit-palit ang mga singsing na may iba’t ibang bato at disenyo bago nakatagpo ng gusto ang lalaki.

“Ito na lang ruby,” wika nito sa manedyer ng alahasan. Tila kilalang-kilala dito si Jett Gabriel.

‘Malimit sigurong mamili ng mga alahas na ipanreregalo sa mga babaeng nagiging partner,’ bulong niya sa kanyang sarila habang pinapanood naman ang lalaki sa pamimili ng pulseras, hikaw at kuwintas na para din sa kanya.

“T-tama na ang singsing na ito,” aniya nang makalingat ang manedyer.

“Kailangan mo ang mga ito kapag lumalabas tayo. Hindi puwedeng itago kita sa mga kaibigan at kakilala ko.”

“Puwede namang costume jewellery na lang — ”

Kumurba pataas ang mga aroganteng kilay ni Jett Gabriel sa tinuran niya.

“Hindi mag-aalahas ng peke ang asawa ni Jett Gabiel, Fria Vida.”

Namula ang dalaga. Napahiya na nang husto kaya hindi na nagsalita pa uli hanggang sa matapos na ang transaksiyon ng lalaki sa establisimyentong iyon.

“Nagmamaktol ka ba?” tanong ni Jett nang patungo naman sila sa isang restawran para kumain.

MARRIED A GOLDDIGGER-9

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age