Married a Golddigger-9

“Kung ibang babae ang dinala ko doon, baka mamulubi na ako ngayon,” dagdag pa nito sa himig na nanunudyo.

Hindi nagsalita si Fria. Nakatitig lang siya sa singsing na kumikindat-kindat sa kanya.

Ga-mais ang laki ng bato at dapat sana ay naging bulgar na ang hitsura ngunit dahil sa superbong pagkatapyas, naging napakagandang pagmasdan ang mapulang bato.

“Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng mga ito kapag tapos na ang ating pagsasama,” bulong niya.

Nakatutok lang kay Venus ang kanyang mga pangarap kaya hindi niya napagtanto na magkakaganito ang sitwasyon.

Nang pumayag siyang magpakasal kay Jett Gabriel, wala sa hinagap niya ang ipamimili at gagastusan din siya ng lalaki.

“Of course,” salo ng lalaki, ngunit nawala ang ngiti sa bibig na matiim. “Saan mo gustong kumain?”

“Ikaw ang bahala,” aniya habang tumatanaw sa labas ng bintana.

Dinala siya ni Jett sa isang maliit ngunit eksklusibong restawran. Bahagi ng isang five star hotel ngunit piling-pili lamang ang mga parukyano.

[Want to read the Start of Stories Online titled – MARRIED A GOLDDIGGER…? Click Here!]

Naiilang si Fria dahil naka-uniporme lang siya. Bagama’t ismarte tingnan ang kanyang blazer ng kulay puti, wala pa rin ito sa kalingkingan ng mga kasuotan ng mga babaeng naruroon.

Kumpidente ang pagkilos ni Jett habang inaalalayan siyang palapit sa lamesang naipa-reserba na nung umaga pa lang.

Nalaman niya ito dahil nabanggit ng maitre d’ ang payat ng lalaking sumasalubong sa mga panauhin upang ihatid sa reserbadong lugar.

“Ano ang gusto mong kainin?” tanong ng lalaki.

Umirap si Fria dahil kunwari lang ang pagtatanong nito sa kanya. Nagtanong ng restawran pero naka-reserba na pala!

“Ikaw na rin ang bahala,” aniya, medyo paangil.

Bahagyang napataas ang mga kilay ng lalaki bago bumaling sa weyter na naghihintay.

“Steak, well-done, with side salads. One large, one medium, okey?”

“What about wine, sir?” tanong naman ng wine waiter.

“Half bottle of red, chilled,” tugon ni Jett.

‘Hindi ako iinom,’ bulong ni Fria sa sarili. ‘Hindi ako dapat malasing.’

“So, nagagalit ka sa akin?” pananalakab ni Jett nang maiwan na silang mag-isa sa lamesa.

Pinagsalikop nito ang mga daliri at pinagmasdan ang pagdudugtong ng mga dulo.

“Of course not,” pakli ni Fria sa mariing tono. “Bakit ako magagalit sa iyo? Ikaw ang aking magiging asawa ko na tutulong sa pagpapagamot ng aking kapatid, hindi ba?”

Nagtiim-bagang ang lalaki bago muling nagsalita.

“You think, I’m too high-handed. Kung pumayag ka na lang ba na maging mistress kita, wala nang marami pang pormalidad na kailangan nating gawin.”

“Oh!” bulalas ng dalaga. Hindi mapigil ang galit.

“Ganyan pala ang gusto mong mangyari? Pini-pressure mo pala ako para pumayag na lang ako sa gusto mo, ano?”

“Ssh,” ang malumanay na saway ni Jett sa kanya habang kaswal na dinadampot ang isang baso na may lamang tubig.

“Awayin mo ako nang pasimple lang, Fria. Baka ma-diyaryo tayo pareho. Maraming reporter ditto. Nagmamatyag sa mga katulad kong may inaalagaang pribadong buhay.”

Nanggigil si Fria ngunit wala siyang magawa kundi ang magtimpi.

Ayaw rin niyang maeskandalo kaya nilunok muna niya ang kanyang pagkayamot.

Bumara iyon sa kanyang lalamunan, dahilan para hindi siya makakain nang maayos nang dumating ang kanilang pananghalian.

“Try to be practical, Fria. Inumpisahan mo na nga nang maging sigurista ka. I admire your guts, alam mo ba?” Si Jett ang unang bumasag sa kumakapal na katahimikan.

“Puwede akong tumanggi ngunit naging matapang ka. You bluffed me and you won. Ikakasal ka ngayon sa isang katulad ko na kayang bumili ng kahit na anong gustuhin mo.”

“Please,” pakiusap niya nang lalo pang sumidhi ang pagkapahiya niya sa mga sinasabi ng kaharap. “Hindi ako mercenary o golddigger.”

Ngumisi lang si Jett Gabriel. “Ganoon pa rin ang tawag sa iyo. Hindi mo naman ako mahal, hindi ba?”

“No…” Maagap na umiling si Fria.

Magagawa ba niyang mahalin ang lalaking ito? tanong niya sa kanyang sarili.

“At pera ko ang kailangan mo kaya gusto mong pakasalan kita, hindi ba?”

Marahang tumango ang dalaga. Nagbaba siya ng tingin.

Nanliliit siya sa parteng ito. Napapahiya siya nang husto.

“You don’t have the right to complain. You have to conform now because you are my fiancee,” katwiran ng lalaki sa malumanay na tono.

“You won’t lack for anything, Fria Vida. Hindi mo pa hinihingi, mapapasaiyo na.”

Napamaang siya nang marinig ito. “Laban sa kalooban mo ang pagpayag, bakit pinakikitaan mo pa ako nang maganda ngayon?”

Ngumisi uli ang lalaki. “Para masiguro kong magiging maganda rin ang pakita mo sa akin, kapag kasal na tayo,” tugon nito, paanas.

“I married a golddigger… that I desire so much.” Mas mahina ang tinig ni Jett kaya hindi siguradong tama ang narinig ni Fria.

Pero hindi siya maaaring magkamali. Nabasa niya ng malinaw ang pagnanasang nasa mga mata ni Jett habang hinahagod siya ng tingin nito.

Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong sumagot — kung may maiisip siyang isagot — dahil dumating na ang dalawang weyter.

Liligpitin na ang kanilang pinggan na hindi gaanong nagalaw. Tila nawalan din ng ganang kumain ang lalaki dahil sa pakikipagtalo sa kanya.

Parang nabaghan naman ang dalaga dahil dito.

“I’m sorry,” hingi niya ng paumanhin nang muli silang mapag-isa.

“I didn’t mean to sound ungrateful. Ayaw ko ngang matawag na golddigger kaya ayaw kong tumanggap ng mga mamahaling gamit mula sa iyo.”

“Nevertheless, ganyan pa rin ang magiging label mo. Bakit hindi ka na lang mag-enjoy?” giit ng lalaki.

“Enjoy it while it lasts, Fria. I’ll shower you with gifts because it pleases me to do it.”

Hindi na umimik ang dalaga. Sinabi na lang niya sa kanyang sarili na isasauli niyang lahat ang mga bagay na ibibigay sa kanya ng lalaki.

Ayaw niyang suriin nang husto ang dahilan ng pagmamatigas niya ngunit ang alam niya ay ayaw niyang maisip ng lalaki na kapritsosa siya at maluho.

Masagwa na nga ang ginawa niyang pamimilit dito, ayaw na niyang dagdagan pa.

Nagtuloy sila sa isang ekslusibong boutique, pagkagaling sa restawran. Hindi na nagprotesta si Fria.

Hinayaan lang niya ang lalaki sa pagpili ng mga kasuotan na ipinaparada sa harapan nila.

Metikuloso ito sa pgsuri sa mga disenyo at kulay, pati sa mga aksesorya na iteterno. Katulad ng sapatos, handbag, sumbrero, scarf, etcetera, etcetera.

Pakiramdam ni Fria magtatayo sila ng department store sa dami ng mga pinamili ni Jett.

MARRIED A GOLDDIGGER-10

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.