Mistress For Three Nights-18

A woman could easily drown in those deep, deep eyes. Ipinilig ni Lana ang ulo para lang makakawala sa mapanghigop na karisma.

“N-nakuha mo na ang gusto mo, Jude. Nagamit mo na naman ako,” she said bitterly. “Puwede ka nang umalis!”

“Damn you, Lana!” he rasped frustratedly. “Huwag mong parumihin ang namamagitan sa atin.”

“Lust is dirty!” pakli niya.

“What we feel for each other is stronger and deeper than lust!”

“Pawalan mo na lang ako, Jude,” utos niya. “You can never convince me.”

Muli niyang itinulak palayo ang matipunong katawan. “Bitiwan mo na ako, please!”

Ngunit hindi siya pinagbigyan ng lalaki.

“Jude — ”

“Shut your sweet little mouth up, Lana. I won’t let you go not until you’re crying for my mercy!”

“Jude!” Napabulalas siya dahil ginagalugad na naman ng mga daliring pangahas ang mga pribadong bahagi niya. “Jude!”

She tried to scream but his mouth swooped down to stop her.

[Want to read the Start of Stories Online titled: MISTRESS FOR THREE NIGHTS…? Click Here!]

He kissed her fiercely. Not giving a damn if he hurt her already bruised lips.

The dark flames of his desire scorched her until she blazed again.

“Love me, love me…!”

“Oh, God!” She heard him groan when her shy little tongue stroke the white, even teeth.

She was encouraged to continue. She bit his underlip tenderly.

Lalong nag-ulol ang pagnanasa ni Jude.

“Say you want me, too, sweetheart,” he whispered as he nibbled the creamy roundness of her shoulder.

Pinisil ng mga sabik na daliri ang magkabilang beywang niya.

Pahaplos na hinagod ng mga daliri ang mga balakang bago sumapo sa bilugang puwitan.

He was readying her again for another mind-destroying copulation.

She closed her eyes very tightly. Ayaw niyang makita ang masidhing pagkasabik ng katalik.

Kakambal kasi iyon ng nadarama niya habang bihag siya ng matitipunong bisig.

He was unstoppable in taking possession of her whole being. He was bent on putting his marks on her again.

“Oh, Jude!” she moaned. Napayapos siya nang mahigpit sa matipunong leeg. Inaasahan niyang bibilis na ang bawa’t galaw…

His muscles bunched when he stopped at the last second.

“I want to hear it, Lana,” he demanded forcefully. “Say it! Say you want me!”

She clenched her teeth together. She did not want to obey him this time. Gusto niyang ipakita na hindi kusang-loob ang pagpapaangkin niya rito ngayon.

That she was a reluctant participant in their lovemaking.

“Ayoko,” ungol niya. Papaling-paling ang kanyang ulo habang hindi mapigil ang pagkiwal at ang pag-angat ng kanyang balakang.

She wanted him. She was ready to burst with craving.

At alam ni Jude ang estado ng mga emosyon niya.

“Kulang pa ba?” Nakakakiliti ang magaspang na boses nang bumulong sa kanyang teynga.

His hand travelled upwards to cup her softness. His fingers pinched the engorged pebble of desire slightly before his mouth covered and laved it with his hot tongue.

“No!” she cried hoarsely. “No, please, Jude — Oh, my God! Oh, yes, yes, I want you! I want you — please! Please, take me, take me!”

She tried to halt the wild bucking of her hips. Her body was writhing shamelessly. Everything inside her was now beyond control.

“Open your eyes, woman,” he muttered exultantly. “Look at me while we make love!”

He did not move when she did not obey. Kaya napilitan siyang sumunod.

“That’s it,” he murmured encouragingly. “Open up. Give to me, sweet woman. Give everything to me!”

She was powerless to deny him. Ibinigay niya ang lahat-lahat. Wala siyang itinira para sa sarili niya.

But she did not care anymore.

She did not protest even when he made love to her again and again and again…

“H-hindi ka ba napapagod?” she asked him once when he awoke her with a series of sweltering kisses and hot caresses in the middle of the night. “Malalim na ang gabi.”

“I’ll never get enough of you, Lana,” was the simple answer. “It’s been so long, sweetheart. My hunger for you is endless!”

His ardent attention was flattering and disturbing at the same time.

This attraction between them could be fatal. This excessive lust was unhealthy.

Ganito ang naiisip niya habang nakatitig sa lalaking katabi sa pagkakahiga. Sumuko na sa pagod ang matipunong katawan. Nakatulog na sa wakas ang masigasig na mangingibig.

The bedspread was thoroughly rumpled. Their naked bodies were still joined and their limbs entwined underneath the thick quilt.

Tinangka niyang kumalas para makabangon ngunit hindi naging madali dahil mahigpit ang pagkakayapos ng mga bisig.

“Where are you going?”

Napaigtad siya nang biglang magsalita ang lalaki. Akala niya, nahihimbing na ito.

“Saan ka pupunta?” Inulit ni Jude ang tanong nang hindi siya sumagot. Bumangon na rin.

She sighed before replying. “Sa banyo. Hindi ba ako puwedeng pumunta sa banyo?” she asked sarcastically.

“I’ll go with you,” wika ng lalaki.

“Bakit pa?”

He gave her a mocking smile. “Gusto ko ring pumunta sa banyo. Hindi ba ako puwedeng sumabay?”

Padaskol na tumayo si Lana. Dinampot niya ang nightshirt na nahulog sa sahig.

Isusuot sana niya ngunit inagaw ni Jude. “Hindi mo na kailangang isuot `yan, Lana”.

“Bakit?” Nakakunot-noo na siya.

“You’ve got nothing to hide anymore,” ang patudyong tugon. Nakangiti nang papilyo. “C’mon, let’s go to the bathroom together.”

He carried her in his arms effortlessly.

“Ibaba mo nga ako, Jude!” bulalas niya.

Tumawa lang ang lalaki. Buong ingat na inilapag siya sa loob na ng shower cubicle.

“Why do you insist on fighting me, Lana?” he murmured huskily. “You’re mine forever. I’ll never let you go — now that I’ve found you!”

Pumiksi si Lana. “Hindi ako kasangkapan na puwede mong gawing pag-aari, Jude!”

“Magpapakasal tayo. Bibigyan ko ng pangalan ang batang ‘yan,” patuloy ng lalaki.

“Hindi ako magpapakasal kung ‘yan ang dahilan, Jude! Kaya kong bigyan ng pangalan ang magiging anak ko!” pakli niya.

“Tsk! tsk! You don’t have a choice, Lana. Whatever I want, I get. Remember that,” he told her gravely.

“You can’t force me to marry you!” diin niya.

“You’ve got spirit!” papuri pa ng lalaki. He was clearly taking her defiance for granted. “I like that. What more can I ask? You’re also a fiery lover!”

Umigkas ang isang kamay niya para sampalin ang nakangising mukha ni Jude. “Sobra ka na!”

Hindi umilag ang lalaki kaya tumama ang palad niya. Bumakat ang mga daliri niya sa isang butuhang pisngi.

“Satisfied now?” tanong pa ni Jude. Hindi ininda ang pananakit niya.

Hinihingal si Lana. Nabigla rin siya.

“I — I’m sorry,” sambit niya. Halos hindi marinig ang boses niya.

“Don’t be,” bawi ng lalaki. Hinahagod na ng mga palad ang kabuuan niya.

They were still naked. Her skin flushed a deep red with humiliation.

She crossed her arms and tried to hide her nudity.

“Don’t,” pigil ni Jude, paanas. “You’re beautiful, Lana!”

Tinangka niyang umatras palayo. Umiiling ang kanyang ulo at nanlalaki ang mga matang nakatutok nang diretso sa kaharap.

“Tama na, Jude,” tanggi niya. “Enough, please!”

He did not listen to her plea. He captured her mouth in a deep kiss.

She was breathless when he freed her lips.

“Jude, this is too much. It’s not healthy!”

Ngunit hinalikan lang uli siya ng lalaki. Mas malalim pa kaysa nung una.

She was trembling when he raised his head. Her eyelids were heavy. Her knees were wobbly.

Nakakawit ang mga braso niya sa matipunong batok ni Jude para makakuha ng suporta. Magkadikit ang kanilang mga dibdib, kaya ramdam niya ang malakas na pagkabog niyon.

Dahan-dahan siyang inilayo ng lalaki.

“You’re right. Too much anything is dangerous!” sang-ayon ni Jude.

Hinagkan uli ng mainit na bibig ang noo at mga mata ni Lana bago tuluyang umatras.

“You can have the bathroom to yourself,” he said with a rueful smile on his masculine face. “See you later.”

Nang napag-isa na siya, saka lang siya nakakilos.

She splashed cold water to her face to take away the numbness.

Nang mahimasmasan, saka lang siya lumabas.

Wala na si Jude sa kuwarto niya.

Kung hindi sa magulong kama, puwede niyang isipin na sa panaginip lamang nangyari ang mga erotikong eksena kanina.

Nagpalinga-linga siya sa palibot ngunit talagang wala na ang lalaki.

Lumapit siya sa bintana nang liparin ng hangin mula sa labas ang kurtina.

Nang sumilip siya sa ibaba, natanaw pa niya ang aninong umaakyat sa malaking punongkahoy na katabi ng mataas na bakod.

What shall I do to you, Jude Tierra? tanong niya sa sarili habang nakatitig sa kisame.

Matagal na siyang nakahiga ngunit walang kapahingahan ang kanyang isipan.

I won’t marry without love, Dad. Iyon ang sinabi niya noon sa kanyang ama. Parang ang tagal-tagal na.

Ganoon pa rin ba ang dapat niyang panindigan sa kalagayan niya ngayon?

Magpapakasal tayo. Bibigyan ko ng pangalan ang batang ‘yan.

Dapat ba niyang tanggapin ang proposal ni Jude Tierra?

Marriage in cold blood?

It would not be cold — but blazingly hot! They have a combustible chemistry in bed.

Pero sa kama lang ba sila dapat magkaintindihan?

A, kung anu-ano na ang naiisip ko! bulalas niya sa sarili.

Pero dapat naman talaga siyang mag-isip nang husto.

Whatever I want, I get. Remember that.

Naniniwala siyang makukuha nga ng lalaki ang anumang gustuhin nito. Sa matagal o sa madaling paraan man.

If she capitulated now — could she save face?

Pero kung papayag na siya agad sa gusto ni Jude…

Could she retain her own identity?

Hinagod ng mga palad niya ang tapat ng tiyan. Kung tutuusin, hindi na siya dapat malito.

Ang dapat na prioridad niya ay ang inosenteng bata na ibinunga ng kanyang rebelyon.

“Alright, I’ll marry you, Jude Tierra!”

Lana dropped her bombshell during lunch the next day.

“What did you say, hija?” bulalas ng Daddy niya.

“Magpapakasal daw siya kay Jude Tierra, Pablo,” tugon ng Mommy niya para sa kanya. Namumutla nang kaunti.

“Si Lana ang gusto kong marinig, Anastacia.”

Sumimsim muna ng malamig na tubig si Lana bago pinagbigyan ang nais ng ama. She was feeling nervous, too!

“Si Jude Tierra po ang gusto kong pakasalan, Daddy. Hindi si Juanito,” ulit niya.

Ipinilig ni Senyor Pablo ang ulo. Talagang hindi makapaniwala.

“Pero bakit biglang-bigla ang pagbabago ng isip mo, iha? Paano si Juanito? Masasaktan ang pobre!”

Naghagilap ng isasagot si Lana.

“Well, maybe, I like Jude better,” she lied stiltedly. “What I mean is – I — I fell in love to him–at first sight. Yes, that’s it! I’m in love with him, Daddy.”

Nanlaki ang mga mata ng matandang senyor.

“Ano’ng sinabi mo?”

“Nakalimutan n’yo na ba ang sinabi ko sa inyo noon, Daddy? I won’t marry without love.” Nadadagdagan ang lakas ng loob ni Lana, habang tumatagal.

Umaliwalas nang kaunti ang mukha ng matandang lalaki.

“At sigurado ka na bang umiibig ka nga kay Jude?”

“Opo, Daddy. Pinag-isipan ko po `yan nang buong magdamag kagabi,” tugon niya. “Kaya siguradung-sigurado po ako.”

Nagtinginan ang mga magulang niya.

“Paano si Juanito?” tanong uli ni Senyor Pablo. “Kawawa naman siya.”

“Magpapaliwanag po ako sa kanya,” wika ni Lana.

MISTRESS FOR THREE NIGHTS-19

  Copyright secured by Digiprove © 2010 Lady Romantica

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age