Mistress For Three Nights-7

Lana,” anas ng paos na boses ni Jude, “bakit ka umiiyak? Nasasaktan ka pa ba?”

Lalo siyang napahiya sa tanong ng lalaki.

At labis ding nalito at natakot.

“What is it, babe?” he murmured in a hoarse voice. “Nasasaktan ba kita?”

She was not hurt but she nodded her head. “T-tapos na, hindi ba?” tanong niya, pa-garalgal.

The powerful body became very still for a few seconds. Para bang nag-aalangan pang umalis sa ibabaw niya.

Pigil-hininga siyang naghintay sa susunod na gagawin ng lalaki.

Dagling nanumbalik ang panlalamig sa kalooban niya nang gumulong palayo ang matipunong katawan.

[Want to read the Start of Stories Online titled: MISTRESS FOR THREE NIGHTS…? Click Here!]

“Nagugutom ka na siguro,” wika ni Jude matapos magtapis ng tuwalya sa beywang. “Kukuha ako ng makakain.”

Kumilos lang si Lana, nang maiwan na siyang mag-isa. Pinilit niyang bumangon. Pinulot niya sa sahig ang nahulog na towelling robe.

She went to the bathroom to clean herself.

Nakita niya ang bestida at mga panloob sa munting lababo. Kaya iyon ang una niyang inasikaso na para bang iyon ang pinaka-importante sa kanya nang mga sandaling iyon.

After rinsing the clothes, she took a warm shower.

She soaped herself carefully. Her whole body felt sore. Her skin ultra-sensitive.

And there was a throbbing tenderness in her most secret part.

Namumula ang mga pisngi niya habang nararamdaman ang mga kakatwang kilabot na gumagapang sa buong katawan.

She felt different. She was still tingling with sensual pleasure. And yet she knew that what she did was morally wrong.

She gave her whole self to a stranger — in exchange to a thick wad of money!

She had let her body be possessed in the most intimate manner!

Ibinigay niya nang buung-buo ang sarili sa isang lalaking hindi niya kilala!

Napaiyak siya dahil sa matinding pagsisisi habang nasa ilalim ng shower. Hinayaan niyang humalo ang mga luha sa dumadaloy na tubig.

Hindi niya magawang umahon kahit na nangingiki na siya sa ginaw.

She didn’t realize that she was in a state of shock. Sleeping with unknown man was a traumatic experience for her.

Kailanman, hindi niya akalaing magagawa niya ang bagay na iyon.

Labis-labis ang kanyang pagkabigla kaya marahil saglit niyang nakalimutan ang tungkol sa dahilan ng pagpayag niyang maging imoral — minsan sa buong buhay niya!

Nasa ganito kagulong estado ang kanyang pag-iisip nang bumalik ang lalaki.

“Lana! Ano’ng ginagawa mo sa sarili mo? Gusto mo bang magkasakit — katulad ng nanay mo?” pang-uusig ng matigas na boses ni Jude.

Napapitlag si Lana nang marinig ang katagang `nanay’.

Parang saka lang napawi ang panlalabo ng kanyang isipan.

Sakripisyo o vendetta? tanong na naman ng isa sa mga munting tinig na nasa loob ng utak niya.

A, hindi pala talaga matamis ang paghihiganti! Lalo’t hindi naman alam ng kanyang Papa ang ginawang pagbebenta sa dangal na kaytagal pinruteksiyonan para maipagmalaki sa lalaking piniling ipakasal sa kanya.

Pinangko siya ng lalaki matapos pahintuin ang bugso ng shower.

“You’re crazy!” he muttered darkly. Inilapag siya nang marahan sa labas ng banyo.

Nakaalalay ang mga bisig ng lalaki sa kanya dahil mabuway pa ang tindig niya.

“Maupo ka,” he commanded curtly. Nakatiim ang mga bagang nito habang pinupunasan siya ng tuwalya sa buong katawan.

He gave her a brisk rub, from head to toes. Pagkatapos, hinila ang kumot mula sa kama at ibinalot sa buong katawan niya. Mistulang musmos si Lana habang walang imik sa pagkakaupo.

Wala pa ring sabi-sabi, pinangko uli siya ni Jude at dinala sa kabilang panig ng cabin.

Kungsaan nakahain ang isang masarap na almusal sa ibabaw ng lamesang bilog na nasa sulok.

“Kumain muna tayo,” he said tersely while depositing her onto a chair unhurriedly.

Hindi pa rin makapagsalita si Lana. Kahit na naibsan na ang ginaw niya.

“Heto ang kape.” Inilapag ni Jude ang isang puswelo na puno ng umuusok na kape. “Inumin mo `yan agad habang mainit pa.”

Naglagay ito ng ilang slices ng wheat bread sa tabi ng bacon strips at omelette na nasa pinggan na niya. “Kainin mo `yan. Bakasakaling bumalik ka na sa sarili mo.”

Sumulyap siya nang panakaw sa kaharap. Madilim na madilim ang anyo ni Jude. Para bang may kinayayamutan nang husto.

Hindi ito tumitingin sa kanya kaya nagawa niyang kumain kahit na paano.

Now that there was food in front of her, she suddenly felt hungry.

Muntik nang maubos ang laman ng pinggan nang mabusog siya.

Atsaka lang nagsalita uli ang lalaki.

“Umuurong ka na ba sa usapan natin? O nakalimutan mo na ang `tatlong-araw-at-tatlong-gabi’?”

Napakurap si Lana, bago umiling nang mabagal.

The half-naked man sighed. “Ano ba talaga ang tutoo, Lana?” pang-uusig nito kapagkuwan. “Bakit pumayag kang sumama sa akin kagabi?”

“T-tutoo ang lahat ng mga sinabi ko,” pahayag niya. “Hindi ako nagsinungaling kagabi.”

Napailing ang lalaki. “Don’t expect me to believe that!” he spat at her. “No one does a novel sacrifice for anybody nowadays!”

“Bakit ayaw mong maniwala? Ano pa ba ang puwedeng maging dahilan?” Nakahiram ng katatagan ang dalaga sa pagkamanghang nadarama.

“Come to think of it, I could’ve imagined your virginity last night. I was a bit tipsy, too. You could’ve taken me for a ride!” patuloy ng lalaki. Parang hindi siya narinig.

“At miyembro ka ng isang sindikato na nambibiktima ng mga lalaki.” Naningkit ang mga mata nito habang tinititigan siya. “I’ve been wondering. When are you goin’ to shout ‘rape’, Lana? Mamaya? Sa isang bukas? O ang kasabwat na mama san ang magsusuplong sa pulis, para sa `yo?”

Lana was staring at him dazedly. “Hindi ko alam ang sinasabi mo, Jude!” she said faintly.

His expression remained implacable. “Ang ibig mong sabihin, hindi ka sisigaw ng ‘rape’ pagkatapos ng mga nangyari sa atin?” paniniguro ng lalaki. “Hindi mo ako pagbibintangan ng panggagahasa, pagkatapos?”

Heavy waves of stark humiliation washed over her, kaya walang nagawa si Lana kundi ang umiling na lang.

“Gusto kong marinig ang boses mo, Lana.”

Dinig na dinig niya ang bawa’t pulsong pumipitlag sa mga ugat. Pati ang bawa’t kaba na dumadagundong sa dibdib.

She forced herself to speak aloud. “Hin-hindi mo ako pinagsamantalahan,” sambit niya.

“Hindi kita marinig, Lana.”

Pinilit niyang makapagsalita uli. “H-hindi mo ako ginahasa!” Pabulalas na. “Kagustuhan ko rin ang — ang lahat ng mga nangyari sa atin!”

Saka lang tumango ang lalaki. He smiled at her coldly, habang iniaangat ang isang maliit na tape recorder.

“Palagi mong iisipin na hindi mo ako mababaligtad kahit na kailan, Lana,” pahayag nito.

“B-bakit mo ginawa ‘yan?” Napatigagal siya.

“Marunong akong mag-ingat,” tugon ni Jude, pa-kaswal. “Hindi mo ako maiisahan.”

Bumuntong-hininga si Lana habang umiiling. “H-hindi ko alam ang sinasabi mo,” ulit niya, nang wala na siyang maisip sabihin.

The man did not reply. He just gave her a meaningful smile.

Tumindig ang lalaki para lumapit sa kanya. “Tapos ka na bang kumain?” Iba na ang tono nang magtanong. “Halika, trabaho na uli.”

Bago pa siya nakahuma, nahawakan na siya nito sa isang braso.

“A-ano’ng — ?”

He pulled her to his chest as his head swooped down to capture her lips in a hard kiss.

Tinangka niyang itukod ang mga siko sa malapad na dibdib ngunit wala siyang lakas para tumulak.

She had no choice but let his tongue plunder the inside of her mouth.

His hands molded her soft body into a quivering mass of compliance.

Her total surrender was unquestionably sure.

They were both breathless when the shattering kiss ended.

Nang mag-angat ng ulo si Jude, kapwa sila kinakapos ng hininga.

Ang kanilang mga mata naman ang naghinang. Habang ang kanilang mga katawan ay patuloy sa pag-aalab.

“I want you,” he muttered gruffly. “Let’s go back to bed.”

Lana became his plaything. Unwilling and reluctant but still so submissive. Sunud-sunuran lang sa lahat ng mga nais niyang gawin.

Dalawang araw na silang magkasama, nang humiling ng pabor ang dalaga kay Jude.

“Puwede ba akong dumalaw sa ospital?”

Magkatabi silang nakahiga sa kama. Yapos ng isang bisig niya ang maliit na beywang ni Lana. Pareho silang walang saplot sa ilalim ng manipis na kumot.

“Naiinip ka na ba dito?” Ang suspetsa niya, naghahanap lang ng dahilan para makalabas ang babae.

The woman sighed softly. “Ang sabi ko, gusto ko’ng dumalaw sa ospital. Baka nag-aalala na ang nanay ko.”

“O baka gusto mong magkaroon ng mga damit na pamalit? That’s a good idea,” pahayag niya habang sinasapo ng mga kamay ang malambot na balakang ni Lana.

“Lalabas tayo. Ibibili kita ng lahat ng gusto mo. But let’s make love first — I want you again…” He nuzzled the sensitive earlobe lazily.

Ibinaling ng babae ang mukha nang akmang hahagkan niya ang mapupulang labi.

“Tama na, Jude,” she refused him bitterly. “Ayoko na.”

“Binili kita, Lana,” pakli niya. “Pangalawang araw pa lang tayo ngayon. Tatlong gabi ang binayaran ko.”

Hindi umimik ang babae, ngunit hindi na nanlaban nang bihagin ng maalab na halik niya ang malalambot na mga labi.

At nagpaubaya na lamang sa kanya nang muli niyang angkinin.

The woman had a shamed look in her large eyes afterwards. Maliksing bumangon nang makalaya mula sa bigat ng katawan niya.

Sinundan ng tingin ni Jude ang babae hanggang sa makapasok sa loob ng banyo. Pumikit siya at nagtakip ng isang braso sa mga mata nang sumara ang makitid na pinto.

Jude groaned morosely. “This insatiable lust is unhealthy!” bulong niya, pagalit.

He had never been a slave to his carnal needs before! But he could not control himself when it came to that woman — a stranger!

Tinapik ni Jude ang noo niya bago pabalikwas na bumangon. “Hindi maaaring maging obsesyon ko pa ang babaeng ‘yon!” wika niya sa sarili.

Ngunit ano ba ang itatawag sa emosyon na umaalipin sa kanyang kabuuan kapag nakikipagtalik siya kay Lana?

He felt more alive than ever, every time they made love…!

Ipinilig niya ang ulo habang kumukuha ng mga damit sa closet na nakabaon sa dingding.

Lumipat siya sa katabing cabin para doon maligo.

Nang magbalik siya, tapos nang magbihis si Lana. Nagsusuklay na lang ito ng mahabang buhok.

“Hindi ‘yan ang isusuot mo,” wika niya pagkakita sa maikling evening dress na kulay pula.

“W-wala akong ibang damit,” katwiran ni Lana. Hindi tumitingin sa kanya habang nagsasalita.

Naghalungkat si Jude sa pinakaibabang drawer. May naalala siyang mga damit-pambabae na naiwan ng mga girlfriends na naiuuwi niya rito noon.

“Heto, kasya siguro sa ‘yo ‘to,” aniya habang iniitsa ang isang pares ng pink walking shorts at halter-necked white blouse.

Walang imik na dinampot ng babae ang mga saplot na nalaglag sa sahig at nagpunta sa banyo.

“Bilisan mo, Lana,” pahabol niya. Kinuha niya ang naiwanang hairbrush para suklayin ang maikli at alun-alon na buhok.

“Handa na ako.” Ilang minuto lamang ang ipinaghintay niya.

“Halika na.” Hinawakan ni Jude sa isang siko ang dalaga.

MISTRESS FOR THREE NIGHTS-8

  Copyright secured by Digiprove © 2010 Lady Romantica

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age