Mistress For Three Nights-8

Nagulat ang mga tauhan sa barko nang makita ang babaeng kasama ni Jude. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang nagkumento habang dumadaan sila.

Nakasakay na sila sa taksi nang magsalita uli siya. “Saan mo gustong mamili tayo?”

“Dumaan muna tayo sa ospital, Jude,” tugon ni Lana. Nakikiusap ang mababang tono.

“I admire your insistence,” sambit niya bago sumang-ayon. “Okey. Saang ospital ba?”

Sinabi ng babae.

“Alam ko ‘yon, bosing,” wika ng nakikinig na taksi drayber.

“Dalhin mo kami d’on,” utos niya.

Hindi na siya inimik o sinulyapan man lang ng babae habang bumibiyahe sila. Nakasiksik ito sa sulok habang nakatanaw sa labas.

Tinimpi niya ang pagkayamot.

[Want to read the Start of Stories Online titled: MISTRESS FOR THREE NIGHTS…? Click Here!]

Sandali lang ang biyahe dahil maluwag pa ang trapiko.

“S-sasama ka pa ba?” tanong ng babae nang mapansing sumusunod siya.

“Oo, sasama ako. O ayaw mo nang tumuloy?” pananalakab ni Jude.

Nagwalang-kibo na lang uli si Lana. Tuluy-tuloy na pumasok sa elevator.

Sa ika-limang palapag sila umibis.

“Maaari bang magpanggap kang isa sa mga espesyalista na interesadong gumamot sa nanay ko?”

He was momentarily surprised. “Bakit?”

“Para hindi na siya magtanong kung bakit may kasama akong lalaki.”

Naiibahan man sa narinig na kasagutan, tumango na lang si Jude. “Okey.”

“Salamat.” Nginitian siya ni Lana nang matipid. Tila ikinatuwa ang pagpayag niyang magpanggap.

And he was stunned. Dahil ngayon lang uli ngumiti sa kanya ang babae.

Simula kahapon hanggang kanina, palaging blangko ang ekspresyon ni Lana.

Kumatok muna sa pinto ng isang private ward bago humawak sa seradura si Lana.

“Sigurado kang nandito ang nanay mo?” paniniguro ni Jude.

“Oo.” Pinihit ng dalaga ang doorknob, habang tumatango.

“Lana, anak!” salubong ng payat na babaeng nakaratay sa mataas na hospital bed.

Patakbong lumapit ang babae sa pasyente. Ginawaran nito ng masuyong halik ang noo, pati ang pisnging kulubot na.

“Mommy! Kumusta po kayo?”

“Mabuti naman ako. Ikaw? Wala na ba ang sakit ng tiyan mo?”

“Uh, o-opo,” pagsisinungaling ng dalaga. “Pasensiya na kayo, Mommy. Hindi ako nakadalaw sa inyo kahapon.”

“Dapat nga ay hindi ka muna pumunta dito ngayon. Para naman nakapagpahinga ka pa nang husto. Tingnan mo nga, nangangalumata ka pa, o,” puna ng maysakit.

“W-wala po `yon, Mommy,” wika ni Lana. “Siyanga po pala, may kasama po akong duktor. Nakilala ko siya sa ibaba. Uh, naikuwento ko ang tungkol sa inyo at gusto raw po niya kayong makita.”

“Magandang araw po,” ang magalang na bati ni Jude sa pasyente.

“Espesyalista din kayo, Dok?” tanong nito sa kanya.

Umiling si Jude kahit na ganoon ang papel na ibinigay ni Lana. “Estudyante pa lang ako, misis.”

Nang ngumiti ang pasyente, nabakas niya ang malaking pagkakahawig kay Lana.

Kaya napaniwala siyang tutoo nga ang istorya ng babae.

“Mommy? Natanggap n’yo po ba ang perang ipinadala ko kay Mama Mila kahapon?” tanong ng anak sa ina.

Sumeryoso ang matandang babae. “Ipinabayad ko na kay Mila ang lahat ng perang ipinabigay mo, anak. Narito ang mga resibo.” Hinugot sa ilalim ng unan ang isang bungkos ng mga resibo. “Anak, gusto ko nang umuwi. Baka maubos ang pera mo. Tiyak na magagalit ang iyong ama.”

The younger woman stiffened visibly. But her tone remained gentle and mild.

“Mommy, dalawang linggo na lang po ang bubunuin n’yo rito. Kapag sinunod namin kayo, baka masayang ang isang buwan na ipinagtiis n’yo sa ospital, sige kayo.”

“Oo nga naman, misis,” dagdag ni Jude.

Kaya sa kanya tumugon ang pasyente. “Kuu, e, inip na inip na kasi ako dito, Dok. Atsaka, ang mahal-mahal pa dito,” pagrereklamo pa ng may edad na babae. “Tutal, magaling na ang pakiramdam ko.”

“Katulad nga ng sabi ng inyong anak, dalawang linggo na lang kayo mananatili dito,” pahayag niya. “Malaki pa ang igagaling n`yo rito, misis.”

“O, Mommy, huwag n’yong sabihin na hindi n’yo pakikinggan ang payo ni Dok?”

Muling ngumiti ang hapis na mukha.

“Naku, anak, pagpasensiyahan mo na ang Mommy. Nasasabik kasi akong makauwi na para mapaglingkuran naman kita. Hindi ko nagawa ang gayon nung — ”

“Hayaan n’yo na po muna ang tungkol d’yan, Mommy. Ipinapangako ko na magkakasama na tayo nang matagal,” pakli ni Lana. Halatang ayaw ipatuloy sa ina ang sasabihin kanina.

“Siyanga pala, may mga inuming malalamig diyan sa ref, iha. Bigyan mo ng maiinom si Dok,” alok ng pasyente. “Maupo kayo, Dok.”

Tumalima si Lana. Kumuha ito ng dalawang canned juice. At dalawang pirasong sunkist.

Ibinigay ng dalaga ang isang lata at ang prutas sa kanya bago lumapit sa kama.

“S-salamat, Jude,” bulong ni Lana bago tumalikod.

“Ipagbabalat ko po kayo,” wika ng dalaga sa ina. Puno ng pagmamahal ang masuyong tono.

Jude could not take his eyes off her smiling face. It was suffused with warmth. Her cheeks were pink and her eyes were sparkling with happiness.

Habang nakamasid siya sa mag-ina, may nadarama siyang kakatwa. Para bang may ibig matunaw sa kanyang kalooban.

Feeling disturbed by the fanciful thought, tumindig siya para tumanaw sa labas ng bintana.

Naibulsa ni Jude ang orange nang wala sa loob habang sinisimsim ang laman ng canned drink.

He was watching the busy street below but he was seeing the naked body of Lana in his mind’s eyes.

Matapos ang sandaling pakikipagkuwentuhan sa pasyente, tinawag siya ni Lana.

“Uh, Dok? Kakausapin n’yo pa po ba si Mommy?” tanong ng dalaga sa kanya.

Lumapit si Jude sa hospital bed. “Sa ibang araw na lang siguro, mukhang pagod na ang pasyente,” pagdadahilan niya habang nakangiti nang pormal. “Maaari ba akong magbalik dito, misis?” hiling pa niya kunwari.

“Aba, opo, Dok!” ang natutuwang tugon sa kanya.

“Salamat naman po, misis. Magpapaalam na ako sa inyo. Maraming salamat sa malamig na inumin.”

Ngumiti rin siya kay Lana. Makahulugan iyon.

Na tinanguan naman nang pasimple.

Ibig sabihin, maghihintay siya sa labas ng kuwarto.

“Salamat po uli, Dok,” sambit ng dalaga.

Ilang minuto pa siyang nagpalakad-lakad sa koridor habang naghihintay, bago iniluwa ng pintuan ang babae.

Hinawakan niya agad ang isang siko ni Lana.

If he was thinking straight, he would notice the possessive way he held this woman.

“May dadaanan ka pa ba?” tanong niya nang nakasakay na uli sila sa elevator.

Umiling ang babae. She seemed suddenly shy of him. “W-wala na,” sambit nito. “Salamat at pinagbigyan mo ako, Jude.”

He did not answer immediately. “I’d expect something in return,” he said meaningfully.

Yumuko lang ang babae. Hindi siya tinugon. Pero nakita niya ang pamumula ng mukha at pati ng leeg.

Nagtungo sila sa isang shopping mall. Ibinili niya ng ilang pirasong damit na mamahalin ang babae.

He bought a pair of diamond earrings and a gold necklace with a diamond pendant impulsively.

“P-para kanino `yan?” Lana asked him apprehensively.

“Para sa `yo.” Inalis niya ang lock ng golden chain. “Come here. Isuot mo na.”

Umiling ang babae. “Hindi mo na dapat binili ‘yan, Jude,” tanggi nito. “Hindi ko kailangan ang magsuot ng alahas.”

“You’ll wear it for me,” he insisted in a final tone.

Walang nagawa ang babae kundi pumayag nang ipilit niya ang mga expensive trinkets.

Ipinasuot din niya ang isa sa mga bagong biling bestida. “Kakain muna tayo bago umuwi.”

Madilim na ang langit nang makalabas sila. Sumakay uli sila sa taksi para magpahatid sa piyer.

Inakbayan niya si Lana nang nakaupo na sa sila sa likuran ng sasakyan.

Nang hindi tumutol ang dalaga, hinapit ng isang braso niya ang beywang at hinapit palapit hanggang sa magkadikit na ang kanilang mga katawan.

They were both silent. But he could already feel the low fires of desire that burned inside him slowly.

It was an effort to stop himself from ravaging her there and then.

Kaya nainip siya nang husto sa biyahe pauwi. Inabutan pa kasi sila ng rush-hour traffic.

“Sir Jude.” Tila inaabangan siya talaga ni Dolfo.

“Ano ‘yon?” Kunot-noo agad siya.

Nagkamot ng ulo ang malaking lalaki. “Sasabihin ko lang na dumating na ang order nating mga spare parts,” tugon nito.

“Ininspeksiyon n’yo bang mabuti?”

“Oo, sir.”

“Mabuti.” Tatalikod na sana si Jude ngunit nagsalita pa uli ang tauhan.

“Sir Jude… Puwede ba kaming lumabas uli mamaya?”

He nodded impatiently. “Basta’t may matitirang bantay, Dolfo. Puwedeng-puwede.”

Nagkamot ng ulo ang kaharap. Habang pasimpleng sinisipat si Lana.

“May pera pa kayo?” tanong niya.

“Oo, sir.”

“Wala ka nang itatanong?”

Tumango si Dolfo. Nakangisngis na.

“Tapos ka nang tingnan ang kasama ko?” dugtong pa niya.

Nagkamot uli ng ulo ang tauhan. “Bistado pala ako.”

“Siguraduhin mong may maiiwang mga bantay dito mamaya,” habilin uli ni Jude bago nagpatuloy sa pagpunta sa kabino.

“Champion ang chicks ni Sir, ano?” Naulinigan pa niya ang sinabi ni Dolfo sa mga kasama.

Pagdating na pagdating nila sa kabino, niyapos niya nang mahigpit ang malambot na katawan ni Lana. Siniil ng maririing halik ang mga labing singtamis ng ubas.

Katulad nang dati, walang pagtutol ang babae.

Isa-isang naalis ang mga saplot nila sa katawan habang patungo sila sa kama.

He was like a man left behind in the desert. His thirst for her was so huge, he almost went berserk.

Wala siyang sinayang na sandali. Hindi niya tinangkang pigilin ang pagkasabik. At lalong hindi ikinubli ang masidhing pagnanasa.

He just let his rampant needs controlled his actions. His raging lust dictated every undulating motions.

“Ano’ng ginawa mo sa `kin, Lana?” anas niya habang nagniniig sila. “Bakit nagiging obsesyon na kita?”

The woman did not reply because he did not wait for it…

Lana woke up first, on the morning of her last day as a hooker.

The man who bought her three nights was still sleeping.

Buong ingat siyang bumangon upang hindi ito magising.

Pero parang imposibleng magising pa ang lalaking ito.

He should be very, very tired after the way he made love with her. He was almost impossible to satiate.

Kahit na sa kalaliman ng gabi, nagigising na lang siya sa mga halik ni Jude.

Minsan nga, naalimpungatan na lang siyang nasa aktong magsisimula na ang pag-angkin sa kanya.

Nag-init ang buong katawan niya sa mga erotikong alaala.

She could never forget this stranger.

The man was unbelievably unsurpassable as a virile and an imaginative lover!

Her whole body flushed with embarrassment as she remembered all the sensuous acts they did together.

Nagdumali siyang mag-shower. Pero ingat na ingat pa rin sa pagkilos.

Plano niyang tumalilis na lang sa pag-alis. Hindi na siya magpapaalam.

Tutal, buo na ang bayad na natanggap niya.

Ngunit nang lumabas siya mula sa banyo, nakaabang na ang lalaki.

Nakatayo si Jude sa tapat ng isang bintanang bilog habang humihigop ng mainit na kape.

He was wearing a pair of scruffy jeans and a few beads of water droplets on the muscled shoulders and chest. His skin was lightly tanned and was glistening like antique gold under the morning sun.

“Going somewhere, Lana?” tanong ng sarkastikong tinig. “I bet, hindi ka na sana magpapaalam sa akin?”

“Tapos na ang kontrata ko, Jude,” she pointed out to him calmly. “Uuwi na ako.”

“Paano kung gusto kong gawing isang linggo ang kontrata natin?”

MISTRESS FOR THREE NIGHTS-9

  Copyright secured by Digiprove © 2010 Lady Romantica

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age