No Honeymoon Marriage-4

Nagbubukangliwayway nang ganap na matuyo ang mahahabang alon ng itim na buhok ni Alejandra. Nakatapis pa rin ng tuwalya ang katawan, lumapit siya sa bintana para tanawin ang nagliliwanag na kalangitan.

‘Sorry, Papa,’ bulong niya, sabay hugot ng malalim na buntonghininga.

Ganap nang nakasikat ang haring araw nang manumbalik ang lumipas na antok at pagod. Saka lang siya lumapit sa kama upang mahiga. Ilang saglit pa lang na nakapatong sa unan ang ulo niya, mahimbing na agad ang kanyang pagtulog.

Halos maghapon siyang nakatulog. Nang magising ay pasado tanghalian na. Tila ginising nga siya ng kumakalam na sikmura.

Inut-inot, bumangon si Alejandra. Hinihimas niya ang tiyan. Nakahubad siya sa ilalim ng manipis na kumot dahil inalis ang tuwalya. Ngunit laking gulat nang matuklasang may suot na siyang isang kamisetang panlalaki.

“P-paano’ng — ?”

“Good afternoon, Ali,” bati ng boses ni Kyle mula sa kabilang panig ng kama. Ginamit ang childhood nickname niya.

Nanghilakbot si Alejandra pagkakita sa lalaking nakahiga rin sa kama.

“A-ano’ng ginagawa mo dito?” bulalas niya, sabay daklot sa kumot para hilahin pataas hanggang sa tapat ng baba. Nanlalaki ang kanyang mga mata.

Bumangon rin si Kyle. Sumandal sa headboard. Humalukipkip habang pinapanood ang pagkukumahog niyang magtakip ng sarili.

“Don’t worry, you’re more decent now than earlier,” wika nito. Magaan at mapanudyo ang tono.

[ Want to read the Start of Stories Online titled: NO HONEYMOON MARRIAGE…? Click Here!]

Nilunok ni Alejandra ang pagkabigla para makapagsalita.

“S-sino ang n-nagsuot sa akin nito?” tanong niya. Bahagyang iniangat ang isang braso para ipakita ang maluwang na manggas ng kamisetang puti.

“Ako.”

“P-paano ka nakapasok dito?”

Ngumiti muna ang lalaki bago tumugon. “I am the master of this house, Alejandra. Of course, I have the master keys.”

Hindi niya natagalan ang mapang-arok na mga titig ni Kyle. Binawi niya ang tingin.

“Uh, d-dapat ay ginising mo na lang ako,” aniya habang umaatras para makarating sa gilid ng kama.

“You were sleeping like a babe. Nanghinayang akong sirain ang mahimbing na pagtulog mo,” paliwanag ni Kyle. “Nag-alala ako nung madatnan kitang, uh, walang saplot kaya naisip kong bihisan ka. Nagkamali ba ang concern ko? Do you sleep in the raw?”

Sunud-sunod ang pag-iling ni Alejandra, kahit na tutoo ang hinuha ng lalaki.

“W-wala kasi akong makitang damit na isusuot kanina,” tugon niya, paiwas.

“Nagkamali ka kasi ng pinasok na kuwarto,” wika ni Kyle. “Nasa kabilang panig ng mansiyon ang silid na nakatoka sa ‘yo. Kaya nand’on ang mga gamit mo.”

“G-gan’on ba?” Maingat siyang tumindig. Nakabalot na ng kumot ang buong katawan, kahit may kamiseta siya. Wala siyang damit-panloob kaya parang nakahubad pa rin ang pakiramdam.

“I’ll take you there,” aya ng lalaki. “Ipapasyal din kita sa palibot ng mansiyon. This is your home now, kaya dapat lang na magkakilanlan kayong dalawa.”

“S-sure,” tugon niya sa nanginginig at paos na tinig, “pero magbibihis muna ako — ng sarili kong damit.”

“Here. Dinalhan kita.” Dinampot ni Kyle ang ilang damit na nakatiklop. Ang nasa pinakaibabaw ay ang kulay pink na cotton brassiere at cotton bikini panties na may nakaburdang maliliit na pink roses.

Namula ang mga pisngi ni Alejandra. Halos sunggaban niya ang mga iyon upang itago agad, ngunit nagpigil lang. Wala na siyang sikreto kay Kyle dahil binihisan na nga ang hubad na katawan niya kanina.

“S-salamat.” Muntik na siyang mahirinan sa sinabi. At nais sanang lumipad patungo sa sanktuwaryo ng banyo pero nagpigil lang. Pinilit na lumakad nang marahan upang hindi mahalata ni Kyle ang matinding epekto ng maskulinong presensiya sa kanya.

“Maghihintay ako dito,” ang pabuskang pahabol ng lalaki bago niya naisara ang pinto ng banyo.

Hindi na siya tumugon. Wala na kasi siyang boses. Napasandal siya sa matigas at malamig na dingding nang mawala na sa paningin ng lalaki.

Napatitig si Alejandra sa kaharap na salamin. Nandoon ang repleksiyon ng isang babaeng tila napaka-sensuwal ang dating.

Gulu-gulo ang mahaba at medyo kulot na buhok. Namumungay ang mga matang bagong gising. Medyo maga ang mga labing pulam-pula. Ang mga pisngi ay namumula mula sa pagtulog.

Napakurap-kurap siya dahil hindi makapaniwalang siya ang erotikong nilalang!

Dali-dali niyang binawi ang tingin. Agad siyang yumuko upang maghilamos sa lavatory sink.

Sinabon at binanlawan ang mukha, leeg at mga braso, bago nagsipilyo ng mga ngipin. Matapos suklayin at itali ng panyolito ang mahabang buhok, saka lang niya isinuot ang mga damit-pamalit.

Hubad sa anumang kolorete ang kanyang mukha, nang muling humarap sa lalaki. Ngunit wala siyang magagawa dahil kahit na isang butil ng pulbo ay wala siyang makita sa palibot ng banyo.

“Ready for the house tour?”

Nakatayo si Kyle sa tapat ng bintana. Nakapamulsa habang nakatanaw sa labas. Luminga ito at humakbang palapit sa kanya nang maramdaman ang pagbabalik niya.

[Check out more captivating Romantic Love Stories Online by LADY ROMANTICA… Click Here!]

Tumango siya. Nakakapit ang mga daliring nanginginig sa maluwang na laylayan ng summer dress na kulay dilaw. Tig-isang tirante na inilaso lamang ang tanging proteksiyon ng mga balikat kaya halos hubad, pati na ang gawing itaas ng mayamang dibdib.

Ayaw niyang isiping nagtagal sa pagtitig doon ang mga mata ni Kyle pero parang napapaso ang sensitibong balat niya.

“Uh, puwede bang kumain muna bago tayo mamasyal?” hiling niya para maibaling ang atensiyon ng lalaki.

“Sure. I was about to suggest that. Naunahan mo lang ako. ‘Lika na muna sa ibaba.”

Napapitlag siya nang hawakan ng mahahabang daliri ang isang braso niya. Para siyang nakuryente. Naghatid ng kiliti ang gumapang na kilabot sa sensitibong balat niya. Nilikha ng mainit na palad ni Kyle ang mga kakaibang sensasyon.

“S-susundan na lang kita,” ang pautal na wika niya matapos ikawala ang bisig. Pilit ang ngiti niya. Mailap ang tingin. “M-marunong naman akong lumakad mag-isa.”

“You can’t stand my touch anymore. Samantalang noon…” obserba ng lalaki.

“Iba noon, iba ngayon,” paliwanag niya. Pilit ang kalma ng tono.

“Bakit kaya?” Makahulugan ang maikling tanong pero inignora ni Alejandra.

“Dahil hindi na nga ako bata,” pakli niya, papiksi. “Will you stop needling me? Unang araw ko pa lamang dito.”

“I’m sorry,” agap ng lalaki. “Hindi ko sinasadyang inisin ka.”

“Hindi ko akalain na malaki na ang ipinagbago mo,” bawi ni Alejandra, pa-ingos. “O naitago mo lang ang ugali mong mapang-asar dahil hindi naman tayo magkasama sa bahay noon?”

“I guess so.” Ikiniling ni Kyle ang ulo habang napapakamot sa batok. Humihingi ng dispensa ang ngiting para sa kanya. Parang biglang bumalik ang batang lalaking pilyo at listo sa mga larong maliksi.

Dagling nabura ang lahat ng inis ni Alejandra. Hindi niya napigil ang ngiting sumilay sa bibig. Paano’y napukaw din ang batang babaeng pilya at lista rin sa pagsali sa mga larong maliksi.

“But I think, nakalimutan mo na ang malimit na pagpapaiyak ko sa ‘yo noon?”

“Mga away-bata lang naman ang mga ‘yon, e,” pagkikibit-balikat niya.

“I missed those carefree days, believe it or not,” patuloy ni Kyle. “Masyadong maraming problema sa adult world. Maraming kumplikasyon ang tutoong buhay.”

“Masyado kasing mabigat ang mga responsibilidad at obligasyon mo,” sambit niya.

“I enjoyed the challenges,” pag-amin ni Kyle.

“I bet,” sang-ayon niya. “Even at a young age, you’re already a high-achiever.”

“Masarap ang pakiramdam kapag nagtatagumpay na tapusin ang isang mahirap na gawain.”

“Katulad rin ng pakiramdam ng isang pintor kapag natatapos ang isang obra maestra.”

“You’re a good artist, by the way,” papuri ng lalaki.

Nabigla si Alejandra. “I’m not fishing for compliments — ”

“I know.”

Habang nag-uusap ay lumalakad sila. Kasalukuyan na silang pumapasok sa maaliwalas na kumedor.

“You have a nice house,” ganting-papuri niya para maibalik ang magandang epekto ng magaan na pag-uusap. “Ikaw ba ang pumili ng istilo at disenyo?”

“Oo, pero may inspirasyon. I have someone in mind when I chose the plans for this house.”

Si Candice?

Dagling pumakla ang panlasa ni Alejandra nang maalala ang babaeng arogante at alembong. Ano kaya ang naging reaksiyon nito kagabi?

“By the way, kumusta si Candice?” Walang abug-abog ang pagnulas ng katanungan mula sa bibig niya. “Pumayag ba siyang maging mistress ng isang married man?”

May rumehistrong emosyon sa mukha ni Kyle pero saglit lang ang pagsagi niyon. Nawala agad bago pa niya nabasa.

[Want to Check out more Romantic Love Stories Online in the LadyRomantica SITEMAP? Click here.]

“Hindi ko girlfriend si Candice,” pahayag nito pagkatapos siyang ipaghila ng silya. “Maupo ka. Tatawagan ko lang ang kusina para maihatid na ang pananghalian natin dito.”

“She sounds proprietorial on you,” patuloy niya nang maupo na rin sa kaharap niya ang lalaki.

“All secretaries around the business world are somewhat possessive of their bosses,” tugon ni Kyle. Magaan ang tono pero blangko ang ekspresyon.

“Oh?” Gusto sana niyang barahin ang generalization ng lalaki. Pero dumating na ang dalawang katulong na babae. May tulak na tig-isang wheeled trolley.

Kapwa sila tahimik habang inihahain ang masasarap na pagkain sa mahabang hapag.

Naalala ni Alejandra ang maraming putahe na nakalatag sa mahahabang buffet table sa wedding reception kahapon. Sa sobrang tensiyon na dinaranas, ni hindi yata siya tumikim ng kahit na ano sa mga pagkaing inihanda ng mahigit dalawampung catering services na inarkila ng mga magulang para mag-asikaso sa mga pagkain at inumin.

“Let’s set aside anybody while we eat.” Inunahan siya ni Kyle nang mapag-isa na uli sila. “Ayokong magkaroon ng indigestion sa unang araw ng pagiging married man ko, Alejandra. The situation is already abnormal.”

“Are you complaining now?” salo niya. “Ikaw ang nagsabi ng mga patakaran natin,” dagdag pa.

“I won’t ever forget that foolishness of mine,” pag-amin ng lalaki.

NO HONEYMOON MARRIAGE-5

  Copyright secured by Digiprove © 2010 Lady Romantica

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.