Prisoner of Love-18

Ang mga iyon lamang ang nagbibigay ng clue sa kung anong klaseng tao ang lalaking ito.

The thin upper lip indicated the uncompromising quality of the man.

Then the fullness of the lower one conveyed the hidden warmth and the deep sensuality of the owner.

The fierce darkness of his enigmatic eyes was another story. Hidden behind those thick lashes was the savage fire of lust.

Kathryn felt distinctively affected by her captor’s desire.

She was deeply ashamed of her reluctant arousal whenever this man looked at her with smouldering eyes!

“Papayag ako, Kathryn,” anito pagkatapos mapangalahati ang laman ng baso.

“M-may kundisyon ka na naman?” bulalas niya.

The thin nostrils of the arrogant nose flared imposingly. “May I remind you, my dear Kathryn, that you have no choice?” pang-uuyam nito.

“What is it this time?”

Want to read the Start of Stories Online titled – PRISONER OF LOVE…? Click Here!

He shrugged negligently. “Huwag kang mag-alala. Gusto ko lang masigurong hindi magbabago ang isip mo na huwag isumbong sa pulis ang ginawa kong kahayupan.”

Kathryn winced. Napangiwi siya nang marinig ang huling salita.

Naging prangka na ang dila ng lalaki dahil sa ininom na alak.

Ngunit tama naman ang katagang ‘kahayupan’, kung tutuusin.

“Ano ba ang kundisyon mo?” she asked again impatiently.

ZANDRO heaved a deep and long sigh before replying to the impatient question.

“Marry me,” pahayag niya, pa-kaswal.

“What?”

He had to smile after hearing her first reaction. She sounded exactly like her father.

“Ganyan din ang sinabi ng Papa mo nang sabihin kong magpapakasal na tayo, Kathryn.”

“W-what!” This time, the incredulity of the former co-mingled with the astonishment of the latest.

Lalong gumanda ang mga mata ni Kathryn nang mangislap ang mga iyon sa galit.

Ang mga pisngi nito na makikinis ay nabahiran ng kaiga-igayang pamumula.

“I’m very much single, don’t worry.”

“I don’t care about your status!” singhal ng babae. “I’ve never heard a ridiculous demand such as this one!”

“Ah, yes! You’re right about that. My demand was, indeed, ridiculous,” pagsang-ayon niya. “But, you see, we’re also in a ridiculous situation.”

Pumiksi ang babae.

Ayaw na nitong maniwala sa kahit na anong sasabihin niya.

Ang nais nito ay ang makalaya na.

Ngunit ayaw niyang ibigay ang kalayaan nito.

Natatakot si Zandro na baka matuluyang makawala ito kung hindi niya lalagyan ng tali.

“C’mon, Kathryn. I’m not a bad catch.”

Kitang-kita niya ang pag-aapoy ng galit sa mga mata ng dalaga. “Well, I’m not a bad catch either! I could’ve had my pick on the kind of husband that I want! But you destroyed my virtue and left me unclean!” ang pagigil na wika nito. “Kinuha mo ang tanging bagay na maipagmamalaki ko!”

Nagsikip ang paghinga ni Zandro. Masakit pala ang masampal ng katotohanan.

“Alam kong walang kasing-halaga ang sinira ko, Kathryn. Kaya nga ibig kong panagutan. Gusto kong ibalik ang dangal mo,” pahayag niya, buong pagpapakumbaba.

“Alam mo? Ang kapal-kapal ng mukha mo!” sigaw ng babae. “Pagkatapos mong wasakin ang kinabukasan ko — ang buong buhay ko naman ang pinupuntirya mo!”

Parang hinahagupit ng latigo ang kalooban niya habang pinakikinggan ang matatalim na salitang ipinupukol sa kanya.

“You listen to me first — ”

“No! Never!” hiyaw ni Kathryn. “Hinding-hindi mo ako mapapapayag na magpakasal sa ‘yo! Hinding-hindi ako magpapatali sa isang baliw na katulad mo!”

“Dammit!” angil ni Zandro. He had suddenly reached the end of his tether. “Gusto kong magpaliwanag, pero ayaw mong makinig! Maybe you’ll understand these better!”

Sinambitla niya ang nabiglang babae.

Hindi nito inaasahan ang pag-atake niya kaya nayapos agad ng mga bisig ang balingkinitang katawan.

“You’re right to say that I’m crazy, Kathryn,” pag-amin niya. Biglang namaos ang kanyang boses.

He buried his hot mouth against her neck eagerly.

“Nasisiraan na nga ako ng ulo dahil sa kaiisip sa ‘yo,” he groaned huskily.

“Z-zandro — ” Tinangka siyang itulak ng babae. Ngunit naipit sa pagitan nila ang mga kamay nito.

“I couldn’t get you out of my mind. Your sweet taste haunted me in my dreams. Oh, Kathryn, you’ve bewitched me. Your spell turned me into a slave!”

“Bitiwan mo ako, Zandro,” utos ng nagpapakatatag na dalaga.

Naririnig niya ang sinasabi ng kaniig ngunit wala na siyang wisyo para makinig pa sa katwiran.

“I want you, Kathryn. I need you…!”

“No, you can’t do this to me! My God — ”

“MARRY me,” ulit ni Zandro, pabulong. “I’m a rich man. I can give you anything you want.”

He kissed her luscious lips passionately. Wildly.

He couldn’t seem to stop himself.

He must have her again… Or he would get crazy!

Itinulak siya nito.

Ngunit lalo lamang humigpit ang pagkakayapos niya rito.

“No — !” Ibinaling ng dalaga ang ulo upang iwasan ang mga labi niyang naglalayag. “I won’t marry an animal!” she said feebly.

Zandro chuckled bitterly. “You might be right, my sweet captive. Isa nga siguro akong hayop,” panunuya nito sa sarili.

“Bitiwan mo ako, hayup!”

Hinigpitan pa niya lalo ang pagkakapulupot ng mga bisig niya sa malambot na katawan nito.

Napaigtad ang babae nang haplusin ng isang kamay niya ang bilugang bahagi ng balakang nito.

“I can’t get you out of my system, Kathryn! You’re in my blood.”

“No,” she moaned huskily. Her fingers clawed at his face and neck as he tried to capture her mouth again.

His hot fingers melted the buttons of her flimsy dress. So that his hand could caress the velvety breasts soothingly.

Napapitlag ang babae. At nawalan ng tinag.

Sinamantala niya ang pagkabigla nito.

Pinangko niya ito at dinala sa malaki at mahabang sopa.

She looked small and vulnerable when her slim body was swallowed by the soft cushions of the giant sofa chair.

Nakabakas ang matinding sindak sa mukha ni Kathrynawabang nakapikit nang mariin ang mga mata. Nakabaon ang mga ngipin sa ibabang labi nito.

“Y-you promised — ” paalala nito. Garalgal na ang boses.

Parang sinurot ang konsensiya ni Zandro. Ipinilig niya ang ulo.

“God!” bulalas niya habang ipinipilig ang ulo. Ginulo ng mga daliri ang nakalugay na alun-along buhok na hanggang balikat niya. Isang pagtatangka para maibalik ang nawawalang katinuan.

PRISONER OF LOVE-19

Comments are closed.