Prisoner of Love-19

“I’m sorry, Kathryn,” dugtong niya, pa-daing. Nasa mababang boses niya ang lahat ng pagnanais na huminto.

Ngunit sadyang mas malakas ang kapangyarihan ng tukso.

Sadyang mas malaki ang naglalagablab na apoy ng pagnanasa.

“I was slowly going insane. Seeing you and not having you was punishment enough,” patuloy niya. “I promise to be gentle this time…”

He sipped at her lips gently, tenderly. His tongue delved inside her mouth to stroke her tongue. He felt her resistance melting as her mouth melded with his.

Narinig niya ang pag-ungol ng babae. At naramdaman ang kawalan ng lakas sa mga brasong tumutulak.

Nauupos na ang panlalaban ng kaniig.

Sinamantala niya ang panghihina ni Kathryn.

Muli niya itong hinalikan. Mas malalim ngunit mas masuyo.

He kissed her again. With tempered passion this time.

[Want to read the Start of Stories Online titled – PRISONER OF LOVE…? Click Here!]

Pinigil niya ang paghulagpos ng masidhing pagkasabik. Nais niyang mapalis ang sindak na nadarama ng babae para sa kanya.

Nais niyang mabago ang pangit na gunitang naikintal ng pandadahas niya rito noon.

His fingers rubbed at her nipple with circling motion.

Sinundan ng bibig niya ang bahaging ginagalugad ng mga daliri.

His mouth covered the puckered nub of desire and laved it with his hot tongue over and over again.

Until her body shivered with reluctant pleasure.

“You smell so sweet,” bulong niya matapos gumapang pabalik ang bibig sa leeg, sa teynga…

“Stop — ” she gasped helplessly. Ngunit hindi na nanlalaban.

Nagpatuloy sa pag-aalis ng mga saplot ang mga kamay ni Zandro.

Hanggang sa tuluyan nang mawala ang kani-kanilang kasuotan.

“I can’t,” he whispered huskily. “Even if I wanted to. I can’t stop anymore.”

He joined her on the sofabed. Marahan niyang inihiga ang sarili sa tabi ng hubad na kariktan.

Ang kanilang mga balat ay halos sumagitsit dahil sa tindi ng init na nadarama ng kanilang mga sarili.

Their bodies fused almost automatically. Kilala na ng mga katawan nila ang isa’t isa.

Their hunger for each other was unmistakable.

Umungol nang malakas ang babae. Tumututol marahil ang isipan ngunit natunaw na nang tuluyan ang anumang katwiran meron ito.

For the first time in the past two weeks, Zandro smiled.

She would not be this pliant, kung wala itong nadarama kahit na katiting na atraksiyon para sa kanya.

A, gusto niyang mag-isip nang maganda!

Kaytagal na panahon na niyang nag-iisip ng masama.

Kaytagal na panahon na niyang nag-iisa.

He kissed her again on the lips while his hands gathered her quivering flesh towards his.

Powerful hips thrusted against softly-rounded hips with suppressed passion.

Velvety legs opened like a flowerbud to hot sunshine.

Napapikit si Zandro nang magsimulang sumulak ang masisidhing emosyon mula sa kaibuturan niya.

He was feeling the same intense arousal he’d had before.

Bigla siyang huminto upang humugot ng ilang malalalim na hininga.

He shouldn’t be carried away by his raging desire.

Ipinangako niya sa sarili na hindi na niya dadahasin ang babae.

He had planned this lovemaking to be as gentle and as tender as a falling leaf.

He wanted to erase the ugly memories with newer and fresher images of dazzling pleasure.

“I want you, Kathryn,” anas niya. “I need you… I miss you like crazy.”

God, his hunger for this woman was nothing like any craving he had experienced before!

Parang gusto niyang masiraan ng bait habang hindi niya ito nahahagkan o nayayakap man lang.

Araw at gabi siyang nangungulila dito.

“Z-zandro — please,” ungol ni Kathryn.

Tila wala na ito sa sarili habang nakapikit at patuloy sa pagbiling-biling ng ulo at katawan.

Nakadaklot ang mga kamay sa makinis na balot ng malalaking unan na hinihigaan.

Nakaarko ang likod at nakaliyad ang dibdib.

At nakayapos ang mga hita sa kanyang balakang.

Pakiramdam ni Zandro, naging hari siya ng isang napakagandang kaharian nang mga sandaling iyon.

He nuzzled her neck, breathing in the natural fragrance of her satiny skin.

“Oh, yes, yes,” bulong niya. Sinapo ng mga palad ang magkabilang lambot ng matamis na kandungan.

Buong ingat niyang sinimulan ang pag-angkin sa nagpapaubayang babae.

He took her with exquisite tenderness.

He made love to her with tiny precise movements.

With every gentle push, he had managed to impale her body completely.

She whimpered faintly when her elasticity was stretched tightly around him. When his pulsing hardness was sheathed completely — at last.

“Oh, God!” he exclaimed in a rough voice. “Did I hurt you again?”

Tinunghayan niya ang pawisang mukha ng kaniig.

Nakapikit pa rin ito. Naramdaman marahil ang pagtitig niya, kaya dumilat.

Naghinang ang kanilang mga mata.

Their eyes were both glazed and drowsy with so much desire.

Kathryn’s had a trace of reluctance and fear. But there was something elemental and inevitable.

Para bang tinatanggap na nito ang anumang nakatakda nang mangyari.

“Nasasaktan ka ba?” tanong niya uli. Paanas.

Pumikit sandali ang babae bago muling nagmulat. Umiling ito matapos siyang titigan. “H-hindi,” anito. Basag ang mahinang boses.

Napasinghap ito na para bang nagulat sa itinugon sa kanya.

Kinagat na naman ang ibabang labi at muling pumikit nang mariin.

“You don’t have to be ashamed of your needs, Kathryn,” aniya habang hinahagkan ang kurba ng makinis na pisngi. “You want me, I want you.”

The woman bucked underneath his body. She shook her head repeatedly. “No!” bulalas nito.

Tila nakaipon na ng lakas para manlaban. Nagsimula na naman itong magpipiglas.

“Let me go, Zandro!” she screamed while kicking at him.

“Hey, stop it,” utos niya habang inaawat ng mga kamay ang nagwawalang babae.

THEIR bodies were still joined snugly. She was impaled by his rigid masculinity. And, thus, couldn’t move an inch away from him.

Napaiyak si Kathryn nang maramdaman ang paghulas ng pabugsong lakas sa kanyang mga kalamnan.

“Z-zandro — ”

Naghahamok ang kanyang katawan at isipan.

Nais nang bumigay ng una.

Habang ang huli ay patuloy pa rin sa pangungunyapit sa katwiran.

But why was she still fighting him? tanong ng sarili sa kanya. She should be grabbing at his proposal.

Makakabangon na siya mula sa kinadapaan.

Pakakasalan siya ng lalaking yumurak sa kanyang dangal.

Ngunit iyon ba ang nais niya? Ang makasama ang lapastangang lalaking ito nang habambuhay?

PRISONER OF LOVE-20

Comments are closed.