Prisoner of Love-25

“Z-zandro, not here, please!” Kathryn gasped huskily.

Nahihiya ito sa mga nakakakita sa kanila.

He chuckled softly. “Let’s go upstairs,” anas niya.

Pinangko ni Zandro ang babae.

He knew he was taking advantage of her bemused state but he didn’t care. He had become unscrupulous where she was concerned.

“Maiwan na muna namin kayo diyan, Aling Diday,” paalam niya sa katiwala. “Kayo na ang bahala sa mga kasama natin.”

He heard her gasp again.

Kaya nagdumali siyang makalabas ng kumedor.

Paakyat na sila ng hagdanan nang mawala ang paralisasyon ng babae.

“Ibaba mo nga ako,” utos nito, pagigil. “Get your filthy hands off me!”

“Huwag kang masyadong malikot, Kat,” wika niya. “Baka mahulog tayo sa hagdan.”

Ngunit lalo lang nagpumiglas ang babae.

[Want to read the Start of Stories Online titled – PRISONER OF LOVE…? Click Here!]

“Please, let me down, Zandro!”

His long legs covered the last few steps briskly.

Nakarating sila sa master’s bedroom.

Kathryn was now in a frenzy. Her flailing arms and legs were frantic to gain freedom.

“Damn you, Zandro!” sigaw nito.

Tumawa lang siya habang sinisipa pabukas at pasara ang pinto ng kuwarto niya.

“Is that the right way to speak to your husband?” panunudyo niya. “Mag-asawa na tayo ngayon.”

“Sa salita lang,” bawi nito.

“At sa gawa.”

Pabagsak niya itong binitiwan sa malambot at malaking kama.

“No!” Nagkumahog sa pagbangon ang babae matapos ang sandaling pagkabigla.

She tried to crawl towards the other side.

Ngunit mabilis niyang nahuli ang mga paa nito.

“Ano ba?” Nagpapadyak si Kathryn.

Lumilis ang maluwang na laylayan hanggang sa mga hitang mapuputi at bilugan.

“I like your legs,” wika ni Zandro, nakatawa.

He had caught her and pulled her back to his arms effortlessly.

Hinihingal ang babae nang mapailaliman niya.

“I’ll hate you!” bulalas nito. “I’ll despise you!”

Binihag niya ang mga kamay nitong panay ang kalmot at suntok sa mukha at balikat niya.

“May bago pa ba?” panunuya niya. “You’ll always hate me, despise me — and I’ll always desire you, lust after you.”

Pakiskis na humalik ang mainit na bibig sa makinis na ukab ng leeg.

“Y-you promised to let me go — ” Her voice started to wobble. “I want to go home. I missed my father very much!”

Unti-unting nawala ang alab ng pagnanasa ni Zandro. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang mapagtanto ang ninanasang gawin… Nagiging addict na siya sa dahas.

Eversince he experienced the ecstasy of wild lovemaking, he always found himself wanting for more.

There was something elusively wonderful with violence.

But it was considered perversity when craved frequently.

Kaya palagi na lang siyang nagtitimpi.

“Ayusin mo ang sarili mo, Kat,” wika niya nang makakuha ng kalma.

Marahan niyang hinila pababa ang laylayan ng palda nito upang ikubli ang nakatutuksong mga hita at binti.

Bumangon siya matapos humugot ng ilang malalalim na buntong-hininga.

“Okey, we’ll go to your father right away,” pahayag niya kapagkuwan.

Sinuklay ng mga daliri niya ang mahabang buhok habang humahakbang palapit sa bintana.

Natanaw niya ang maaliwalas na kalangitan sa labas.

“A-are you serious?” Hindi makapaniwala si Kathryn.

“I am serious,” he stated calmly.

Narinig niya ang pagbangon nito at ang pagtindig, ngunit hindi ang mga yabag sa makapal na alpombra.

Luminga siya rito nang makatiyak na kontrolado na uli niya ang sarili.

Kathryn was poised for escape. She was looking at him warily.

“What are you waiting for?”

Napapitlag ang babae. “P-puwede na akong umalis?” Tila hindi ito makapaniwalang malaya na sa kanya.

He summoned a smile for her. “I’m not a monster, Kat. Sige na, magpahinga ka na sa kuwarto mo. Aalis tayo bukas nang umaga.”

He noticed her reluctance.

“Bakit?”

“S-sasama ka ba sa amin?”

A thick eyebrow lifted arrogantly. “Of course, I’ll go with you. Husbands and wives were supposedly inseparable.”

A dainty pink tongue moistened pink delectable lips.

“Well?” untag niya nang makitang tila may ibig itong sabihin sa kanya.

“Uhm, gusto ko lang sanang humiling sa ‘yo.”

Naintriga si Zandro. It was a first. Humihingi ng pabor ang babaeng nasusuklam sa kanya!

Pinilit niyang maging kalmado at kaswal. “Ano’ng hihilingin mo?”

“I-iyang buhok mo. Baka hindi magustuhan ni Papa,” anito. Puno ng hesitasyon ang tono.

Hinipo ni Zandro ang alun-along buhok na hanggang sa balikat ang haba.

“What’s wrong with my hair?” taka niya. He grew his hair long to be unorthodox.

Deep inside, he wanted to be noticed for himself — not for the huge financial success that he had.

“Istrikto at conservative si Papa. Mabibigla siya sa hitsura mo.”

Natigilan si Zandro. “Importante ba para sa ‘yo na magustuhan ng — ni Papa ang hitsura ko?” pananalakab niya.

He watched her shrewdly.

Umiwas ng tingin ang babae ngunit ibinalik din agad sa kanya matapos ang sandaling hesitasyon.

“O-oo,” anito, halos pabulong.

Pinigil ni Zandro ang naramdamang kasiyahan.

He felt like a schoolboy having his very first crush.

“Ano ba ang gupit na magugustuhan ni Papa?”

“Clean-cut siguro.”

“Okey, magpapagupit ako mamaya,” pagpayag niya.

“Er, isa pa.”

Tumaas ang makakapal na kilay ni Zandro. “Meron pang hindi magugustuhan ang Papa?”

“A-ayaw kong malaman niya na — na may nangyari na sa atin.” Her face turned red-hot with embarrassment but she still plodded on. “Maaari ba?”

Napapatda si Zandro. “Why?” tanong niya kahit na sang-ayon naman siya.

She bit her underlip with shame. “I — I don’t want to disappoint him,” she expressed in a trembling voice. “Ayaw kong masira ang magandang pagkakilala niya sa akin.”

“Pero wala kang kasalanan, Kat. Ako ang may pagkakamaling nagawa,” salo niya.

“Ngunit hindi ko puwedeng sabihin sa kanya ang tutoo, Zandro. M-magagalit siya sa ‘yo. Hindi ka na niya matatanggap.”

Napuno ng tuwa ang kalooban ni Zandro.

Indirectly, Kathryn was giving him gladness.

Sa pagnanais nitong matanggap siya ng ama nito, nalalantad ang isang tagong emosyon.

Gusto ng babae na ma-aprobahan siya ng pinaka-importanteng tao sa buhay nito.

And at the same time, she was giving him hope.

May pag-asa pa kaya siyang magkaroon ng puwang sa puso ng babaeng pinilit niyang magpakasal sa kanya?

“Kung iyan ang nais mo, Kat — masusunod,” tugon niya nang magtanong ang mga mata ni Kathryn sa kanya.

PRISONER OF LOVE-26

Comments are closed.