Prisoner of Love-27

Umiling siya nang umiling. Nanlalamig siya at nanginginig sa pinaghalong takot at pagkapukaw.

Hinawakan siya sa magkabilang braso at sinimulang alugin.

“Gusto mo bang matikman uli ang pandadahas ko sa ‘yo,” anas ng lalaki. “Were you deliberately provocative?”

Napapikit siya nang gumagapang na ang nagbabagang halik nito sa kanyang leeg.

“Do you want to taste the bittersweet taste of merciless passion again?” he asked her in a rasping voice.

Kathryn whimpered defenselessly. Wala siyang masabi dahil hindi niya alam kung ano ang talagang iniisip at nadarama niya nang mga sandaling iyon.

God, she wanted this man!

Kung magiging tapat siya sa kanyang sarili, aaminin niyang may pagnanasa siya para sa lalaking ito.

Ngunit hindi niya magawa iyon dahil hindi niya alam kung dapat at tama ang kanyang nararamdaman.

Was it right to feel desire for one’s captor?

Binihag siya ni Zandro Soriano. Pinatikim ng kalupitan. Sinira. Winasak.

[Want to read the Start of Stories Online titled – PRISONER OF LOVE…? Click Here!]

Should she forgive him? Could she forget him?

Napasinghap siya nang makarating na sa kanyang dibdib ang mainit na bibig. Lumipad sa hangin ang lahat ng mga iniisip niya.

Hot mouth covered soft breast.

“I want you, Kathryn!” bulong ng lalaki. Pigil. Pagalit. Para bang ito man ay nagtitimpi rin ngunit wala ring lakas upang magkontrol.

“L-let me go, please,” pakiusap niya.

Her voice was low and husky and unfamiliar.

Nag-angat ng ulo ang lalaki.

Her nipples puckered with a protest. The left one was about to be kissed thoroughly.

“Pero hindi ko na kayang ulitin ang kalupitang iyon, Kathryn. Knowing you now, I cannot possibly harm you deliberately,” patuloy nito. Parang hindi narinig ang ipinakiusap niya.

His nose nuzzled the delicate curve of her ear as he talked gruffly.

“I can never hurt my own wife,” dugtong pa.

Parang inihehele ang pakiramdam ni Kathryn habang pinakikinggan ang masuyong pagsasalita ng lalaki.

Habang nalalasap niya ang masasarap na sensasyon na nililikha ng maiinit na halik nito.

“I didn’t intend to sleep with you tonight but now that you’re here in my arms — I’m only a mere human being with a weak willpower.”

Nakapikit si Kathryn nang tila lumutang siya sa hangin.

Ngunit bahagya na lang siyang nagulat nang matagpuan ang sarili na nakalatag na sa isang malambot na kama.

They were in the master’s bedroom again. The surrounding was familiar.

Minsan lang siyang napunta dito. Nung gabing magdiliryo siya sa sobrang taas ng lagnat niya.

The smouldering depths of his dark eyes imparted the blazing heat of his raging desire for her. And yet, his hands and fingers were still careful and gentle.

Buong ingat na inalis ng sabik na mga daliri ang mga saplot sa kanyang kabuuan.

“Kung tatanggi ka, Kathryn,” bulong ni Zandro, “tumanggi ka na ngayon. I won’t be able to stop after I undressed you!”

Bahagya na lang pumasok sa isip niya ang kahulugan ng mga katagang tinuran ng lalaki.

She was already drunk with passion. Longing for his possession.

“Oh, I want you, I want you…” Kathryn sobbed mindlessly.

“Oh, God!,” bulalas ng paos na boses. “Am I dreaming?”

Pumulupot ang mga braso niya sa matipunong leeg bilang kasagutan.

Napaungol uli si Zandro habang nagpapatangay sa humihigop na puwersa ng tukso.

Lubos ang pagkalimot na sumakmal sa kanilang dalawa.

Their mood was reckless and hungry.

Their lovemaking was frantic and ravenous.

And yet everything was slow and gorgeous and splendid…

Pagkatapos ng umaalimpuyong kahibangan, napaiyak si Kathryn.

Itinago niya ang mukha sa mga palad.

“Why are you crying, Kat?” Puno ng pag-aalala ang masuyong boses ni Zandro. “Did I hurt you again?”

Umiling si Kathryn. Lalo pa niyang ibinaluktot ang kanyang katawan. Hiyang-hiya siya!

She could not believe that she had let herself be possessed by this man again!

Para bang nagmistula siyang alipin na walang karapatang tumanggi…!

“Do you regret what happened?” pananalakab ng lalaki.

Pinilit nitong ilantad ang mukha niya. Hinila nito ang mga kamay niya.

Hilam sa luha ang mga mata ni Kathryn.

“You really hate me,” he sighed dejectedly.

They stared at each for a few more minutes before Zandro loped out of the bed. Nagdumali itong humakbang palayo. Parang hinahabol ng demonyo.

Sumikdo ang dibdib ni Kathryn. Nais niyang pigilin ang lalaki. Umangat sa hangin ang isang kamay niya nang di namamalayan.

Ngunit tuluy-tuloy lang ang lalaki. Hindi siya nakikita. Nagtungo ito sa banyo.

Muling napaluha si Kathryn. Bakit ganito ang nararamdaman ko para sa kanya? tanong niya sa sarili. I wanted to be with him when I should repulse him.

Bakit gusto kong makapiling siya gayong dapat ay nasusuklam ako sa kanya…?

Nagulat pa siya nang bumalik si Zandro. Pinangko siya nito.

“Huh! Bakit?”

“I’ll bath you,” he said grimly.

“N-no!” Tinangka niyang kumawala. But his arms only tightened around her.

“You feel unclean after what happened, don’t you?”

Napatitig si Kathryn sa lalaki.

Halatang may pinipigil na emosyon ito ngunit hindi niya mabasa kung ano iyon.

Basta’t ang nalaman niya, naging sunud-sunuran na lang siya matapos makipagtitigan kay Zandro.

Inilapag siya nito sa bathtub na puno ng mabangong bula at maligamgam na tubig.

He was very careful while bathing her. He used the softest sponge to rub her whole body with.

Exclaiming softly whenever he saw a lovemark on her satiny smooth skin.

“I should be killed for putting these on you, my sweet!” bulalas nito, puno ng pagsisisi.

His repentant mouth skimmed the grazed area of her smooth neck.

Hinagkan nito ang mga munting galos na nasa delikanteng kurba ng isang panga niya. Nanggaling ang mga iyon sa papatubong balbas at bigote.

“I promised myself, I won’t harm you anymore,” patuloy ng lalaki habang hinahagod ng mainit na dila ang parteng namumula sa kanyang dibdib.

“That I won’t hurt you…” Sinakop ng mamasa-masang init ang isang korona.

His fiery tongue played with one nipple lazily. Then the other. He sucked and suckled and nipped until the tiny bud of sensitive flesh was engorged and puckered with extreme arousal.

Namumungay ang mga mata ni Kathryn nang pilitin niyang dumilat.

Her fingers were clutching his short curls. Her white teeth were bruising her soft underlip. Her quavery knees were supporting her as she kneeled before him.

She in the bathtub while he on the tiled floor.

PRISONER OF LOVE-28

Comments are closed.