Prisoner of Love-33

The part that wanted to believe him felt a trace of panic but she was too inebriated with the wine and the emotional chaos.

She just wanted to sleep and rest…

Hindi umalis si Zandro sa tabi ng babae hanggang hindi ito nakakatulog nang mahimbing.

“Malaki ang atraso ko sa ‘yo, Kathryn,” sambit niya, pabulong. “You can hurt me anytime you want.”

Nang matiyak na maayos na ang lagay ng asawa, saka lang siya tumayo. Pinatay niya ang overhead lighting. Tanging ang maliit na lampshade lang ang itinira niya.

Nagkagulatan pa sila ni Don Nicholas nang maingat siyang nagbukas ng pinto para lumabas ng silid.

“P-papa!” bulalas niya.

Tinanaw ng matandang don ang kamang kinaroroonan ng anak na natutulog.

“Zandro, gusto kitang makausap nang masinsinsan.” Seryoso ang anyo nito.

“Saan po?” Hinila niyang pasara ang dahon ng pintuan habang tumutugon.

[Want to read the Start of Stories Online titled – PRISONER OF LOVE…? Click Here!]

“Sa den tayo.”

Sinundan niya ang nagpaunang matanda.

Ang den ay nasa basement ng malaking bahay.

As was the few parts of the house that he had seen already, the room had the unpretentious ambience. Ang mga kasangkapan ay pawang mga simple at kumportable. Pero yari sa de-klaseng kahoy at may ipagmamalaking craftsmanship.

Lumapit sa wine cabinet ang host niya. Nagsalin ito ng alak. “I hope you like brandy?”

“I do.” Ginaya niya ang pagiging pormal nito.

“This is the finest. Panahon pa ng lolo ko ang mga alak na nakaimbak sa aking cellar,” pagmamalaki ni Don Nicholas.

Hindi sila nag-toast. Pinauna siyang uminom ng biyenan.

Pinigil ni Zandro ang pagngiwi ngunit daig pa niya ang lumagok ng kumukulong lava.

“Ah!” bulalas niya, habang nakangiwi.

The older man laughed with a trace of sarcasm.

“It’s guaranteed to burn your tongue and throat, young man,” wika nito bago sumimsim sa sariling baso.

Ngumiwi rin ito ngunit bahagya lang. Immune na siguro ang bibig sa nakakapasong likido.

“And then you’ll talk,” patuloy nito matapos punasan ng panyo ang bibig.

“I’m planning to talk, sir — even without the benefit of your brandy,” pagtatapat ni Zandro.

Bushy eyebrows quirked at him quizzically.

“Really?” paniniyak nito. “Then, start talking,” utos nito nang tumango siya.

“I’d better start in the beginning,” umpisa ni Zandro matapos lagukin ang natitirang alkohol sa baso niya.

The way he laid down his glass with a stomp conveyed his reckless decision to tell all.

Sumandal sa kinauupuang sopa si Don Nicholas. Pahiwatig na nakahanda itong makinig sa isang mahabang kuwento.

“Mabuti pa nga, iho. I’d like to hear everything,” sambit nito.

He related everything that happened eversince he set eyes on his daughter. He didn’t try to gloss over his ruthlessness. Inamin niya ang lahat ng pagkakasala at pagkakamaling nagawa niya kay Kathryn. Ang hindi lang niya isinama ay ang mga detalye.

He was looking at his shoes while talking. Kaya hindi niya alam kung ano ang nagiging reaksiyon ng ama ni Kathryn.

There was only silence after he finished his story.

Nainip siya kaya nagtaas siya ng paningin.

Don Nicholas was staring at the painting unseeingly. He had a pensive expression.

“Bakit hindi n’yo ako ipabugbog sa mga tauhan n’yo?” untag ni Zandro. “Hindi n’yo ba ako gustong patayin pagkatapos ng mga ginawa ko?”

“You should know by now, Zandro,” anito habang iiling-iling. “Napatunayan mo nang walang idudulot na maganda ang karahasan at paghihiganti.”

Zandro didn’t dare hope for an instant forgiveness. The older man’s countenance was too implacable.

“Tutoo ba ang narinig kong sinabi mo kay Kathryn kanina?”

Tumango siya. “I love your daughter, sir,” ang walang gatol na pahayag niya.

“Very much?”

“Yes,” sang-ayon niya. “I love Kathryn very much.”

“And you’re willing to accept punishment?” Napakalumanay ng pagsasalita ni Don Nicholas.

“Yes, sir.”

“Good.” Tumangu-tango ang matandang don. Ngumiti ito nang makahulugan sa kanya. “I’ll punish you for all your sins, iho. And at the same time, you’ll prove your love for my daughter,” anito habang nakangiti nang matalinhaga.

In precise and succinct words, the older man told him what his penalty would be.

Zandro gritted his teeth even though he felt poleaxed.

KATHRYN had a vicious hang-over when she woke up the next morning.

Her head was pumping like a sledgehammer.

Nagtungo siya sa banyo para mag-shower.

Nanatili siya sa ilalim ng malamig na bugso ng tubig hanggang sa mabawasan ang sakit ng ulo niya.

Nagsusuklay siya nang may maulinigang ugong ng papalayong sasakyan.

Normal ang mga ganoong ingay sa isang rantso ngunit may kung anong puwersa na nagtulak sa kanya upang takbuhin ang bintana.

“Zandro!” bulalas niya. Gayon na lang ang panlulumo niya nang hindi maaninag ang pasahero ng landrover dahil sa makapal na alikabok na nilikha ng mga gulong.

Hindi na siya nag-isip. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng silid-tulugan.

Nakasalubong niya ang kanyang Papa sa may paanan ng hagdan.

“Magandang umaga, iha,” ang masiglang bati nito. “Kaaalis lang ng sasakyan ni Zandro.”

“S-saan po siya pupunta, Papa?”

Inakbayan siya ng ama at iginiya patungo sa library.

“Pinaalis ko na siya.” Sumagot lang ito nang nasa loob na sila at nakasara na ang pinto.

“Pinaalis — ?”

“Ipinagtapat na niya sa akin ang lahat, iha. Kaya hindi na siya dapat manatili dito.”

Nanginig nang husto si Kathryn pagkarinig sa sinabi ng Papa niya.

“P-pero asawa ko na siya,” sambit niya bago pa siya nakapag-isip.

“Pinuwersa ka lang niya.”

Hindi makatingin nang diretso si Kathryn sa magulang.

“P-pinakasalan naman niya ako, Papa. Itinama niya ang pagkakamaling nagawa niya.”

“Will that be enough for you?”

Walang siyang naisagot sa tanong na iyon.

Nagpalakad-lakad siya habang kinakapa ang kalooban.

“Iha, puwede siyang bumalik kung matitiyak kong magiging maligaya ka sa kanya,” patuloy ni Don Nicholas.

Kinagat niya ang ibabang labi. Mariin. She tried to alleviate the ache in her heart with physical pain.

“Ano ba ang nadarama mo para sa kanya, anak?”

Sumulyap siya sa gawi ng ama ngunit hindi siya makapagsalita.

“He told me he loves you very much,” patuloy ng Papa niya. “Do you believe him?”

She faced her father fully. Tumingin na siya rito nang diretso.

PRISONER OF LOVE-34

Comments are closed.