Sleep with the Boss-11

Mahaba at metikuloso ang ginawang examination ni Dr. Joe sa kanyang ina.

Ngunit matiyaga silang naghintay ni Leandro.

Kahit wala silang imikan, kumportable naman ang katahimikan na nag-uugnay sa kanilang dalawa.

Para bang may nagaganap na piping komunikasyon ang mga kaluluwa nila — katulad ng naganap sa kani-kanilang katawan kanina…

Pinigil ni Jesusa ang pangangaligkig nang sumagi sa kanyang gunita ang alaala ng pagtatalik nila ni Leandro.

At ang sinabi nitong masusundan pa ang ganoong tagpo nila ay naghahatid ng di-mapigil na pagkasabik sa kanyang kaibuturan.

Nahinto ang paglalayag ng kanyang isipan nang tumindig ang lalaking sentro ng kanyang pangangarap nang gising.

Nakalapit na pala uli sa kanila si Joe nang di niya namamalayan.

“Kumusta ang lagay niya, Joe?”

Umiling-iling si Joe.

[Want to read the Start of Stories Online titled – SLEEP WITH THE BOSS…? Click Here!]

“Kailangang madala siya sa isang kumpletong ospital, Leandro. Hindi siya gumagaling sa medikasyon na tinatanggap dito.”

“Buweno, bukas na bukas ay ilalabas namin siya,” pangako ng lalaki, walang gatol ang pagsasalita.

Para bang napaghandaan na ang magiging sitwasyon.

Hindi makapaniwala si Jesusa.

“M-mailalabas mo siya bukas?” tanong niya pa. “P-pero — ”

Tumango si Leandro.

“Hindi na magiging sagabal ang direktor magmula ngayon, Jessie,” pakli nito.

Tinapik ni Joe ang isang braso ng dalaga.

“Trust him, Jessie. What Leandro wants — he always gets.”

Ngunit hindi nakampante ang kalooban niya.

Parang ang hirap kasing paniwalaan na nagtagumpay si Leandro sa isang bagay na naging napaka-imposible para sa kanya!

“Tenang umuwi,” aya nito.

“Maraming salamat sa pagpapaunlak mo, kaibigan. Basta’t kung may kailangan ka rin sa akin, tawagan mo lang ako, ha?”

“Asahan mo ‘yan, Leandro. Magpapaalam na muna ako sa ‘yo, Jessa,” paalam nito bago umiba ng direksiyon ang mga hakbang.

Sasakay na lang ito nang tila may naalala.

“By the way, kailangan mong gamutin ang mga galos mo sa leeg, amigo. Baka maimpeksiyon,” pahabol nito.

Sinapo ng isang kamay ni Leandro ang lugar na kinalmot ni Jesusa.

“Talagang maloko ka, Joe,” singhal nito, pero pabiro ang tono.

Sumaludo at tumawa lang ang kaibigan ni Leandro kahit na sininghalan. “Ikaw ang maloko — dahil ikaw ang mayroong ganyan. Paalam na sa inyong dalawa!”

Kumaway pa sa kanila si Dr Joe bago sumakay sa sariling kotse.

Naunang lumabas sa gate ang sasakyan ni Joe. Kasunod ang sinasakyan nila.

“Bigla akong nakaramdam ng gutom,” wika nito nang nakapagmaniobra na silang palabas.

“Hindi pa pala ako nagdi-dinner. Kumain muna tayo,” dugtong nito, pa-kaswal.

Sumulyap siya sa dako nito.

“Uhm, may alam akong lugar na nagse-serve ng masarap at bagong lutong pagkain,” pahayag niya.

“Ituro mo ang direksiyon,” utos nito habang nakangiti sa kanya.

Sumikdo ang dibdib niya at dagling bumilis ang pagpintig ng puso niya nang makita ang magiliw na ngiti ng lalaki.

Nabago ang anyo nito. Naging mas guwapo at nadoble ang magnetismo ng malakas na personalidad nito.

Naramdaman ni Jesusa na inilutang siya ng kung anong puwersa sa hangin bago siya inihulog sa bangin ng mga emosyon.

Dali-dali siyang umiwas ng tingin. Ayaw niyang maging bihag ng atraksiyon para sa lalaking ito!

Natitiyak niyang dudurugin lang nito ang anumang damdamin na iuukol niya para dito…

“I wonder, what dark thoughts are running inside that beautiful head of yours, my darling Jessie,” untag nito nang lumawig nang lumawig ang katahimikan.

Sinulyapan muna niya ito bago siya nagsalita.

“Iniisip ko lang kung kailan ako huling kumain at natulog,” pahayag niya.

“Puwede ka nang umidlip ngayon. Gigisingin na lang kita kapag naliligaw na tayo,” alok ng lalaki.

Hindi na niya naisip tumanggi.

“Salamat,” ang tanging naalala niyang sambitin bago ipinikit ang mga matang nanghahapdi na sa sobrang antok.

Wala na siyang natandaan pagkatapos niyon.

Kaya nang magising siya sa loob ng isang kuwarto na hindi pamilyar sa kanya, dali-dali siyang bumalikwas ng bangon.

“Huh! Nasaan ako?” bulalas ni Jesusa sa sarili habang hinahablot paitsa ang kumot na nakatakip sa katawan niya.

Nang matuklasan niyang wala siyang saplot na kahit na ano sa ilalim ng manipis na kumot, hinila uli niya iyon.

Mabuti na lang, nag-iisa lang siya sa malapad na kama. Hinanap niya sa paligid ang matangkad na hugis ni Leandro.

Nang hindi niya makita, saka lang siya nakahinga uli nang maayos.

Napatitig siya sa screen ng computer. Bukas iyon.

At ang mga kalapit na mekanismo ay lumilikha ng mga palagitik na ingay.

Iyon marahil ang nakagising sa kanyang malalim na pagtulog.

Maaga palang mag-umpisa ng trabaho si Leandro.

Wala pating pinipiling lugar.

Itinapis niya ang kumot sa kanyang katawan para makatayo.

Hinanap niya ang kanyang mga gamit ngunit wala siyang makita.

Kaya lumapit siya sa mga hilera ng mga pinto sa isang panig ng silid.

Binuksan niya ang nasa gitna.

Dinampot niya ang unang saplot na namataan, isang puting polo-shirt na umabot hanggang sa kanyang mga hita.

Nagtungo siya sa banyo upang mag-shower. Para magising na siya nang husto.

Ginamit niya ang nakaparadang toothbrush na nakalagay pa sa isang sealed na sisidlan.

Naghahanap siya ng hairblower para mapatuyo ang mahabang buhok nang maramdaman niyang bumukas ang pinto ng banyo.

Alam niyang si Leandro lang ang mangangahas ng gayon ngunit nagulat pa rin siya nang lumitaw ito sa salaming nasa harapan niya.

“Good morning,” bati ng lalaki matapos pagmasdan ang repleksiyon nilang dalawa.

Isang kiming ngiti lang ang naitugon niya.

Parang bigla siyang nakaramdam ng pagkapahiya nang sipatin nito ang suot niyang polo-shirt.

“Uhm, hiniram ko ito,” sambit niya nang muling dumako sa dibdib niya ang paningin ng lalaki.

Namurok ang mga korona dahil naiilang siya kaya nawala ang kasimplehan ng naturang kasuotan.

“Mas bagay pala sa ‘yo ang damit ko,” wika nito habang ngumingiti nang patudyo.

“May hinahanap ka ba?”

Tumango si Jesusa.

“Uh, hairdryer. Nabasa ang buhok ko,” paliwanag niya.

“Nandito sa upper cabinet ang hairdryer. Hindi ko lang alam kung umaandar pa ito.”

Walang anuman na dinukwang ng lalaki ang pinakamataas na kabinet. Isang kulay itim na hairdryer at isang roller brush ang ipinakita sa kanya.

“Doon ka na sa labas magpatuyo ng buhok para kumportable ka.”

SLEEP WITH THE BOSS-12

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age