Sleep with the Boss-4

Dinala si Jesusa ng taksi sa mismong gusali na kinaroroonan ng opisina ni Atty. Leandro Santiago.

“S-sarado na yata ang office…” sambit niya habang nakatingin sa saradong steel door.

“May mga ilaw pang nakasindi sa second floor, ma’am,” wika ng tsuper.

“Oo nga,” sambit ni Jesusa.

Gumawa siya ng mabilis na desisyon. Bakit ipagpapabukas pa niya ang puwede namang gawin ngayon? aniya sa kanyang sarili.

“Maaari ka bang maghintay dito, mamang drayber? Huwag kang mag-alala, babayaran ko na ang nasa metro mo. Kapag lumampas ako sa trenta minuto, puwede ka nang umalis.”

“O, sige, ma’am.”

Binigyan niya ng dalawang daang buo ang tsuper.

“Huwag mo na akong suklian. Bayad ko na sa trenta minutong abala sa ‘yo,” wika niya bago umibis.

[Want to read the Start of Stories Online titled – SLEEP WITH THE BOSS…? Click Here!]

“Tenk yu!”

Lumapit siya sa security guard na nakabantay sa labas ng salaming pintuan. Huminto ito sa pakikipagkuwentuhan sa kasamang tila janitor naman dahil sa hawak na basahan at walis.

“Good evening, ma’am. Sino po ang sadya ninyo?”

“S-si Atty. Santiago,” sagot niya sa magalang na tono. “Nandiyan pa kaya siya?”

“Naku, siguradung-sigurado pong nandiyan si Attorney dahil diyan siya nakatira. Sige po, umakyat na kayo sa itaas. Nasa second floor siya.”

Medyo nabigla si Jesusa dahil hindi niya inaasahang makikita at makakausap niya agad ang naturang abogado.

“Uh, s-salamat,” wika niya habang ngumingiti.

Nakaliko siya nang maulinigan niya ang sinabi ng sekyu sa kakuwentuhan.

“Ibang klase talaga si Attorney, ano? Ibang babae na naman ang naghahanap sa kanya, o? Habang tumatagal, papaganda at papaseksi pa!”

“Parang patalastas sa shampoo, a? Paganda nang paganda nang paganda,” salo ng janitor bago humagalpak ng tawa.

“Ssh! Baka marinig tayo ng magandang miss,” saway pa ng guard sa kasama.

Napahinto sa paghakbang si Jesusa. Napagkamalan pala siyang nobya ng abogado!

Ngunit saglit lang ang pag-aalinlangan niya. Itinuloy niya ang kanyang paghakbang.

Pinindot niya ang doorbell sa pintuang may katulad na numero ng nasa card na hawak niya.

Walang sumasagot kaya inulit niya.

Nakatingin siya sa kanyang suot na relo kaya nang mabuksan ang pinto ay sa gawing ibaba nakatutok ang kanyang paningin.

Ang unang sumalubong sa kanya ay ang puting tuwalyang nakatapis sa beywang pababa.

Habang papaangat ang kanyang tingin, lalong nanlalaki sa pagkabigla ang kanyang mga mata.

Ngayon lang siya nakakita ng dibdib ng isang lalaki na perpekto sa lapad at may manipis balahibo!

Kayumanggi ang kulay ng balat na makinis at medyo basa-basa pa mula sa paliligo.

Parang nanuyo ang lalamunan ni Jesusa habang pinagmamasdan ang kagandahan ng isang katawan na matikas at matipuno.

Parang kaysarap magpayapos sa mga brasong hinubog ng matitigas na kalamnan…

Napalunok ang dalaga. “Uhm, h-hinahanap ko po si Atty. Santiago?”

Pinilit niyang magsalita. Kahit na para siyang naging estatwa na itinulos na lang sa kinatatayuan.

“Ako si Atty. Santiago,” tugon ng baritonong tinig.

Hindi rin kumukurap ang mga matang malalalim habang paulit-ulit siyang sinisipat magmula ulo hanggang paa.

At pabalik.

Parang kiniliti ang isang bahagi ng kalooban niya matapos marinig ang boses na lalaking-lalaki!

Saka lang niya naalalang mag-iwas ng tingin nang makaramdam ng pagkailang.

Baka kasi nababasa ng kaharap ang mga bawal na imahinasyon na naglalaro sa balintataw ng kanyang isipan.

“Ikaw ba ang sinasabi ni Monette?” Sinenyasan siya nito na pumasok habang nagsasalita.

Hindi agad nakatugon si Jesusa dahil iniisip pa niya kung sino si Monette. Ni hindi niya naitanong kay Giggles kung sino ang nahingian nito ng calling card.

Pero baka si Monette nga…

“Halika, tuloy ka. You’re early. Sabi ni Monette, eight o’clock ang available time mo?” patuloy ng lalaki.

Napakurap si Jesusa. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng kaharap ngunit may kung anong puwersa na humihila sa kanya upang sumunod dito.

“Hindi kaya ‘Giggles’ ang ibig mong sabihin, Attorney?” tanong niya nang nakaupo na siya.

“Giggles? A, iyan ba ang bagong alyas ni Monette ngayon?” Ngumiti ang lalaki habang itinuturo ang isang maliit na ref sa sulok ng maluwang na opisina.

“Get yourself a drink. I was in the shower nang marinig ko ang doorbell.”

“N-no, thanks, Attorney,” tanggi ng nalilitong dalaga. “Uh, napadaan lang ako para — ”

“Good, you want to start the night right away? I like business-like women… ah, what’s your name again?”

Nagsasalita ang lalaki habang hinahaplos ang likod ng isang kamay niya.

“I didn’t get your name.”

“J-jesusa,” tugon niya. Halata ang kaunting nginig sa kanyang tinig.

Samantalang ang buong katawan niya ay nangangatal na.

“What?” Pero ang lalaki rin ang tumugon sa tanong nito. “Jesusa?”

“My name’s Jesusa dela Cruz,” wika niya sa mas matatag na tono.

“Jesusa,” ulit nito habang tinititigan na naman siya. “You look delicious to be a sacrificial lamb, Jesusa.”

Naiilang ang dalaga sa mga titig ng lalaki kaya binawi niya ang kamay na hawak-hawak nito.

Lumipat lang sa kanyang braso ang mga daliring mahilig humaplos.

“Aaminin kong kakaiba ka nga, Jesusa. Mas mahusay kang magdala ng trabaho mo. Hindi ka halatang — ”

Huminto ito habang hinahaplos ng isang daliri ang hubog ng kanyang mga labing may pahid ng kulay rosas na lipstick.

“Tell me, fulltime ka ba kay Monette? Ano ang trabaho mo sa araw?”

Hindi maintindihan ni Jesusa kung bakit pirming nababanggit si ‘Monette’.

“B-beautician ako, Attorney,” paliwanag niya, pautal.

Bahagyang nanliit ang mga mata ng lalaki. Sinipat uli siya.

“Beautician? But you look like a model,” puna nito.

Hindi kataka-taka dahil sabay-sabay silang apat na magkakaibigan nang kumuha ng crash course on personality development. Ideya ni Alejandra iyon, nung nagsisimula pa lang umangat ang ranggo sa kumpanyang pinaglilingkuran.

Hinikayat din sila nito na maging palabasa ng mga librong Ingles at Tagalog upang lumawak ang kanilang isipan.

“Hindi lang sa eskwelahan nakukuha ang mga kaalaman, mga kaibigan ko,” ang malimit na wikain nito sa kanila noon.

Bumuka ang bibig ng dalaga upang magpaalam na ngunit maagap siyang nayapos ng abogado.

Pumulupot sa balingkinitang beywang niya ang isang braso nito upang mahapit siya nang mahigpit.

“A-attorney — ” umpisa niya. Patutol.

“I think, I’m going to like you, Jesusa,” anas nito habang pinagagapang ang nagbabagang mga labi sa kanyang leeg, papaakyat.

SLEEP WITH THE BOSS-5

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.