Sleep with the Boss-6

“I want you now, Jessie,” anas ng lalaki.

Hinahagkan sa mga labi si Jesusa habang inaayos ang posisyon nila.

Hindi na makakawala ang dalaga kaya pinatigas na lamang niya nang husto ang kanyang mga litid.

Nanatiling mahigpit ang pagkakipit ng kanyang mga hita.

Hindi magawang paghiwalayin ng isang tuhod na dumudunggol sa gitna.

“C’mon, Jessie. Open up,” utos ng lalaki. Paus na paos na ang boses dahil sa pagtitimpi.

Umiling nang umiling ang dalaga.

“N-no, let me go, please!” pakiusap niya. “I — I changed my mind!” dugtong niya, halos pasinghap.

Ngayon lang siya nakaramdam ng ganito katinding sindak sa buong buhay niya.

[Want to read the Start of Stories Online titled – SLEEP WITH THE BOSS…? Click Here!]

Para bang mahuhulog siya sa isang malalim na balon ng kawalan habang tinutupok ng apoy ng pagnanasa ang kanyang kabuuan.

Biglang nawala ang pasensiya ng lalaki.

“You’ve changed your mind?” bulalas nito.

“You expect me to stop after leading me on for so long? Why, Jessie, you’re a tease! I can’t stop now, you little cheat!”

Naging marahas ang mga sumunod na tagpo.

Mas maalab at wala na ang pag-iingat.

Para ngang sinasadya siyang saktan ng nayamot na katalik.

Nakipaghamok si Jesusa pero sadyang kulang ang lakas na meron ang kanyang mga biyas para talunin ang matipunong katawan ng lalaki.

Inihanda ni Jesusa ang sarili sa paparating na mas malaking alon ng kirot na dadatal sa inosenteng dalampasigan.

Nagawa niyang impitin ang sigaw na gustong humulagpos nang kagatin niya nang mariin ang ibabang labi ngunit hindi niya napigil ang pagpupumiglas nang makaramdam ng hapdi at sakit.

Kinalmot niya ang katunggali, tulak ng desperasyon na tumitindi.

“You little wildcat!”

Narinig niyang nasaktan ang lalaki ngunit hindi ito huminto sa pag-angkin sa kanya.

Hinaklit nito ang kamay niyang nanakit at ibinaon sa malambot na unan sa gawing ulunan.

Pinilit niyang idilat ang mga mata kahit na hilam sa luha upang tingnan ang kalaban.

Nasa madilim na ekspresyon nito ang mabangis na pagnanasa para sa kanya.

Muli siyang pumikit habang nawawala ang kanyang panlalaban.

Sinakop ng mapaniil na puwersa nito ang kanyang kabuuan.

Hindi na siya muling nagpumiglas.

Naging lubos na ang pagpapaubaya niya.

Nang matapos ang maikli-matagal na pagkayanig at pagkaguho ng kanyang daigdig, hindi halos makakilos si Jesusa.

Nakapikit siya ngunit nakikita niya nang malinaw ang matigas na determinasyon ni Leandro Santiago na angkinin siya nang buung-buo.

Na ibinigay naman niya nang kusang-loob dakong huli…

Bukas, tiyak na pulos pasa ang mga bahaging nahawakan ng lalaki.

“Look at me, Jessie,” utos ng baritonong tinig, paasik.

Wala siyang lakas na tumanggi kaya tumalima siya.

Nagkatitigan sila. Aywan kung gaano katagal.

“You lied to me,” pahayag nito, paangil.

“You’re a virgin! A virgin prostitute, dammit!” Isang malutong na akusasyon iyon na puno ng galit.

Nilunok niya ang sindak na bumara sa kanyang lalamunan ngunit hindi niya magawang sumagot.

Mariing dinaklot ng mahahabang daliri ang magkabilang balikat niya upang alugin siya nang ilang ulit.

“Answer me, damn you!” bulyaw nito.

“Y-yes… a-and — ” Hindi na maituloy ni Jesusa ang ipagtatapat na huling kataga.

“For chrissake! Why did you lie?” singhal nito habang inaalog uli siya.

Liyung-liyo na si Jesusa nang tantanan siya nito. Padaskol siyang binitiwan bago paigtad na inilayo ang sarili sa kanya.

Naupo ito sa gilid ng makitid na kama habang sinusuklay nang pasabunot ang maikling buhok.

Medyo kulot ang mga hiblang may dalawa nang kulay.

“Damn! What a mess!” anito sa sarili, pasingasing.

Naunawaan ni Jesusa na sa sarili nito nakadirekta ang pagalit na tono.

Paano’y napuna niya ang gumagapang na pamumula sa leeg nito, paakyat sa butuhang pisngi.

Napapahiya ang lalaki… sa kanya?

“Jesusa!” sambit nito nang lumipas ang ilang mahahabang sandali.

“Christ! You have a ridiculous name! Is that your real name? Change it. Hindi bagay sa trabaho mo.”

Halos padaskol ang mga kilos nito habang kumukuha ng pantalon sa aparador.

Puno ng tensiyon ang matikas na katawan habang nagbibihis.

At tila naulinigan pa niyang bumulong nang paangil.

“I can’t believe it! An innocent!”

“Heto, isuot mo ito,” utos nito. Iniitsa sa kanya ang isang puting roba na yari sa malambot na tela matapos kunin mula sa drawer ng Chinese chest na katabi ng malaking kama.

Hindi makakilos ang dalaga.

Pakiramdam niya, kinuha na ng lalaking umangkin sa kanya ang lahat ng lakas niya.

Papilig na umiling-iling si Leandro matapos panoorin ang mali-maling pagsusuot ni Jesusa sa roba.

“Here. I’ll help you.”

Tila ayaw na nitong mahipo siya habang tinutulungan siyang bumangon upang maisuot ang maluwang na roba.

Nakalas sa pagkakapusod ang kanyang buhok habang naghahamok sila kanina.

Lumugay ang mahahaba at alun-along hibla sa kanyang harapan nang yumuko siya nang husto.

Hindi niya magawang tingnan ng diretso ang lalaki.

“Kukuha ako ng maiinom. You look ready to faint,” wika nito habang isinasandal siya sa pinagpatung-patong na unan.

Nagkaroon siya ng pagkakataong sipatin ang paligid nang makalabas na ito ng pinto.

Maliit lamang ang kuwarto.

Parang pribadong pahingahan lamang na ekstensiyon ng eleganteng opisina sa labas.

Sa isang sulok, may isang computer set na naghihintay sa paglapit ng amo.

Ang kamang kinaroroonan niya ay malapad sa sukat na pang-isahan.

May kumudlit na kung ano sa kanyang kalooban nang maalala ang narinig na sinabi ng guwardiya sa ibaba.

Maraming babae sa buhay ni Leandro Santiago.

‘Diyos ko, hindi po sana ako nagkamali sa naging desisyon ko!’ usal niya habang natitigib ng pangamba ang kanyang dibdib.

‘Manalo po sana ako sa sugal na ito!’

Bumukas uli ang pinto. Iniluwa ang matangkad na hugis ng lalaki.

Naka-slacks lang ito. Hubad pa rin ang mabalahibong dibdib.

Agad na umiwas ng tingin ang dalaga.

Umaawang ang malapad na lapels ng suot niyang roba.

Wala nang dahilan upang itago pa niya ang nakalantad na bahagi ng makinis na balat sa lalaking ito ngunit hindi niya napigil ang mga braso sa pagyapos sa sarili.

Halos ang nahagkan at nahaplos na nito ang lahat ng parte ng katawan niya!

Lalo na nang magtama ang kanilang mga mata.

At di-sinasadyang mapatitig nang matagal sa isa’t isa.

Nangaligkig siya nang saklutin ng isang matindi at di-kilalang emosyon ang kanyang kaibuturan.

“Heto. Inumin mo ito.” Inilapit ng lalaki ang bibig ng isang basong kristal sa kanyang mga labi.

Napilitan siyang lunukin ang ginintuang likido na may matapang na amoy at lasa.

Napaubo siya nang tila nalapnos ang kanyang lalamunan.

SLEEP WITH THE BOSS-7

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.