Sleep with the Boss-7

Tinapik ni leandro ang likod ni Jesusa para maibsan ang pagkasamid niya.

“Better?”

Hindi siya makapaniwalang tama ang nabakas niyang pag-aalala sa tono ng lalaki kaya napatingin uli siya rito.

Blangko ang mukha ni Leandro.

Ang mga matang malalalim ay may nakatabing na mahahabang pilikmata kaya lalong naging enigmatiko ang ekspresyon nito.

“S-salamat,” sambit niya nang maramdaman ang paggapang ng init sa kanyang mga kalamnan.

Nabawasan ang panlalamig niya.

Bumuntonghininga ang lalaki bago nagtanong.

“Ano ang nagtulak sa ‘yo para pumasok sa ganitong trabaho, uh, Jessie?”

Hindi umimik si Jesusa. Nakatingin lang siya sa kanyang mga daliring nagbubuhul-buhol sa ibabaw ng kandungan niya.

[Want to read the Start of Stories Online titled – SLEEP WITH THE BOSS…? Click Here!]

“Matagal mo na bang kilala si Monette?”

Umiling siya pero nanatiling nakaiwas ang tingin.

“H-hindi ko kilala si Monette,” pagtatapat niya.

“Ano’ng ibig mong sabihin?” Bumahid ang isang panibagong tensiyon sa matatag na boses ng lalaki.

Saka lang siya nag-angat ng paningin.

“H-hindi ako nagtatrabaho sa kanya,” pag-amin niya.

May sasabihin pa sana ang lalaki ngunit tumunog ang doorbell sa labas.

Sumulyap muna ito sa kanya bago lumakad patungo sa pinto.

“Sa palagay ko, ito na ang hinihintay kong babae,” sambit nito sa mapaklang tono bago pinihit ang seradura.

Naiwanan ni Leandro na nakabukas ang pinto ng silid kaya nakita niya ang panauhing pumindot ng doorbell.

Isang babaeng may makapal na make-up sa magandang mukha at nakasuot ng masikip na bestidang may maikling palda ang nakatayo sa labas ng pintuan.

Nakangiti nang malapad at ngumunguya nang mabagal habang nakatingin kay Leandro.

“Hello, Loverboy. I’m Joanna. Pinapunta ako ni Monette dito,” pagpapakilala nito sa sarili habang ngumunguya ng bubble gum.

Nakatalikod si Leandro kaya hindi nakita ni Jesusa kung ano ang ekspresyon nito sa kaharap.

“What’s your name again? Joanna?” Pormal ang tono nito.

Nabawasan ang ningning ng propesyonal na ngiti ng babae. Pero yumukod pa rin ito para i-display ang malalim na cleavage.

“You can call me ‘sweet’ or ‘darling’, Mr. Handsome.”

Umiba ng tingin si Jesusa. Nabu-bulgaran siya sa mga ikinikilos ng bagong dating.

Tila walang epekto sa lalaki ang pa-flirt na imbitasyon ng babae.

“Puwede ka nang umalis, Joanna. Nahuli ka ng dating. May ibang kasama na ako dito.” Pormal ang pagtataboy ni Leandro.

Nabura ang magiliw na ngiti. “P-pero, nagbayad ka na kay Monette, hindi ba?”

Tumango ang lalaki.

“Kaya wala ka nang dapat ireklamo, Joanna. Mababayaran ka kahit na hindi ka nagtrabaho.”

Bumuka ang mapulang bibig ni Joanna upang mangatwiran ngunit naunahan ito ni Leandro.

“Bumalik ka na kay Monette. Collect your fee. Kapag nagtanong siya kung bakit ka maagang nakabalik — sabihin mong pinabalik kita. I’ll vouch for you kapag tumawag siya sa akin. Goodbye, Joanna. Nice meeting you!”

Pagkatapos magsalita, isinara na nito ang dahon ng pinto. Hindi na hinintay ang isasagot ng kausap.

Hindi namalayan ni Jesusa na mahigpit na mahigpit na ang pagkakadaklot ng mga daliri sa lapels ng suot na roba dahil sa matinding tensiyon.

Ang mga iyon ang unang pinagtuunan ng pansin ni Leandro nang magbalik sa tabi niya.

Isa-isang itinuwid ang mga daliri niya bago hinagod nang buong pagsuyo.

“Now, let’s talk about you, Jesusa. Sasabihin mo sa akin kung sino ka. Kung saan ka nagmula. At kung ano ang kailangan mo sa akin,” utos nito.

Inilahad niya ang istorya ng kanyang ina, magmula sa umpisa. Ang hindi lang niya isinama ay ang sirkumstansiya ng kapanganakan niya.

Mahirap kasing paniwalaan na lumaki nga siya sa loob ng bilangguan.

Aywan kung paano nagawang pakiusapan ang warden noon.

Marahil, nagtulung-tulong ang mga inmates ng kanyang ina.

Paano’y mahal na mahal siya ng mga ito. Sina Aling Melba at Aling Ura, sampu ng mga dating kasamang bilanggo ni Aling Juana…

“You mentioned your mother. Ano ba ang kaso ng Inay mo?” tanong nito nang huminto siya sa kanyang salaysay.

“P-pinagbintangan siyang pumatay.”

“I see,” sambit ng lalaki habang hinihimas ng mga daliri ang panga at baba na tila katatapos lang ahitan ng balbas.

“Ang ibig mo bang sabihin, nagpunta ka dito upang hingin ang serbisyo ko bilang abogado?”

Halos hindi makapaniwala si Jesusa sa ipinakikitang interes ng kaharap.

“O-oo,” tugon niya sabay tango.

“Napakamahal naman yata ng ibinayad mo sa akin? At napakatindi ng ginamit mong persuading factor para mapasang-ayon mo ako,” patuloy ng lalaki matapos siyang titigan nang ilang sandali.

Namula ang mga pisngi ni Jesusa. Napayuko siya.

“Sasabihin mo bang hindi mo sinadyang magpaangkin sa akin, Jessie?”

“H-hindi ko alam ang sinasabi mo, Attorney,” pagkakaila niya.

“Ah, Jessie, Jessie! You are the worst liar I’ve ever met!” ang sarkastikong wika ni Leandro.

“Don’t forget that I’m a lawyer. I can detect a lie in seconds!”

Nagtapang-tapangan si Jesusa. Tumingin siya rito nang diretso.

“Y-you didn’t give me a chance to explain!” bawi niya, pabulalas.

“Oh, I did, Jessie. Tinanong pa nga kita kung ‘first time’ mo pa lang kanina,” paalala ng lalaki, patuya.

Muling nag-apoy ang mga pisngi ni Jesusa sa tinurang iyon ng lalaki.

Bumuka ang bibig niya ngunit walang numulas na salita.

“Heto ako. Nakukulta ang utak sa kaiisip kung paano ko malulusutan ang nangyari sa atin,” patuloy nito sa nang-uuyam na tono.

“Gayong wala naman akong dapat na ipag-alala. Sinadya mong magsinungaling sa akin para hindi ako huminto, hindi ba? Gusto mong ma-trap ako.”

Nag-alala si Jesusa na baka mawala pa pag-asa ng kanyang ina na magkaroon ng isang magaling na abogado.

Minabuti niyang humingi na lang ng tawad. Inalo niya ang ‘male ego’ nito.

“I — I’m sorry,” sambit niya. Mababang-mababa ang kanyang tono. “I didn’t mean to – “

Ngunit tila lalo lamang nayamot ang lalaki.

“Dammit! Don’t humor me, Jesusa! Ikaw ang naagrabyado, for chrissake! I took your innocence. I almost raped you — no, I raped you! That’s for sure!”

Napatigagal si Jesusa. Hindi niya inaasahang magsasalita nang ganito ang lalaki.

“There! I’ve put ideas into your head, woman. Ikaw naman ang magsabi ng binabalak mong gawin,” utos nito, paangil. “Ihahabla mo ba ako?”

Umiling ang napapamaang na dalaga.

“W-wala akong balak gawin na laban sa ‘yo, Attorney,” pahayag niya.

“You won’t sue me for rape?” paniniguro nito. “Well, you can, you know,” dugtong pa.

SLEEP WITH THE BOSS-8

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age