The Heart Thief-10

Tumango lang si Oliva. Nagbalik na ang buong loob niya. Buti pang tunay na panganib ang susuungin niya, ni hindi siya nanginginig.

Ngunit kapag si Andro Monte na ang kakaharapin, parang natutunaw siyang hindi niya maintindihan!

“Basta nasa malapit lang kami, ha?”

Huminga nang malalim si Oliva. Unang misyon niya si Tikboy Hoodlum. Ano kaya ang kahihinatnan niya?

“Bakit hinihintay siya ni Kapitan Pekto?” usisa ni Alejandro kay Nilo, na ang tunay na pangalan ay SPO2 Ricardo dela Cruz.

“May nagtatagong drug lord diyan sa looban. Si Oliva ang magpupunta doon para magmanman — ”

“Ang ibig n’yong sabihin, isinubo n’yo si Oliva sa bibig ng isang kilabot na kriminal?” singhal ni Alejandro.

Aywan kung bakit bigla na lang siyang nakaramdam ng takot at pangamba para sa isang babaeng hindi naman niya kaanu-ano.

Namutla si Nilo.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE HEART THIEF…? Click Here!]

“Siya ang nagprisinta, sir. May mga nakaalalay naman sa paligid. Patungo na nga ako doon pero sinabihan ako ni Major na magpakilala na sa inyo.”

“Matagal ka nang taga-rito, hindi ba?” pagdududa niya habang sinisipat ang kausap.

Tumango ang tinanong.

“Oo, kaya nga ako ang pinili ni Major, e.”

“Puwede ba akong sumama sa operasyon ninyo?” hiling niya kapagkuwan.

“Hindi ko pa nalilibot ang squaters area diyan sa kabila,” dugtong niya, but it was a lie.

Tatlong beses na niyang naiikot ang looban bilang isang matandang lalaking pulubi.

At hindi siya nagkamaling piliin iyon bilang setting sa kanyang nobelang ‘Dark Paradise’.

Nagbalat ng bubble gum si Oliva habang patungo sila sa bahay na pinagtataguan ni Tikboy Hoodlum.

Ganoon ang nakikita niyang ginagawa ng mga hostess sa mga pelikulang hilig niyang panoorin. Mas mukha raw seksi ang babaeng ngunguya-nguya ng chewing gum.

“O, tila, nandiyan sa loob ang kustomer. Pagbutihin mo para maging suki natin. Paldo daw ‘yan,” wika ng baklang kasama habang itinutulak ang pinto ng maliit na barong-barong.

“Baka kuripot ‘yan, ha?” aniya matapos palobohin ang bubble gum.

“Hindi. Suki daw ‘yan ni Baklang Batu-Bato. Kaya lang walang bakanteng alaga ‘yung gaga kaya sinuwerte tayo,” tugon ng kausap niya, sinasadyang palakasin ang boses.

“E, wala naman yatang tao ditto,” reklamo ni Oliva matapos ilibot ang paningin sa paligid.

“Nandiyan lang ‘yon sa kuwarto,” wika naman ng bakla.

“Kuwarto? May kuwarto ba itong ganito kaliit na bahay?”

“Meron,” sabad ng tinig-lalaki na galing sa gawing likuran nila.

Isang balbas-saradong lalaki na may balingkinitang katawan. Halos sing-edad lang ni Oliva ito. Parang imposibleng maging kilabot nang drug lord.

“Ay! Saan ka ba nanggaling? Ang akala ko’y dito ka maghihintay sa amin?” pang-uusig ng nagulat na bakla.

“Naniniguro lang akong walang amuyong sa paligid habang bumibiyahe kami ni Babes.” He leered at Oliva as he talked.

Kinilabutan ang dalaga. Habang nakatingin siya sa mga matang tila palaging may iniisip na masama, saka lang siya naniwalang masamang tao ang kaharap.

It was like having a glimpse af hell kapag napatitig kay Tikboy Hoodlum.

“Bakla, magbantay ka dito, ha?” utos nito habang hinahawakan sa isang braso si Oliva.

Ikalawang beses iyon na hinila siya ng lalaki papasok sa madilim na silid kaya nakaramdam ng dejavu si Oliva.

Still, naikumpara niya ang naging reaksiyon ng katawan niya kay Andro at kay Tikboy.

She didn’t melt with Tikboy as she did earlier when Andro embraced her.

Nanatiling malinaw at gising ang kanyang katinuan kahit na dapat ay natatakot na siya dahil hinuhubaran siya ng lalaki.

“Ano ba itong mga suot mo?” the hoodlum complained as he discovered the skintone tights under her dress.

“Alam mo nang may seserbisyuhan ka, nagsuot ka pa ng marami!”

“Sorry,” she mumbled calmly. Her mind was ticking in icy precision.

“Ano nga palang pangalan mo, loverboy?”

“Tikboy is my name,” he announced loftily.

“Tikboy,” she repeated after him while giving a small smile.

She hoped Tikboy could not detect the muscles in her arms and shoulders due to her workouts since high school.

“Tunog pilyo ang pangalan mo, a? Siguro, pilyong-pilyo ka,” dugtong pa niya, in a teasing tone.

Minadali niya ang pagkakalas sa sinturon nito.

God, marunong pala siyang umarte! bulong niya sa sarili niya habang nagpapasalamat sa itaas.

So far, so good!

Palibhasa, mayabang dahil bata pa’y naging suwail na sa batas si Tikboy, tuwang-tuwa ito sa kahit na anong papuri. Bilib agad.

“Lalo na sa kama, Babes,” bulong nito habang sinisiil ng halik ang leeg ni Oliva. “Pilyung-pilyo ako sa kama!”

Pikit-matang tiniis ni Oliva ang paggapang ng balat niya. Parang may pumupulupot na ahas sa kanya habang niyayapos siya ni Tikboy.

Nabulabog silang dalawa nang biglang magsisigaw ang bakla sa labas.

“Ay! Daga! Daga!”

“Ano ba, bakla! Masyado kang maingay!” singhal ni Tikboy.

“Sori, natakot ako sa daga, e.”

“Babarilin na kita kapag inulit mo pa ang pag-iingay mo,” pagbabanta ng lalaking nakayakap kay Oliva.

Nanuyo ang lalamunan ng dalaga. Naglabas nga ng baril ang hoodlum.

Sumagi agad sa gunita niya ang mga batang natutulog na sa loob ng mga barung-barong sa paligid.

“O, Babes, ituloy natin ang pinag-uusapan natin,” bulong nito sa kanya.

Masuyo uli ang tono, para bang hindi nagsisigaw nang pagalit sa bugaw na nasa labas.

Binasa ng dila niya ang mga labing natutuyo. Bumibilis ang paghinga niya dahil sa suspense.

Ginagawa niya ang nakadidiring pakikipagniig sa kriminal na ito dahil ayaw niyang may madamay na mga bata.

Halata na ang excitement ng buhong nang ipadukot sa kanya ang isang supot ng shabu mula sa bulsa ng pantalon bago mahubad iyon.

“Babes, ‘yan ang bonus ko sa ‘yo. Paligayahin mo ako nang husto ngayong gabi. Dodoblehin ko ang ibabayad ko sa ‘yo!”

Itinulak siya nito sa makitid na kamang nasa kabilang panig ng maruming kurtina.

Bago pa makabawi ng balanse si Oliva, padamba siyang dinaganan nito.

“T-teka muna — ” protesta niya. “Gusto ko, pera — hindi bato. Hindi ba sinabi ni Bakla na ‘money down-before-panty down?”

“Hindi naman kita susubain, e. Mamaya na. Init na init na ako, e!” angil ni Tikboy habang sinasabunutan si Oliva.

THE HEART THIEF-11

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age