The Heart Thief-11

Hindi sanay ang dalaga na nakalugay ang mahabang buhok kaya pati siya ay nalilito na rin sa pagkakabuhul-buhol ng mga itim na hibla habang nagpapagulong-gulong sila ni Tikboy.

Nahulog sila sa sahig. Buti na lang si Oliva ang nasa ibabaw. Nakatayo agad siya.

“Tikboy, sundin na lang natin ang patakaran ni Bakla. Ilabas mo muna ang pera bago ang pasarap!” singhal niya sa lalaki.

Bakit ba ang tagal ng mga pulis?

Ang plano ay titiyakin niyang hindi basta-basta makakatakbo si Tikboy kapag dumating na ang mga huhuling awtoridad.

Palibhasa wala pa siyang karanasan sa pakikipagnobyo, wala siyang alam sa mga paraan ng panunukso sa isang lalaki!

Sinundan siya ng nagagalit nang lalaki.

“Masyado kang maarte a? Kung gusto mo, iuwi mo na ‘yang paninda mo! Ayaw ko na!”

Nandilat naman si Oliva, na para bang talagang nainsulto sa ginawang pagtanggi nito sa kanya.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE HEART THIEF…? Click Here!]

“A, ganoon? Pagkatapos mo akong lamutakin? Kung ayaw mo nang ituloy, babayaran mo pa rin ako, dahil sinira mo ang stockings ko!” aniya sa galit na tono.

Kinuha ni Tikboy ang pitaka mula sa aparador. Dumukot ng maraming perang papel at itinapon sa kanya.

“O, ayan! Sige, layas na! Marami kang kiyeme. Turn off na ako sa’yo!”

Nakakuha ng tiyempo si Oliva. Dinampot niya ang tubong pamalo na nakakalat sa sahig at maliksing hinampas sa batok ang lalaki.

Tulog si Tikboy!

“Bakla, dali ka!” sigaw niya habang kinukuha sa loob ng handbag ang itinagong posas.

Ipinosas niya agad ang nawalan ng malay na kriminal.

Bumukas ang pinto nang magmadaling sumaklolo ang bakla.

“Ay! Ano’ng nangyari sa kustomer natin?”

“Tawagin mo sina Kapitan Pekto. Sabihin mong natiklo na si Tikboy Hoodlum!” utos niya dito.

Nagtatakbong palayo ang bugaw upang tumalima sa atas niya.

“Bravo!” anang isang tinig-lalaki mula sa dilim. Naiwanang bukas ang pinto.

“Ang galing mo, a?”

Inaninag ni Oliva ang lalaking nakatayo sa harapan ng barong-barong ngunit nakilala na niya ang boses ni Andro Monte.

“K-kanina ka pa diyan?” She was suddenly concious of her semi nakedness.

“Nag-iisip na nga akong baka may nangyayari na sa inyo ni Tikboy,” anito matapos tumango. Hinubad nito ang suot na jacket at ibinalabal sa kanya.

“Here, isuot mo ito. Paparating na ang mga kasamahan mo.”

Napamaang ang dalaga. Hindi dahil sa tila pag-aalala nito sa kanyang hitsura kundi sa tonong tila naninibugho habang binabanggit ang pangalan ng lalaking nakalugmok sa sahig.

Wala nang opurtunidad para sumagot siya sa tinuran ni Andro nang magdatingan ang mga awtoridad at ang mga tanod.

“Congratulations, iha!” ang masayang bati ng kapitan. “Buo ang loob mo. Saludo kami sa iyo!”

Panay ngiti at tango lang ang itinutugon niya sa mga bumabati sa kanya. Parang bigla siyang nakaramdam ng pagod.

“Ihahatid na kita kung gusto mo nang umuwi, Oliva,” wika ni Andro.

“S-salamat,” aniya, hindi siya tumitingin sa mukha ng lalaki.

“Maraming salamat uli, Oliva,” ang pahabol ni Kapitan Pekto sa kanya habang inaalalayan siya ni Andro sa paglabas ng baranggay hall.

Kinailangan nilang sumama doon upang makapagbigay ng karagdagang statement tungkol sa isang supot na drogang ibinigay sa kanya ni Tikboy kanina.

“Makalusot pa kaya si Tikboy?” tanong niya, pabulong lang.

“Hindi na siguro. Masyadong marami ang shabu na nakuha sa kanya. May mga papeles pang nahalungkat sa mga gamit niya. Ang mga iyon na ang magdidiin sa kanya,” ani Andro, tinutugon siya sa mahinang tinig.

“Hindi ako makapaniwalang may lakas siya ng loob na magtago sa lugar na iyan,” dugtong niya habang nakatingin sa squatter’s area.

“Napakaraming batang masasaktan kung sakaling naging madugo ang panghuhuli sa kanya.”

“Ganoon din ang nasa isip ni Tikboy nang diyan siya magtungo upang magtago. Wala siyang pakialam kung may mga inosenteng madadamay sa kasamaan niya!”

Napalinga dito ang dalaga nang tila pagalit ang pagsasalita nito.

“Nagagalit ka rin sa kanya?”

Tumango si Andro habang pinipilit kontrolin ang poot na nag-uumapaw.

“Ayaw kong may masasaktang mga bata,” sambit nito.

Napakurap ang dalaga sa narinig. Pareho pala sila ni Andro Monte!

“K-kaya nga nagkaroon ako ng lakas ng loob na gawin ang misyon kanina.” She said in a faint voice.

Parang nanghihina siya na hindi niya mawari…

“You’re one brave lady, alam mo ba ‘yan?” papuri ni Andro. Paanas na malapit sa teynga niya.

“T-thank you.” bulong niya bago siya nawalan ng malay tao.

Hindi nakayanan ng ulirat niya ang sunud-sunod na suspenseful events nang gabing iyon!

Aywan kung gaano katagal bago siya nagkamalay.

She was lying in a bed with unfamiliar surroundings. Hindi dito ang kuwarto niya o ng Auntie Louella niya.

Nagtangka siyang bumangon ngunit may pumigil sa kanya.

“Huwag kang malikot.”

Nilinga niya an may-ari ng boses.

“Bakit mo ako dinala dito?” she protested while trying to rise.

“Baka hinahanap na ako ng Auntie ko.” Sumulyap siya sa bintana. Maliwanag na!

“Nakaalis na si Aling Louella nang magising ako kanina. Ipapaalam ko sanang nandito ka sa kuwarto ko,” tugon ni Andro, in a matter-of-fact tone.

“Gusto mo ng kape?”

Umiling ang dalaga. Nagkumahog siya sa pagbangon.

“Magsisimba lang iyon. Baka nandiyan na siya. Baka hinahanap na ako.” Inapuhap ng mga mata niya ang kanyang mga pamaa.

Napahinto siya nang matuklasang wala pala siyang saplot na kahit na ano, kundi ang manipis na kumot na nalaglag nang pabigla siyang naupo.

“Hiramin mo muna ang t-shirt ko,” anito habang iniaabot sa kanya ang kamisetang kulay puti.

Tumalikod ito habang nagbibihis siya.

Nababaghan si Oliva kay Andro Monte. Parang may nagbago dito ngunit hindi niya matanto kung ano iyon.

“Salamat,” sambit niya nang respectable na naman siya.

“N-nasaan ang mga damit ko?” tanong niya nang hindi makita sa palibot ng silid na halos kasinlaki ng sa kanya.

“Itinapon ko na.” Andro answered casually.

“Ano? Bakit mo itinapon? Hiniram ko lang ang mga iyon?” Actually, ipinanghiram lang siya ni Kapitan Pekto ngunit sagutin niya ang mga iyon dahil siya ang nagsuot.

THE HEART THIEF-12

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age