The Heart Thief-15

Namutla si Oliva. Hindi siya makapaniwalang tutoo ang narinig niya.

“E, e, lalaki naman po siya, hindi ba? wala namang masisirang reputasyon sa
Kanya — ”

“Kilalang tao pala sa mataas na lipunan ang lalaking nandiyan sa kabila. Alam mo bang writer pala ‘yan? Nagsusulat ng mga nobela?” sabad ng tiya.

Tumango si Oliva. “A-alam ko po, pero — ”

“At kaya lang siya nandito ay para mag-ipon ng mga impormasyon tungkol sa lugar at mga taong mga katulad sa librong binabalak niyang isulat?”

“Auntie Louella, pakinggan n’yo naman po muna ako,” pakiusap niya nang hindi magawang sumingit.

“Nakikinig naman ako, iha,” Auntie Louella assured her but she looked far away.

“Auntie, wala po siyang dapat na panagutan sa akin,” pilit niya.

“Kung gusto n’yo magpapatingin ako sa duktor,” Oliva was feeling desperate.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE HEART THIEF…? Click Here!]

“Iha, alam ko naman na wala pang nangyayari sa inyo,” pahayag ng matanda sa kanya.

“Ngunit hindi na iyon ang usapin ngayon. Kinontak niya ang kanyang abogado para ipaayos ang special license n’yo. Iyong abogado naman ay nag-utos sa sekretarya, na isa palang informer sa mga magasin. Ayun, naibenta agad ang impormasyon tungkol sa inyo ni Andro Monte.”

Hindi makapaniwala si Oliva.

“Huwag n’yong sabihing nailathala na agad sa diyaryo ang tungkol sa amin?”

Tumango si Auntie Louella. Kinuha nito ang isang tabloid na nasa bulsa ng suot na duster.

“E, heto siya. Ipinakita niya sa akin.”

Nanginginig ang mga kamay ni Oliva nang hawakan ng dalawang kamay ang babasahin.

Kuha ang letrato kagabi. Pangko siya ng lalaki at siya naman ay nakayapos sa leeg nito. Papalabas sila sa eskinita ng squatter’s area, kasunod ang mga pulis at mga taong usyoso.

Binasa ni Oliva ang caption.

“Surprise! Surprise! Ang sinasabing nawawalang manunulat at milyonaryong si Alejandro Montero ay nandito lang pala sa pusod ng kahirapan. Ano kaya ang ginagawa niya sa miserableng lugar na ito! Naghahanap ng susunod na lady love?”

Nagsisikip ang lalamunan ni Oliva habang binabasa naman ang maikling artikulo na tungkol sa tunay na identikal ng lalaki sa kabilang apartment. Ito pala ay ubod ng yaman.

“Tingnan mo nga naman, ano?” wika ni Auntie Louella. “Ni hindi natin nahulaang mayamang tao pala ‘yan si Andro, este, Alejandro pala.”

“Auntie, wala naman pong binabanggit na tungkol sa kasal namin dito, a?” pakli niya nang makakuha ng kaunting katatagan.

Parang gusto niyang himatayin uli!

“Wala nga, pero may tumawag na sa kanyang editor. Hiningi ang kumpirmasyon niya — at ibinigay naman niya dahil nga tutoo naman na magpapakasal na nga kayo.”

Parang gusto niyang magsuspetsa sa maliksing pagtugon ng kausap ngunit baka kung anu-ano na lang ang naglalaro sa imahinasyon niya dahil sa matinding pangamba.

She felt cornered. She had no way to get out.

Kung inaakala ng tiyahin niya na gumanda ang sitwasyon sa pagkakadiskubre nitong mataas na tao pala si Andro Monte o Alejandro Montero.

Nagkakamali ito. Mas lalo pa ngang lumaki nang husto ang agwat sa pagitan nila ng lalaking iyon!

Sinapo ni Oliva ang kanyang ulo.

“S-sumasakit ang ulo ko,” daing niya habang yumuyuko. Maya-maya, tumayo siya upang umakyat sa kanyang kuwarto sa itaas.

“Puwede po bang magpahinga muna sandali, Auntie? Parang naliliyo na ako sa dami ng mga nangyayari.”

“Aba, sige, sige, iha. Umakyat ka muna. Tatawagin na lang kita kapag dumating na si Alejandro, hane?”

Tumango na lang si Oliva habang napapabuntonghininga. How could she get herself out from this mess?

May ilang oras marahil ang nagdaan bago siya tinawag ng tiyahin. Nakahiga siya sa kutson na binili niya nung isang linggo.

“Iha? Nandito na si Alejandro,” wika ni Auntie Louella habang kumakatok sa pinto ng kuwarto niya.

“Nandiya na po, Auntie,” tugon niya habang bumabangon.

Nagulat siya nang si Alejandro ang bumulaga sa kanya nang magbukas siya ng pinto.

“Huh! B-bakit ikaw ang nandito?”

Alejandro looked at her menacingly ngunit hindi siya nakaramdam ng sindak.

Para bang natitiyak niyang hindi sa kanya nakatuon ang poot na nasilayan sa mga matang matitiim.

“I understand from your aunt — gusto mong umurong?” Hindi na ito nagpaliguy-ligoy.

Tumango si Oliva. Pinilit niyang tumingin ng diretso sa kausap habang nakahawak nang mahigpit sa seradura.

“Dapat ka pa ngang magpasalamat sa akin, Mr. Montero. You won’t be trapped in a binding situation,” pakli niya.

Nagtatapang-tapangan lang dahil ayaw niyang makita ng kaharap na nangungunti siya sa isang katulad nito.

God, ngayon lang siya nakakita ng isang milyunaryo! bulong niya sa sarili.

“Why are you looking at me like that?” usig ng lalaki nang magtagal ang pagkakatitig niya sa mukha nito.

Binawi niya ang tingin.

“I’m sorry,” she mumbled rebelliously. “Hindi ko alam na masama na palang tumingin sa’yo,” dugtong pa niya, pa sarkastiko.

Bumuntonghininga ang lalaki.

“Puwede pa namang tumingin sa akin,” he contradicted her in a casual tone. “Just don’t kill me with sharp looks, okey?”

Muli siyang napatingin sa lalaki. Parang tinutudyo na siya nito.

“Ano’ng kailangan mo?” tanong niya, halos paangil.

“Gusto sana kitang kausapin bago tayo lumabas sa publiko,” anito.

Humahalukipkip at sumandal sa hamba ng pinto. Nakabukas man ang daanan, hindi naman siya basta-basta makakalusot.

“Bakit?” She asked warily.

“My hideout was discovered and I’m the flavor of the press at present. Inihahanda lang kita sa mga maaaring mangyari habang nasa labas tayo.”

“At natatakot kang baka magkalat ako sa labas, hindi ba? Baka masira ang pangalan mo dahil sa mga kaignorantihan ko?”

Nanliit ang mga mata ng lalaki. Tumuwid ito sa pagkakatayo at humakbang palapit sa kanya.

Umatras naman ang dalaga.

“Where’s your spirit, Oliva? Being a self-lying, spineless female doesn’t suit you,” he scolded her sharply.

Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat nang masukol na siya sa dingding.

They stared of each other like two enemies assesing the other’s strengths and weakness.

Inalog siya nang bahagya ni Alejandro.

His jaw was smooth for being closely-shaven. He looked neat and clean for the first time. The casual blue silk polo and dark gray slacks suited his tall, wiry body.

THE HEART THIEF-16

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age