The Heart Thief-16

Ang buhok na alon-alon at hanggang batok ang haba na dalawa na ang kulay ngunit maayos naman ang pagkakasuklay.

He looked distinguished with his gray-black sideburns.

Ngayon lang niya napagtuunan ng pansin ang mga detalye ng hitsura ng lalaki. Noon kasi, his dark, arresting eyes were the only thing noticeable in his appearance.

His nostrils flared at the end of his aristocratically thin nose as his firm yet seductive tips form a chiding remark.

“Don’t you like the changes?” he whispered huskily. “I look more human, don’t it?”

Tumango ang napapatulalang dalaga.

“Kailangan ko ng kooperasyon mo, Oliva,” patuloy nito habang inaarok ang kalooban niya.

“We couldn’t back out now.”

Umiling si Oliva.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE HEART THIEF…? Click Here!]

“K-kaninang pumapayag ka sa gusto ni Auntie Louella — inaasahan ko na nagpapatianod ka lang. Na kakausapin mo rin siya uli kapag lumipas na ang galit niya.”

“Which you successfully did — kaya nagpunta siya sa akin at nanikluhod?” Ngumiti ang lalaki ngunit hindi gusto ni Oliva ang ngiting iyon na hindi umabot sa mga mata.

“I just wish, sana ay sinabi mo sa akin na ganoon ang balak mo para hindi na ako nawalan ng pag-asa na makakaalpas pa ako sa sitwasyong ito.”

Nanlaki ang mga mata ng dalaga.

“Ako pa ba ang sinisisi mo ngayon?” sambit niya, hindi makapaniwala.

Bumuntonghininga si Alejandro.

“Of course not, Oliva. I was just sour graping. Pardon me,” anito, mas mababa na ang tono.

“Sagutin mo ako. I want an honest answer now. Maaasahan ko ba ang cooperation mo?”

Nagtalo ang kalooban at isipan ni Oliva habang nakatitig siya sa lalaki.

“Y-you mean — itutuloy pa rin natin ang kalokohang gusto ninyo ni Auntie Louella?”

“Yes,” he answered shortly.

“Paano kung ayaw ko?”

“You have to, honey,” he replied threateningly.

“I’ll haunt you to the ends of the earth kapag hindi mo ako pinagbigyan.”

“A-ano ba ang nakataya? Gusto mo ba akong maniwala na kayang sirain ng pagtanggi ko ang pangalan mo — ang reputasyon mo?” She asked him disbelievingly.

“I am just a nobody!”

“I don’t want the press to dig deeper. Ngayong nasa limelight na naman ako — thanks to you, Miss Oliva Gonzales — siguradong may maghuhukay pa nang mas malalim kapag hindi natuloy ang pagpapakasal mo sa akin. I had made the announcement, Oliva! Can’t you understand? We’re engaged and we’ll be married next week!”

She took a shaky breath.

“Sana, kinunsulta mo muna ako,” paalala niya.

“Dammit! Napakatahimik mo kanina. Ni hindi ko mahulaan kung ano ba ang nasa isipan mo while listening there being demure and mysterious,” bulalas ni Alejandro, clearly reaching the end of his lether.

Papaubos nang talaga ang pasensiya nito.

Namutla ang dalaga. Her eyes grew wider with apprehension. Alejandro Montero was like a volcano when angry.

“I — I was shocked,” she managed to whisper back. “Y-you just announced our marriage unexpectedly.”

Alejandro controlled his ire with difficulty.

“Okey, tigilan na natin itong pagsisisihan na ito. Tapos na ang nakaraan, let’s face the future.” He let her go reluctantly.

“Hindi ako papayag na hindi matuloy ang kasal na ito. It would be better for you to give in. Malay mo maging maganda naman ang kahinatnan ng pagsasama nating dalawa? We have a combustible chemistry.”

She had beard out the so called chemistry between man and woman before but she dind’t give any attention to it.

Nalilito tuloy siya ngayon.

“Stop talking in riddles, Alejandro,” saway niya rito. Papiksi. Gusto niyang lumayo sa lalaki para makapag-isip siyang maigi.

“Kung papayag ako sa gusto mo, may kundisyon ako.”

“Ano’ng kundisyon?”

Hinipo ni Oliva ang mahabang tirintas ng buhok niya habang nag-aapuhap ng inspirasyon para makapagpatuloy sa kanyang hamon.

“Uhm, hindi tayo magsisiping pagkatapos ng kasal,” sambit niya.

An arrogant brow quirked haughtily.

“You don’t want to enjoy the fruits of marriage?” he asked sarcastically.

Oliva flushed with embarassment.

“Para madaling ma-annul ang kasal pagkatapos ng lahat ng kaguluhan sa buhay mo,” she added hastily.

He eyed her darkly for a long moment before nodding his head.

“Okey, kung iyan ang gusto mo.”

Halos manlambot ang mga hita at binti ni Oliva nang matapos ang tensiyon. Sumandal siya sandali sa dingding bago tumuwid ng tindig.

“O, tapos na ba kayong mag-usap?” sabat ng matandang babae na halatang nakikinig sa kanila mula sa kabilang silid.

Muling namula ang mga pisngi ni Oliva. Parang gusto na niyang matunaw nang mga sandaling iyon.

“Opo,” tugon ni Alejandro, ubod nang galang. “Salamat po.”

“Kuu, walang anuman, iho,” wika naman ng kinikilig yatang si Auntie Louella.

Walang nagawa si Oliva kundi ang magpatangay na lang sa malakas na agos na nililikha ni Alejandro Montero sa buhay niya.

Hinayaan niyang malipat siya sa ilog ng lalaki, kung saan masyadong abilis ang takbo ng mga sandali…

Nagising na lang siya na dumating na ang takdang araw ng kasal niya.

Pinalipat silang magtiyahin ng lalaki sa malaking mansiyon nito. Ang kuwartong ibinigay sa kanila ng mayordomo ay halos dalawang doble na ng apartment na tinitirhan ni Auntie Louella.

“Ano? Tig-isa pa kami ng silid? Hindi. Kasya na kami dito ng pamangkin ko,” tutol ng matandang dalaga nung unang araw nila sa mala-palasyong bahay.

“Hindi po ganoon ang utos ni Sir Alejandro, madame.”

Napamulagat si Auntie Louella nang tawagin itong madame.

“G-ganoon ba? O, buweno, papayag na kami. Sino ba ang nakatoka sa silid na ito?” anito, biglang nagkaroon ng modulation ang boses.

Oliva was not herself these past few days kaya hindi man lang siya natawa sa komikong pagbabago sa pagsasalita ng tiyahin.

Para sa kanya, nawala na ang kanyang sense of humor at ang kanyang dahilan para maging masaya.

Naputol ang pagmumuni-muni niya nang may magbukas ng pinto ng kuwarto niya.

May kumakatok marahil ngunit hindi niya naririnig nang dahil sa lalim ng mga iniisip tungkol sa magiging kinabukasan sa bilang kabiyak ni Alejandro.

“T-tuloy…” ang awtomatikong sambit niya nang muling maulit ang mga katok. Mas malakas na.

Isang bakla ang iniluwal ng pinto.

THE HEART THIEF-17

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age