The Heart Thief-24

She was already a slave to desire for him. Pinahihirapan lang niya ang kanilang mga sarili sa pagmamatigas niya.

Diyos ko, ano’ng gagawin ko? tanong niya sa langit na unti-unti nang nagdidilim sa labas ng bintana.

Napatalon siya sa pagkagitla nang kumatok na naman si Meily.

“Madame? Dinner is ready.”

“Yes, I’ll be there for dinner,” tugon niya bago pa ito makapagsalita.

“Okey.”

Kanina pa siya nakahanda. Naligo siya at nagbihis nang halos wala sa loob niya. She was subconciously getting ready for tonight…!

Alejandro was looking darkly mysterious in his dinner suit.

While she looked innocent in her white dress.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE HEART THIEF…? Click Here!]

Lumapit si Alejandro sa kanya upang iabot ang isang kopita na may lamang malinaw na likido.

“White wine for a white lady,” he said flippantly, after looking her over with lightening mouth.

Para bang naiinis sa kanyang choice of dress.

Para bang ipinamumukha niya rito na isa siyang inosenteng hindi dapat gamitan ng dahas.

“T-thank you,” she slammered as her shaking fingers accepted the wine glass.

“You look — bewitching, Oliva,” umpisa nito habang tinitingnan siya sa kanyang pagsimsim ng alak.

Muntik na siyang masamid. “Salamat — ”

“Yet untouchable,” dagdag pa nito na para bang hindi siya nagsasalita.

Naghintay siya ng susunod pa nitong sasabihin. Halos hindi siya humihinga, habang nakatingin siya sa mga munting bula na nasa white wine na iniinom niya.

“Tell me the truth, Oliva,” he commanded tersely as she remained silent.

“Can you really resist my company in a restricted situation like this? We’re in an isolated villa, surrounded by romantic night and exotic days. Talaga bang wala kang nadaramang anuman para sa akin?”

Naumid ang dila niya.

Ano ang itutugon niya? Nasusukol na siya ng mga katanungan na tiyak makakapagpaalpas sa kanyang itinatagong damdamin.

“M-meron,” she whispered helplessly. “Pero hindi ko alam kung ano ‘yon.”

His dark expression became lighter as a glimmer of a smile registered on his firm lips.

“Do you feel like you want to be with someone?”

Nalito si Oliva. Ngunit inamin na lang niya kung ano ang nasa ibabaw ng mga damdaming naglalaban-laban sa kanyang kalooban.

“G-gusto kong makasama ka, Alejandro.”

He took a slow, calming breath before continuing his gentle inquisition.

“Para makausap?”

Tumango siya. Hindi siya makatingin nang diretso sa kausap.

“Para makausap lang?” paniniyak ng lalaki.

“Look at me, Oliva,” utos nito, in a challenging tone.

Tumalima siya.

“H-hindi lang para makausap, Alejandro,” bulong niya. Halos hindi na niya marinig ang sariling boses dahil sa lakas ng pagkabog ng dibdib niya.

“Oh, Oliva, why won’t you end this torment between us?” he almost pleaded to her.

Pumikit si Oliva. Umiling nang umiling.

“You know that I’m not good with words, Alejandro.”

He stood up after hearing her reply.

“Then, we won’t use any words for tonight, my sweet Oliva,” he stated determinedly.

“A-ano’ng — ?”

Hinawakan ng lalaki ang isang kamay niya at hinila siya patungo sa kuwarto nito nang buong pagsuyo.

Hindi maintindihan ni Oliva kung bakit hindi siya makapanlaban gayong hindi naman siya pinupuwersa ng lalaki.

She could easily free herself from his grip but she did not.

“Come, Oliva. May gusto akong ipakita sa’yo,” anyaya nito habang papasok sila sa silid nito.

Aywan kung saan nanggaling ang pagtitiwalang nadama niya para kay Alejandro nang mga sandaling iyon — basta’t ang alam niya ay ang katiyakan na hindi siya sasaktan nito.

“Ano’ng ipapakita mo, Alejandro?” tanong niya, paanas din.

May kinuhang kahon ang lalaki sa loob ng kabinet nito.

Pamilyar iyon ngunit hindi mahulaan ni Oliva kung ano ang laman niyon.

“Phoebe called this, ‘The Veiled Heart’,” pahayag nito habang inilaladlad ang manipis na belong ginamit ni Oliva sa kasal nila.

“Alam mo ba kung bakit?”

Umiling si Oliva. Nakatitig siya sa mga brilyantitos na isang puso pala ang hugis ng pagkakatahi sa telang kulay usok.

“Alam ni Phoebe ang tungkol sa nangyari sa amin ni Tanni, at sa akin siya kumampi sa kabila ng mga dirty publicity na itinapon sa akin ng ex-wife ko.”

Humakbang si Alejandro palapit sa kanya, dala ang malapad at manipis na belo.

“P-paano niya nalaman?” tanong ni Oliva.

She was mezmerised by the glinting veil as he came near her.

Bumadha ang pagkabigla sa mukha ng lalaki.

“It’s all over the papers. Halos ang lahat ng mga diyaryo at magasin ay nakisali sa black propaganda ni Tanni laban sa akin. Hindi ka ba nagbabasa?” Hindi makapaniwala si Alejandro.

“H-hindi siguro nakarating sa probinsiya namin ang mga diyaryong sinasabi mo,” sambit niya, may kaunting pagdaramdam sa kanyang tono.

“Isa pa, matagal na yatang nangyari ang tungkol sa eskandalo n’yong mag-asawa. B-baka hindi pa ako ipinapanganak,” dagdag niya pa.

He smiled ruefully.

“I deserved that kick,” pag-amin nito. “Pagpasensiyahan mo na lang ang aking pagiging cynical paminsan-minsan, Oliva. It was my defense mechanism for so long, kaya mahirap iwaksi kapag isang inosente na ang kaharap ko.”

Nakimi si Oliva nang isuot na nito sa kanya ang belo. She wanted to ask many questions pero hindi niya alam kung dapat.

“Hindi naman ako ganyan ka-inosente,” anas niya.

“Really?” he asked teasingly.

“Anyway, nasaan na ba ako sa kuwento ko? Ah, kay Phoebe. Ginawa niya ang belong ito habang naiisip niya ang aking pusong itinago ko raw matapos masaktan nang husto.”

She waited patiently for his next words, while staring at him.

“Iniisip niyang sana’y maalis na rin ang nakatabing sa puso ko kapag iniangat ko ito mula sa ulo mo — na sana’y makita ko ang pag-ibig na nasa mga mata mo sa sandaling ilantad ng belo ang iyong maamong mukha.”

He followed the descriptive sentences with tender actions. Hinayaan nitong mahulog padausdos ang malinaw na tela sa kanyang balikat ngunit maagap na sinalo ng kanyang mga kamay. Ibinalik niya sa kanyang ulo, framing her face with glistening stones.

He cupped her cheeks with his warm palms.

“Iniibig kita, Oliva,” bulong nito. Tinuruan mo akong buksan ang aking puso sa ikalawang pagkakataon.”

Hindi makapagsalita ang nabiglang si Oliva.

THE HEART THIEF-25

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age