The Heart Thief-5

Nang makuha na ang lahat ng mahahalagang bagay sa katawan nito, nagsitalilis na ang mga ito palayo.

Narinig kasi siya.

“Mamang ano? Nasaktan ba kayo?” Lumuhod siya sa tabi ng nakahandusay na biktima. Ineksamin niya ang duguang mukha nito.

Umungol ang tinanong niya. Namula ang mga matang pinapula ng alak.

Nasilaw ito sa ilaw ng posteng malapit sa kanila kaya muling pumikit. Nagpumilit itong bumangon habang itinutulak ang mga kamay niyang nais umalalay.

“That’s a foolish question,” pakli nito, matigas ang boses with a lace of pain in its huskiness. “Of course, nasaktan ako!”

Ang sungit naman nito! bulong ni Oliva sa sarili habang hinihila patayo ang lalaki. Ang jacket na suot nito ang hinawakan niya.

“Ang ibig kong sabihin, kung kailangan ko bang dalhin ka sa ospital,” salo niya, pilit ang malumanay na tono.

“No need,” anang lalaki. “Kaya ko na ang sarili ko — ” Pagkatapos magsalita, bigla na lang itong nalugmok uli.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE HEART THIEF…? Click Here!]

Natuluyan nang mawalan ng wisyo, sanhi naman ng labis na kalasingan!

Umiling-iling si Oliva. Itinuloy naman niya ang pagbubukas sa pinto nito bago niya hinila sa kuwelyo ang lalaki.

“Ang bigat!”

Mabuti na lang, may kasunod pala siyang grupo ng mga tanod.

“Aba, Oliva! Napaano iyan? Ikaw pala ang sumilbato.”

“Hinoldap, e. Hindi ko naabutan. Doon nagsuot sa eskinitang iyon. Aabutan n’yo pa ang mga iyan kung bibilisan n’yo.”

Nayayamot siya dahil wala siyang nagawa upang dakipin ang masasamang-loob.

“Nilo, pakitulungan mo muna ako dito sa mamang ito. Ipasok natin sa loob.”

“A, siya ba ang nakatira diyan?” Curious na din pala ang ibang taga-roon sa karakter ng lalaki. “Masyadong malihim ‘tong taong ito. Kilala n’yo na ba siya?”

Umiling si Oliva. Nakatuon ang konsentrasyon niya sa paggamit ng lakas upang mabuhat ang walang malay na lasing.

“Hindi naman siya mukhang mapanganib,” aniya nang maihiga na nila sa sopang mahaba ang payat ngunit maskuladong katawan.

“O, paano? Maiwan na kita dito. Babalik na lang kami mamaya para kuhanan siya ng statement. Ibabalita ko kay Kap ang nangyaring holdapan dito.”

Nagtungo sa kusina si Oliva matapos tiyaking nakasara na ang pinto ng apartment. Naghanap siya ng mainit ng tubig at nakakita naman agad sa de-kuryenteng airpot.

“Aray ko! Aah! Tama na.”

The man complained as she washed his face with hot towel. Nagmulat ito ng mga mata at tumitig sa kanya.

Oliva had a pecular sensation of drowning as she stared at his deep and dark eyes. The pupils were black as sins and sharp as knives.

Umiwas siya ng tingin nang maramdaman niyang parang natatalo siya ng kung anong puwersa…

“Mayroon ka bang antiseptic?” tanong niya. Nagpasalamat siya nang mapanatiling normal sa pandinig ang boses niya.

“Para saan?”

“Kailangang gamutin ang mga sugat mo.”

“Hindi na kailangang gamutin ‘yan. Magmumumog na lang ako ng alak.”

Nagpumilit itong bumangon upang lumapit sa mahabang kabinet na bahagya nang nakabukas.

Pinanood ni Oliva ang pagtungga dito ng alak mula sa boteng bagong bukas.

“Parang ayaw mong mahulasan, a?” puna niya nang magbalik sa kinauupuan ang lalaki.

He locked at her with malevolence.

“Wala kang pakialam sa akin, Oliva.”

Nagulat siya nang marinig ang pagsambit nito sa pangalan niya.

“Kilala mo pala ako?” aniya matapos ang maikling pagkamangha.

“Ikaw? Sino ka?”

“Ako?” Tumungga muna uli ang lalaki bago nagpatuloy sa pagtugon sa kanya.

“Tawagin mo na lang akong Andro. Andro Monte.”

She offered her hand for a formal handshake pero hindi tinanggap ng lalaki ang alok niya ng pakikipagkaibigan.

Feeling somewhat piqued, she returned her hand on her lap.

“Anu-ano ba ang mga alahas na suot mo kanina? Nakuha ba ang pitaka mo?”

Kinapa ng lalaki ang likurang bulsa ng suot na Levi’s jeans.

“Kinuha nila pero wala namang laman ‘yon.” He was nonchalant. “Wala ring kuwenta ang mga alahas na suot ko.”

Napakurap si Oliva. Nahihirapan siyang basahin ang klase ng pagkatao ng lalaki. Para bang may nakatabing na usok sa karakter nito kaya hindi niya matanto ang kategoryang kinaaaniban nito.

Dumating ang baranggay captain upang mag-imbestiga.

“Nahuli namin ang isa sa apat na sinabi mo, Oliva. Nandoon siya ngayon sa detachment. Inaanyayahan ka namin doon, ginoo.”

Umiling si Andro.

“Hindi na kailangan. Wala naman silang nakuhang mahalaga sa akin. Salamat sa mabilis na aksiyon ni Oliva,” dugtong pa habang sumusulyap nang patagilid sa dako niya.

Si Oliva lamang ang nakahalata ng sarkasmo sa mahabang boses ng lalaki.

“Paano ang mga sugat na tinamo mo? Pati ang mga pasa at bugbog?

“They’re superficial injuries. Bukas, wala na ang mga ito.”

Nag-aalangan sa pagtayo si Mang Pekto.

“Kung magbabago ang isip mo, malapit lang ang detachment. Sana’y mabigyan natin ng leksiyon ang mga nagkakamali.”

Tumango lang ang lalaki.

“It was just a petty crime. Hindi ba mas magandang magpagod tayo sa mas malalaking krimen?” pakli nito.

“Buweno, magpapaalam na ako. Ikaw, Oliva?”

“Sasabay na ako sa inyo, Mang Pekto.” Tumindig na rin siya.

She cast Andro a furtive before following the old man to the door.

“Nandiyan lang ako sa kabilang apartment, kung mangangai- langan ka ng gamot para sa mga sugat mo,” paalam niya.

His mouth tightened impatiently.

“I won’t need any help.” He muttered his angry refusal.

Parang sinampal ang pakiramdam ni Oliva. She had never received rejection, until now.

Dali-dali siyang tumalikod sa lalaki upang ikubli ang kanyang pained expression.”

“Suplado pala talaga ang taong ‘yon, ano?” wika ng kapitan nang makalabas na sila.

“Ngayon ko lang siya nakaharap nang malapitan. Ikaw?”

“Gayundin po ako, Kap. Kahit na kapitbahay namin ‘yan, hindi namin nakikitang lumabas sa araw ‘yan,” tugon ni Oliva.

Pilit na binawi ang sarili mula sa biglaang depresyon.

“Ano raw ba ang pangalan?”

“Andro Monte daw po.”

“Hmm, parang peke ang tunog ng pangalan, ano?”

“M-medyo.”

“O, may susi ka ba sa pinto n’yo? Nakakahiya namang gisingin ang tiyahin mo. Gabing-gabi na.”

“Sige na, Kap. Salamat sa paghahatid ninyo. May susi ako dito sa pinto namin.” Ipinakita niya ang keychain.

THE HEART THIEF-6

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age