The Heart Thief-7

“Sure,” patianod naman nito habang nakangiti. “Akina ‘yan at heto na ang sa’yo.”

Oliva was speechlessly mad for a few seconds. Paano pa niya maiinuman ang tasa niya gayong ginamit na iyon ni Andro Monte?

“Why won’t you drink your coffee?” pang-iinis pa nito habang tinitikman naman ang bagong timplang kape.

Nagngingitngit si Oliva ngunit wala siyang magawa kundi ang magtimpi.

“Ano ba talaga ang kailangan mo?” asik niya.

“Kape,” he answered innocently. “I wasn’t expecting the bread and cheese, y’know.”

“O, nabigyan ko na. Puwede mo namang hiramin ang tasa. Dalhin mo na lang sa apartment mo,” pakli niya.

Tumawa nang mapakla ang lalaki. Umiling-iling.

“Bakit ba ang sungit mo na lang bigla? Kanina lang, maganda na ang atmosphere sa pagitan natin, e?”

Tumindig na siya kahit na nangangatog ang mga tuhod niya. Itinampal niya ang mga palad sa ibabaw ng mesa.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE HEART THIEF…? Click Here!]

“Mister Monte, ayaw kong masira ang araw ko. Please, get out!”

Tumaas ang mga kamay ni Andro Monte.

“Okey, okey, sorry na. Inaasar talaga kita. Maganda ka pala lalo kapag nagagalit ka,” anito.

Bigla namang naging masuyo ang tono ng pananalita.

And his eyes seemed caressing her as he looked her over warmly.

Lalong nanginig ang dalaga. Pakiramdam niya, tinatrangkaso siya!

“Okey,” buntonghininga niya.

Pilit niyang binabawi ang wisyo na pinalipad ng pambobola nito.

“Dito mo na lang ubusin ang kapeng iyan — but keep your mouth shut!”

Gayon nga ang ginawa ni Andro Monte. Tumahimik ito ngunit pinabayaan namang mangusap ang mga mata habang tinititigan siya.

That was the worst breakfast she’d ever had!

Minadali niya ang pagkain. Pinilit niyang lunukin kahit na tuyung-tuyo ang kanyang lalamunan. Hindi niya magawang higupin ang kapeng ininuman ni Andro.

“Salamat na marami sa masarap na kape’t pandesal,” wika nito nang maubos na ang inihanda niya.

“Siyanga pala, bakit kasama ka ng mga tanod kagabi?”

Napamaang si Oliva. Unang gabi pa lang niya bilang tanod. Nakakapagtaka naman na nalaman agad nito.
Nabasa ng lalaki ang nasa isip niya.

“A, tapos ka nga pala ng pagka-pulis,” kunwa’y nasorpresa pa ito.

“Natural lang na makisama ka sa mga ka-uri mo, hindi ba?”

Nagtagis ang mga bagang ng dalaga.

“Bakit ba ganyan kang magsalita sa akin, Mr. Monte? Bakit ba parang galit na galit ka sa akin? Ano ba ang atraso ko sa iyo?”

“Wala kang atraso sa akin. Ako pa nga ang may atraso sa iyo. You helped me last night. I owe you one.”

“Puwes, huwag kang mag-alala dahil hinding-hindi kita sisingilin! Ngayong tapos ka nang mag-almusa, puwede bang lumipat ka na sa bahay mo? May pasok pa ako at marami pa akong dapat gawin bago ako makaalis!” she spat at him heatedly.

“Okey,” he said flippantly. “Aalis na ako, Bye!”

Sirang-sira ang araw na iyon para kay Oliva.

Ilang ulit siyang tinawag ng instructor sa target shooting class niya dahil nag-aaksaya lang daw siya ng bala.

Pati sa computer class ay hindi rin siya makapag-concentrate. Ginugulo siya ng kakatwang reaksiyon niya sa lalaking puno ng misteryo ang katauhan.

She didn’t want to feel womanly and weak at the knees everytime she thought of him.

A, sino ka ba sa buhay ko, Andro Monte?

“O, iha. Tila napakalalim ng iniisip mo, a?” puna ng Auntie Louella niya matapos marinig ang malalim na pagbubuntonghininga niya habang kumakain sila ng hapunan ng gabing iyon.

“W-wala po, Auntie. Medyo nahirapan lang ako nang husto sa exams namin, Iniisip ko kung ilan kaya ang naging maling sagot ko,” pagsisinungaling niya. Ipinagpatuloy niya ang pagkain upang hindi na makahalata pa ang kasalo.

“Siyanga pala, ipinagkakapuri ka kanina ni Kapitan Pekto, a? Nahuli raw ang isa sa mga holdaper na nang-holdap dine sa kapitbahay natin kagabi.” patuloy nito.

“Dahil sa bilis ng aksiyon mo. Aba’y nakilala tuloy natin ang bagong lipat dine sa katabing apartment natin. Biruin mo? Halos apat na buwan na iyan dito sa baranggay natin, ngayon ko lang nalaman na Andro Monte pala ang pangalan niyan?”

Napangiti ang dalaga sa disbelief na nakabakas sa mukha ng tiyahin.

“Kung sa probinsiya ho nagpunta ‘yang si Andro Monte, baka isang linggo pa lamang, dinudumog na siya ng mga kapitbahay na ibig makipagkaibigan at maki-usyoso na rin.”

“Mind your own business na kasi ang panuntunan dito sa Maynila, e,” paghihimutok ni Auntie Louella. “Kaya nga minsan, ilang araw na palang may patay sa isang bahay dito, hindi pa rin nadidiskubre. Kundi pa maamoy, hindi pa sisiyasatin.”

Nagsimulang mag-imis si Oliva, matapos siyang uminom ng isang basong tubig.

“Talagang malaki na po ang ang ipinagbabago ng panahon natin, Auntie. Matira ang matibay ang patakaran ngayon sa buhay.”

“Ay, tama ka,” tugon ng tiyahin, tumutulong sa pagliligpit.

“Katulad na nga po ng mga nakatira diyan sa squatter’s area,” dugtong pa niya.

Inilapag niya sa lababo ang mga pinggang pinagkanan at sinimulang sabunin isa-isa ang mga baso.

“Paano ba nagkakasya ang isang pamilya sa mga gayon kaliit na barong-barong?”

“Nakakaawa nga ang mga bata diyan sa squatter,” sang-ayon ni Auntie Louella.

“Lalo na kapag Pasko. Naku halos madurog ang puso ko kapag nakikita ko silang nananaghili sa panonood ng mga batang mayayaman na namimili diyan sa malapit na shopping mall. Kung naging mayaman lang ako, tiyak na ako ang magiging Santa Claus nilang lahat-dito!”

“Paano na kaya kung matuloy pa ang demolition na sinasabi ni Kapitan Pekto?” wika ni Oliva, halos wala sa sarili.

Naiisip niya ang napakaraming pamilya na mawawalan ng tahanan…

Hindi niya namalayang pinagmamasdan na pala siya nang husto ng tiyahin.

“Hay, naku, Oliva,” anito nang makuha ang atensiyon niya. “Tila nagkamali ka ng propesyon na pinapasok, iha. Malambot ang puso mo. Mas maganda sigurong maging social worker ka na lang upang mas makatulong ka pa nang husto sa lipunan na pinagmamalasakitan mo nang husto!”

Natigilan ang dalaga sa tinuran ng tiya. “P-pero — buong buhay ko, gusto ko na ang maging pulis balang-araw, Auntie,” pahayag niya, but her usual conviction was not present in her voice.

THE HEART THIEF-8

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age