The Heart Thief-9

Wala pa rin ang mga batang lansangan na dari-rati’y naglalaro sa harapan nila.

“May ibabayad ako sa iyo, huwag kang mag-alala.”

“T-teka, hindi mo naiintindihan — ”

Ngunit hinila na siya ng lalaki papasok sa madilim na apartment nito.

“Ssh, hindi ako magsusumbong sa tiya mo, kung ayaw mong ipaalam sa kanya na may sideline kang ganito.” He intervened huskily.

“I’m glad I saw you like this tonight. I don’t have to think of a better approach to entice you in my bed!”

Itinukod niya ang mga braso at siko sa matigas na dibdib ng lalaki, para hindi siya mahapit nang husto nang yapusin siya nito nang buong higpit.

She was instantly ablazed with unknown emotions at his muscled hips grinded suggestively against her body.

Ramdam na ramdam niya ang pagdaiti ng evidence of desire ni Andro Monte. His hard maleness pressed against her urgently.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE HEART THIEF…? Click Here!]

His pulsing heat burned through the layers of clothing to seduce her aggressively.

“A-andro, hindi mo naiintindihan,” she tried to explain but her fast breathing broke her sentences into unintelligible passages.

“Andro, hindi ako h-hostes na katulad ng — Andro, huwag! Please, b-bitiwan mo muna — Oh! — No! Andro – hindi — ”

Her real adversary was her body and her uncontrolled responses.

She was changing into a different person as he rained her face and neck with tiny, stinging kisses as his warm palms molded her hips and breasts into a quivering softness.

“You owe me a lot of sleepless days. Oliva, my little witch!” He whispered in her ear before nipping at an earlobe.

Her knees buckled as weakness assailed her senses. She stumped helplessly against him for support.

“D-days–?” she asked dazedly.

He chuckled huskily as his white teeth grazed the sensitive skin of her pink nipple.

“I work at nights, too, honey.”

Pumiksi si Oliva upang makapag-ipon ng katinuan. Hindi siya dapat magpatangay nang paganito lang!

“I — I can’t breathe, Andro. P-puwede bang luwagan mo ang pagkakayapos mo sa akin?” She pretened to be more pliant and willing for him.

His arms loosened at her breathless request but he still held her securely.

“Better.”

Pinilit niyang tumango. “I — writer ka pala?” umpisa niya, trying to hold onto her slim sanity. “M-matagal ka na bang nagsusulat?”

Tumitig sa kanya nang matagal ang lalaki bago ito tumugon.

“Hindi mo ako kilala?”

Umiling si Oliva.

“C’mon. I don’t believe you.” His shepticism remained.

“Bakit ako magsisinungaling?”

As his hands and lips stopped creating havoc inside her, unti-unting nanumbalik ang kontrol niya.

“Hindi mo rin kilala si Major Vicencio?”

“Major Vicencio?” Umiling uli siya.

“Ngayon ko lang narinig ang pangalang iyon. Pulis ba siya?”

“Oo. Kung hindi ikaw ang ipinadala niyang proteksiyon ko sa research kong ito — sino?” he asked himself.

“Proteksiyon? Bakit kailangan mo ng proteksiyon?”

“Sino ka talaga, Oliva? Bakit nandito ka?”

“Ako si Oliva Gonzales, tubong-Victoria, Laguna. Nandito ako ngayon dahil nag-aaral ako.”

Tinangka niya uling kumawala sa mga bisig nito ngunit hindi siya nagtagumpay.

“Bakit? Sino ba ako sa akala mo? At ikaw, sino ka rin?”

He was confused for a moment.

“Hindi mo talaga ako kilala?” paniniyak nito. “Andro Monte. Nakapagsulat na ng maraming libro?”

“Bakit ako magsisinungaling?” she insisted.

“Oo nga pala — bakit ka nga pala magsisinungaling?” His tone become sarcastic.

“I’m rich. Marami akong pera. At sa isang babaeng katulad mo, isang malaking dahilan na iyon para pag-interesan mo ako.”

Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa tinurang iyon ng lalaki.

“Ano?” she grilled in shocked anger.

“You’re sick if you really think like that. Mr. Monte! Bitiwan mo nga ako,” utos niya.

She was thankful that her usual spice had returned finally.

Kailangan pa pala siyang insultuhin bago manumbalik ang katatagan niya! she scolded herself disgustedly.

“Hindi ikaw ang pulis ko at hindi ka rin nagbebenta ng aliw?”

Pumiksi ang dalaga.

“Hindi!” She straightened her clothes hastily.

Hindi siya magkandatuto dahil nanginginig ang kanyang mga daliri. Idagdag pa ang panonood ng lalaki sa pagtatago niya sa kanyang dibdib na inilantad nito kanina.

“Ngayon, puwede na ba akong umalis? May trabaho akong dapat gawin.”

“Ano’ng trabaho?” He seemed genuinely curious. Parang nawala na ang sexual interest nito sa kanya.

She didn’t like the feeling of dissapointment kaya lalo siyang nakaramdam ng pagkayamot.

“Wala ka nang pakialam sa trabaho ko!” singhal niya habang dinadampot ang handbag na nahulog sa sahig nang nagpupumiglas siya kanina.

Isinukbit niya ang bag sa balikat at padaskol na binuksan ang pintong pinagsandalan sa kanya ni Andro.

Namumula ang mukha niya nang makalabas mula doon.

She wanted to get away from him as fast as possible!

“Oliva!” bulalas ng nabiglang si Nilo nang makita siyang papalabas sa apartment ni Andro Monte.

“Kakatok na sana ako dito sa inyo. Ipinasusundo ka ni Kap. Kanina pa kami naghihintay sa ‘yo.”

Napansin ni Oliva na panakaw itong sumusulyap sa gawing likuran niya kaya natiyak niyang sumunod sa kanya si Andro. She tried to act normal as she smiled at Nilo.

“Papunta na nga ako doon. Medyo na-delayed lang ako nang kaunti,” aniya.

Tumango si Nilo. Naging seryoso ang mukha nang tumayo sa tabi ni Oliva si Andro.

“Good evening, sir,” ang magalang na bati nito. “Pinakukumusta kayo ni Major Vicencio,” dugtong nito nang manatiling tahimik ang binati.

“A, ikaw pala,” sambit ni Andro, in a bland tone.

“O, maiwan ko na kayo at baka may pag-uusapan pa kayong dalawa,” pakli ni Oliva.

Parang napapaso siyang manatili sa malapit kay Andro. Naipakita nito kanina ang nakatagong kahinaan niya bilang isang babae!

And she didn’t like being a wack female!

Nagpaiwan nga si Nilo.

Nagtungo naman sa baranggay hall si Oliva. Sa likod siya nagdaan upang walang makapansin sa kanya.

“O, may kontak na akong bugaw. Ikaw ang ihahatid niya sa kinaroroonan ni Tikboy Hoodlum. Bahala ka nga ngayon, Oliva.”

THE HEART THIEF-10

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age