The Hostage Heart-10

Siksik ang mga kalamnan sa kabuuan. Mistulang atleta na may malalaking reserba ng lakas.

His skin was very tan but he did not look dirty with a dark coloring. Naging seksi pa nga tingnan ang pagiging maitim nito.

Napalunok si Alana.

She regarded her captor as sexy?

Hindi siya makapaniwala!

Nagpalit ng posisyon ang dalawa. Ang babae na ngayon ang nakasandal sa dingding na bato.

Umungol ang babae. Nasasaktan siguro.

Ngunit bakit yumayapos pa ito sa lalaki?

Para bang sabik na sabik pa nga…

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE HOSTAGE HEART…? Click Here!]

“Oh, my God!” Alana gasped in shock when he suddenly pounced on the hapless woman and crushed her with his hard body.

Alana could not see his manhood but she knew what it looked like. She knew its general use.

Her mind was not a virgin anymore. She had watched a few triple x-rated videos.

Nakasaksi na siya ng aktuwal na pagtatalik ngunit hindi pa niya nararanasan kung ano ang pakiramdam.

In her opinion, having sex was just a messy hobby and a pointless task.

Up till now, she could still not imagine on what was the big deal about sex.

Hindi niya maintindihan kung ano ang napapala ng mga lalaki at mga babae sa naturang aktibidad. Parang nagpapakapagod lang ang mga ito sa pakikipagtalik.

Small feminine hands gripped the quivering masculine buttocks.

Natutop ng dalawang kamay ni Alana ang mga mata.

Ngunit bakit pulos daing ng kasiyahan ang naririnig niya mula sa babae kung talagang nasasaktan ito habang nagagasgas ang likod sa dingding?

Lumipad sa magkabilang teynga ang mga palad niya.

Ayaw na niyang dumilat ngunit kusang umangat ang mga talukap niya.

She wanted to scream at the two rutting animals but could not find any voice.

Wala siyang karapatang magalit sa dalawa. She was the intruder.

Ngunit hindi nakikinig ang ibang bahagi niya.

Kaipala, ang katawan niya ay unti-unti nang nawawala sa kontrol ng utak niya.

Subconsciously, her body was getting aroused as she watched the bawdy act of sex.

Tinatablan siya ng napapanood dahil hindi pelikula ang nangyayari sa harapan.

It was a live show of earthy desire and raw passion.

Kumuyom ang mga palad ni Alana nang marinig ang paos na sigaw ng babaeng nakikipagniig.

Para bang naging siya ang naturang babae.

Siya ang nakakaranas ng maalab na atensyon ng isang lalaki.

Siya ang nasisiyahan…

Dagling nanginig ang buong katawan ni Alana.

She swayed but still could not move.

Tila magkakatutoo ngang habambuhay na lang siyang nakatindig doon.

Na habampanahon na lang siyang magiging bihag…

“Ooh, Leon, Leon!”

Napapitlag siya nang marinig ang pangalan ng lalaki.

Leon…

The name was appropriate to its untamed owner.

Kaya pala parang sinisila siya ng isang mabangis na hayop sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata!

Paigtad na humiwalay ang lalaki sa kaniig na babae.

Atsaka pa lang siya nakagalaw uli. Para bang pinalaya na siya ng kung anong puwersa na sumakmal sa kabuuan niya.

Pabagsak siyang sumandal sa dingding.

Pumikit si Alana ngunit agad ring nagmulat dahil nakaukit sa likod ng mga talukap ang mga erotikong tagpo na nasaksihan.

Basambasa ng pawis ang buong katawan niya. Abut-abot ang paghingal niya.

Pati ang pagkabog ng kanyang dibdib.

Para siyang nakipaghabulan ng malayo.

Nanlalata siya. Nanginginig ang bawa’t himaymay ng laman. Nag-iinit ang dugo.

Was this an arousal already? Ganito ba siya kadaling matablan?

She willed herself to calm down. Pinilit niyang kalmahin ang sarili.

Nang manumbalik ang kaunting lakas sa mga tuhod, tumuwid siya ng tindig upang humakbang palapit sa kama.

Naulinigan niya ang pagtawa ng babae sa labas. Lumusot sa awang ng pinto ang ingay.

Parang may humila na naman kay Alana. Hindi na naman niya napigil ang sarili sa pagsilip.

Nakaupo na sa sopang nakaharap sa kinaroroonan ni Alana ang lalaki. Hawak nito sa isang kamay ang basong may lamang alak.

He was wearing his faded jeans again. Ang malapad at mabalahibong dibdib ay nanatiling hubad.

Nakakandong naman ang babae dito. She was semi-dressed because her blouse was not yet fully-buttoned.

Tila naglalambingan na lamang ang mga ito habang nag-uusap.

Ngunit ilang sandali lang siyang tama sa hinuha niya.

After a few minutes of muted conversation, the woman was sitting on his lap astride and was kissing him passionately.

They were doing it again.

‘Again,’ ulit ni Alana sa sarili habang muling nanlalaki ang mga mata sa pagkamangha.

Puwede bang maging ganoon kadali?

Minsan, narinig niya ang mga magulang na nag-uusap tungkol sa sex life ng mga ito.

She had been hidden behind some giant plastic plants. Kaya hindi alam ng mga ito na nakikinig siya.

Her mother had been gently teasing her father’s lack of stamina inside the bedroom because of old age.

But his father had denied it valiantly. He claimed that the seldom-but-with-quality sex was important than the frequent-but-with-no-taste act.

Wala sa loob, tumingin siya sa mukha ng lalaki.

Nakapikit ito. He wore a tranced expression as he savored the varying pleasure of sensual satisfaction.

Habang nakatitig siya, biglang dumilat ang lalaki.

Umangat ang isang kamay nito. Para bang inaanyayahan siyang makisalo sa nadaramang kasiyahan…

Nanghilakbot si Alana nang maramdamang tila namamagnet ang kanyang katawan.

Muntik na niyang hindi napigil ang kusang paghakbang ng mga paa!

Matapos ang sandaling pamamahinga, tumayo na si Dalena upang mag-ayos ng sarili.

Ipinusod nito ang mahabang buhok pagkatapos suklayin. Pinagpag ang palda at blusa bago lumakad patungo sa lamesa ng kusina.

“Siyanga pala, may dala akong pagkain,” wika nito habang inilalabas ang mga laman ng basket na dala-dala kanina.

“Dalhan mo ng almusal ang bisita ko,” he instructed in a casual tone.

He zipped back his jeans before straightening on his feet.

“Bisita?” ulit ni Dalena. Nagtataka ang tono. “May bisita ka dito?” paniniguro nito.

“Uh-uh,” tango ni Leon habang isinusuot ang polo na dinampot sa sahig. “Nasa kuwarto siya.”

Kunot-noong tumalima si Dalena. Hindi naman nagagalit pero takang-taka lang.

Dala nito ang isang tray na may isang malaking coffee mug at isang platitong may ilang hiwa ng putong maalsa.

Kumatok muna sa pinto bago itinulak pabukas.

Saka lang lumapit sa lamesa si Leon. Uminom siya ng mainit na kape habang nakikiramdam sa susunod na mangyayari.

THE HOSTAGE HEART-11

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age