The Hostage Heart-23

Alana sobbed as she felt her body weakening once again.

Her long satiny legs embraced his hips as he prepared for another bout of lovemaking.

“Don’t be a hypocrite, Alana. You know that you want this as much as I do!” he muttered in a hoarse voice.

His powerful arms gathered her again as he poised his loins above hers.

She pushed at him ineffectually.

“No,” she moaned when his hardness delved into her softness in one slow motion.

“Oh, God — !” she gasped desperately.

Her whole body strained to receive his sensuous thrusts.

Ang tumututol lang sa mga nagaganap ay ang kanyang isipan.

Ngunit wala na ang kontrol ng sarili sa utak niya habang inaangkin siya ng lalaki.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE HOSTAGE HEART…? Click Here!]

“Alana, Alana,” he chanted her name huskily with every stroke he made within her.

“Oh, Alana…!” he groaned victoriously.

He shuddered violently while the hot seed of his desire gushed into the deepest part of her body.

The scalding heat created tremors that aroused an uncontrollable response within her.

Her flesh writhed and quivered in reluctant orgasm.

She remained pinned under his muscular frame for a long time.

Because the waves of pleasure did not ebb away for a long time.

Antuk na antok na siya nang maramdaman ang pagbangon ng katalik.

Ni hindi na niya maimulat ang mga mata. Nag-aagaw-tulog na siya dahil sa pagod at puyat.

Leon pulled away from her slowly. Halatang iniingatan na huwag siyang magising.

“Sleep tight, Alana. Marami tayong pupuntahan,” bulong pa nito bago tuluyang lumayo sa kanya.

Larry looked at him expectantly. While Dalena’s gaze was knowing.

Nakaupo ang mga ito sa mga silyang yari sa yantok. Naghihintay sa paglabas niya mula sa silid-tulugan.

“Tila nahirapan ka sa pagkumbinsi kay Miss Martinez, a?” panunudyo ni Dalena, with a meaningful smile.

“O nakalimot ka na naman sa pagdaan ng mga oras?”

Pinanood ng magpinsan ang pabagsak na pag-upo niya sa natitirang bakanteng upuan habang ngingiti-ngiti.

Nagpalipat-lipat ang paningin ni Larry sa kanilang dalawa.

“Ang ibig mong sabihin, tama ang hinala ko, Leon?” tanong nito, hindi makapaniwala. “Ginalaw mo na nga ang babae?”

Tumango lang si Leon.

“Pero wala sa plano ang gan’on, hindi ba?”

“Yes,” he answered testily.

Hindi rin gusto ni Leon ang mga nangyari.

Naniwala siyang si Viviana Dimaculangan ang babaeng bihag kaya malakas ang loob niyang pakialaman ito.

Nagkaroon ng mga kumplikasyon nang maging si Alana Martinez ang bihag.

But deep inside, alam niyang nakatakda na ang mga mangyari sa kanila ng babae.

After discovering her real identity, Leon had vowed not to touch her anymore but all his good intentions had been destroyed when he saw Alana again.

“Pero, Leon — ”

“Leon was attracted to her — period,” pakli ni Dalena. “Huwag mo nang kuwestiyunin ang nangyari na, Pinsan.”

Tumiim ang anyo ni Larry. Ipinapahalata talaga ang pagka-disgusto.

“O baka naman gusto mo rin si Miss Alana Martinez?” pananalakab ni Dalena sa pinsan.

Hindi sumagot si Larry. Padaskol itong tumindig habang isinusuksok ang mga kamay sa magkabilang bulsa. Tumalikod at lumakad palayo.

Tumingin sa kanya si Dalena. She inclined her head in resignation.

Tumindig rin si Leon at lumakad patungo sa kinaroroonan ng kaibigan, kahit na bahagya pa ring nangangatog ang kanyang mga tuhod.

“Ano ba ang gusto mong sabihin ko, Larry? Hindi ko hahayaang magkaroon tayo ng hidwaan,” umpisa niya.

His tone was humble enough to sound sincere.

“W-wala na ‘yon, Leon. Kalimutan na natin.” Umiling si Larry bago marahang humarap.

Mapakla ang ngiting nasa manipis na bibig.

“Sabihin na lang nating nag-ilusyon din ako,” he added in a self-deprecating manner.

Nagkatitigan sila sandali.

Inilahad ni Leon ang isang palad.

“I won’t be honest if I said ‘I’m sorry’,” pahayag niya.

Pinisil ni Larry ang kamay niya.

“Kung sinabi ko bang siya si Alana Martinez bago ko kayo iniwanan kahapon — ?” Ibinitin nito ang tanong.

Siya naman ang umiling.

“May mangyayari pa din sa amin, Larry,” pag-amin niya. “Gusto ko na siya sa unang pagkakita ko pa lang sa kanya.”

Pumalakpak si Dalena.

“Wow! That’s a heavy admission from the big man himself!” bulalas nito. “Kailan ba kami makakahigop ng mainit na sabaw?”

Sabay silang luminga sa gawi nito.

“Don’t be a romantic fool, Dalena,” saway ni Larry nang hindi umimik si Leon. “Alam mong hindi kabilang sa mundo natin si Miss Martinez.”

Nanatili lang na tahimik si Leon. Nakikinig siya sa magpinsan habang nagsasalin ng alak sa dalawang baso.

“Walang imposible kapag ginusto ni Leon Bueno,” Dalena quipped back mischievously.

“Dalena, hindi ito panahon ng kalokohan,” saway uli ni Larry.

Hindi na sumagot si Dalena pero tumawa naman nang nakakaloko.

“I’ll be in the kitchen,” she sang out aloud while walking away.

Napailing na lamang si Larry.

“Pasensiya ka na sa pinsan ko, Leon. Sinusumpong lang kakulitan.”

Leon smiled at his right-hand man bleakly.

“Alam nating dalawa na may punto siya,” aniya.

Napatitig sa kanya si Larry.

“You mean, kung posibleng mangyari — gusto mong matupad ang mga sinabi ni Dalena?” panghuhuli nito. “Gugustuhin mong pakasalan si Alana Martinez?”

Tinungga ni Leon ang laman ng baso.

“Why ever not?” he asked flatly. “Every man has a vague dream of seeing his own son someday,” he added cryptically.

“What?” Napabulalas si Larry. His drink remained forgotten in his hand.

“You cannot keep her here, Leon. Maghunosdili ka sana. Ma-impluwensiya ang mga magulang ni Alana. Kaisa-isang anak pa. Baka siya ang maging dahilan ng pagkatuklas ng ating kuta rito.”

Nag-umigting ang mga ugat ni Leon sa tindi ng pagtutol ng kanyang damdamin sa mga paliwanag ng kanang-kamay.

Ngunit nagwagi pa rin ang lohika niya.

Inihilamos niya ang isang palad sa mukha habang bumubuntonghininga.

“I must be tired. Puwede bang mamaya na lang uli tayo mag-usap?”

Larry nodded reluctantly.

“Puwede kang magpahinga sa lugar ko,” he offered in a hesitant tone.

Alam niya kung bakit inaalok siya nang ganito ni Larry. Inilalayo siya nito sa tukso.

Umiling si Leon. He smiled at his friend ruefully.

“Don’t worry, amigo. I’m too tired to think of anything naughty right now.”

Nagkamot ng batok si Larry, looking discomfitted.

“Uhm, well, I just thought you might want to have an uninterrupted sleep,” he explained uncomfortably.

THE HOSTAGE HEART-24

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age